Header decorative image
Kir Żałobny

Strategia Rozwoju Miasta

Podstawowe informacje o Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska

Aktualnie obowiązuje Strategia przyjęta Uchwałą nr PR.0007.76.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku – aktualizacja 2018 rok”., jest ona kontynuacją Strategii uchwalonej w Uchwałą nr PR.0007.49.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030".

Obowiązujące wizja rozwoju Rudy Śląskiej odzwierciedla najważniejsze wartości, które powinny cechować Miasto w przyjętym horyzoncie strategicznym roku 2030. Stanowi kontynuację myślenia o rozwoju Rudy Śląskiej zapoczątkowanego w trakcie opracowania dokumentu dotychczasowej strategii w roku 2014. Wizja zawiera pożądane cechy Miasta decydujące o szansach rozwoju mieszkańców i innych użytkowników Miasta oraz główne wyróżniki Rudy Śląskiej determinujące pozycję konkurencyjną w otoczeniu.

Wizja Miasta: Ruda Śląska - miasto dzielnic, które nie dzielą, dobre do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Strategia zawiera następujące cele strategiczne, które zawarte były również w dokumencie obowiązującym od 2014 r.

  • Cel strategiczny nr 1: Ruda Śląska nowoczesnym, atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia i rozwoju, miastem o zintegrowanej przestrzeni społecznej.
  • Cel strategiczny  nr 2: Miasto o wysokim stopniu integracji przestrzennej, z zachowanymi zasobami naturalnymi i rozwiniętą infrastrukturą techniczną.
  • Cel strategiczny nr 3: Wysoki stopień wykorzystania dziedzictwa kulturowego Miasta.
  • Cel strategiczny nr 4: Zwiększony potencjał rozwojowy mieszkańców Miasta.
  • Cel strategiczny nr 5: Wyższy poziom rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej.

Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność

Miasto Ruda Śląska realizując wyzwania strategiczne przystąpiło do programu "Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność", który był inicjatywą towarzyszącą międzynarodowej konferencji organizowanej przez ONZ-Habitat - XI Światowe Forum Miejskie. W ramach tego programu sporządzono raport opisujący jak ponad sto polskich miast w tym Ruda Śląska na różne sposoby odpowiadają na lokalne wyzwania związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju określonymi w Agendzie 2030 ONZ. Dokument zamieszczono na stronie internetowej Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Miasto zrealizowało w ramach tej inicjatywy projekt „Ruda Śląska w rękach mieszkańców – badania społeczne przestrzeni publicznej”. Projekt polegał na identyfikacji barier w przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prace badawcze prowadzone były przy wsparciu ekspertów Instytutu Miast i Regionów, a realizowane z udziałem wolontariuszy.

Pobierz raport z badań terenowych (PDF, 3,63 MB).


Strategia zaktualizowana

Większa spójność komunikacyjna miasta, rozwój dziedzictwa kulturowego z kluczową rolą Wielkiego Pieca, zwiększenie roli partycypacji społecznej, tworzenie traktów łączących dzielnice miasta czy budowa osiedli senioralnych - to priorytetowe przedsięwzięcia, które mają być realizowane w najbliższych latach w Rudzie Śląskiej. Miasto zaktualizowało właśnie (29.05.2018) Strategię Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Oprócz wzbogacenia jej o wykaz rekomendowanych działań, uporządkowano zapisane w niej cele operacyjne i zadania. Niezmienne pozostały cele strategiczne oraz wizja miasta, zgodnie z którą Ruda Śląska ma być miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Od czasu uchwalenia strategii minęły już cztery lata. W tym czasie zaszło wiele zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie rudzkiego samorządu. Wymienić tu można choćby restrukturyzację górnictwa, reformę oświaty czy funkcjonującą na nowych zasadach metropolię. Wszystko to musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Prace nad aktualizacją tego najważniejszego dokumentu strategicznego miasta trwały rok. Ich pierwszym etapem było zabranie głosu przez samych rudzian. W specjalnie przygotowanych ankietach wzięło udział blisko tysiąc rudzian. 56 proc. badanych dorosłych uważało, że w Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze lub bardzo dobrze. Jeszcze wyższy odsetek takich wskazań był wśród badanej młodzieży, która w 66 proc. oceniła w taki sposób fakt mieszkania w Rudzie Śląskiej. Wśród ocenianych różnych sfer życia w mieście najlepiej oceniona została jakość infrastruktury sportowej, którą dobrze i bardzo dobrze oceniło ponad 60 proc. ankietowanych. Na drugim biegunie znalazł się dostęp do żłobków. Tu 37 proc. dorosłych, którzy wzięli udział w badaniu, określiło, że jest z tym źle lub bardzo źle.

Kolejnym etapem prac nad aktualizacją strategii rozwoju miasta były warsztaty eksperckie z liderami grup społecznych z terenu miasta, przedstawicielami rudzkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz instytucji. – To tutaj wypracowano większość postulatów, które zawarte zostały w rekomendowanych do realizacji przedsięwzięciach. Mieszczą się one w zawartych w strategii celach  i zadaniach oraz jednocześnie prowadzą do ich realizacji - wskazuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Lista priorytetowych zadań, które mają być realizowane w ciągu najbliższych lat, to główny wyróżnik aktualizowanego dokumentu. – Określone zostały pola działań, które będziemy w sposób szczególny rozwijać. Mowa tu o m.in. o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, spójności komunikacyjnej, rewitalizacji, wzmacnianiu potencjału przedsiębiorczego. Trzeba też zaznaczyć, że podczas aktualizacji strategii nie zmieniliśmy jej najważniejszych zapisów, czyli wizji miasta oraz celów strategicznych – podkreśla Michał Pierończyk.

Ostatnim etapem aktualizacji rudzkiej strategii były konsultacje społeczne oraz przyjęcie dokumentu na ostatniej sesji Rady Miasta przez rudzkich radnych. W przyjętym dokumencie określone zostały także terminy ewentualnych kolejnych okresowych aktualizacji strategii. Pierwsza z nich ma mieć miejsce w 2020 r., kolejne w 2023 r. i 2027 r. – Tak naprawdę kluczowa będzie aktualizacja zaplanowana na 2023 r. Wtedy obejmować ma ona cały dokument. Będzie poprzedzona przeglądem strategii i weryfikacją aktualności diagnozy, wizji i celów – wylicza Michał Pierończyk.


Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

7 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne projektu aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014–2030" (pdf, 3,7 MB). Pobierz protokół ze spotkania w dniu 07.05.2018 (pdf, 3,7 MB).


Konsultacje projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta

Od 27 kwietnia do 11 maja 2018 r. potrwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 r.

Projekt zaktualizowanej Strategii dostępny jest TUTAJ. Uwagi do projektu zgłaszać można na specjalnym formularzu dostępnym TUTAJ. Można je składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta lub przesyłać mailowo na adres fundusze@ruda-sl.pl.


Wiosną 2017 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją strategii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tej informacji.

Jednym z etapów aktualizacji strategii są badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście. Można je wypełniać do 30 września 2017 r.:

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla uczniów/studentów

Ankieta dla mieszkańców

Strategia Rozwoju Miasta

Po 11 latach od ostatniej aktualizacji poprzedniej strategii rozwoju miasta władze Rudy Śląskiej rozpoczęły prace nad nowym dokumentem, określającym kierunki rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Prace prowadzone były w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

loga

Zapraszamy do zapoznania się z kompendium "Strategia rozwoju miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030" - do pobrania tutaj.

27 marca 2014 r. radni Rady Miasta przyjęli strategię rozwoju miasta na lata 2014 – 2030, w której określili kierunki rozwoju miasta. Więcej informacji TUTAJ

 

Można się rownież zapoznać z prezentacjami dotyczącymi nowej startegii.
- prezentacja 1
- prezentacja 2


20 marca 2014 r.

Wykaz informacji, które do tej pory zostały opublikowane na temat prac nad nową strategią rozwoju miasta. Były to informacje:

- o rozpoczęciu prac nad strategią – 23.04. 2013 r.
- o rozpoczęciu badań ankietowych – 16.05.2013 r.
- przypominająca o trwających badaniach ankietowych – 23.05.2013 r.
- kolejna informacja przypominająca o trwających badaniach ankietowych wraz z filmem pokazującym, jak można ją wypełnić – 5.06.2013 r.
- o zakończeniu badań ankietowych – 11.06.2013 r.
- o wynikach badań ankietowych – 29.07.2013 r.
- zapowiadająca wrześniowe warsztaty – 28.08.2013 r.
- z konferencji prasowej rozpoczynającej warsztaty - 3.09.2013 r.
- z pierwszego dnia warsztatów  - 4.09.2013 r.
- z drugiego dnia warsztatów – 12.09.2013 r.
- z ostatniego dnia warsztatów – 26.09.2013 r.
- o pierwszej odsłonie wstępnego projektu strategii oraz o możliwości zgłaszania uwag przez mieszkańców – 12.12.2013 r.
- o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu strategii – 29.01.2014 r.
- przypominająca o trwających konsultacjach społecznych – 10.02.2014 r.
- o zakończeniu i wynikach konsultacji społecznych – 12.02.2014 r.
- o prezentacji projektu strategii radnym Rady Miasta  - 13.03.2014 r.

13 marca 2014 r.

Z projektem strategii zapoznali się radni Rady Miasta. Ostateczna wersja tego dokumentu znajduje się TUTAJ.

12 lutego 2014 r.

Zwiększenie liczby miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, zapewnienie optymalnej opieki medycznej dla rudzian oraz poprawa standardów mieszkaniowych w mieście - to zdaniem mieszkańców najważniejsze cele, które powinny być realizowane przez najbliższe lata w Rudzie Śląskiej. 12 lutego spotkaniem z mieszkańcami zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ. Natomiast z wynikami konsultacji można się zapoznać TUTAJ.

29 stycznia 2014 r.

Przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030 oraz wskazywać, które z celów mają być realizowane w pierwszej kolejności. Podsumowaniem konsultacji społecznych będzie spotkanie z mieszkańcami, które 12 lutego odbędzie się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Swoje opinie można zgłaszać za pośrednictwem ankiety, która dostępna jest TUTAJ. Ankiety dostępne są również w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta, w miejskich jednostkach organizacyjnych i  samorządowych instytucjach  kultury w Rudzie Śląskiej. Wypełnione kwestionariusze można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres magistratu, bądź mailem na adres prezydent@rudaslaska.pl. Ponadto ankiety można oddawać we wszystkich miejscach, skąd zostały pobrane. Termin składania formularzy upływa 12 lutego br.

11 grudnia 2013 r.

Dobiegają końca prace nad nową strategią rozwoju miasta dla Rudy Śląskiej. Do 18 grudnia mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie do wstępnego projektu tego dokumentu, z którego treścią można się zapoznać TUTAJ.

Swoje uwagi i opinie do wstępnego projektu strategii można składać do 18 grudnia przesyłając je na adres: fundusze@rudaslaska.pl lub w formie pisemnej dostarczać do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta. Ponadto uwagi można przekazywać za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego się TUTAJ.

26 września 2013 r.

26 września odbyły się III i ostatnie warsztaty strategiczne. Zadaniem uczestników prac było określenie celów  strategicznych, operacyjnych i zadań realizacyjnych do Strategii. Tak jak i poprzednio, prace odbywały się w trzech podzespołach: ds. społecznych, ds. zasobów i potencjałów Miasta oraz ds. gospodarczych i promocji Miasta. Po warsztatach uczestnicy zwiedzili zabytkowy Szyb Mikołaj. Na zakończenie trzeciego dnia warsztatów prezydent Grażyna Dziedzic podziękowała uczestnikom prac nad Strategią, podkreślając ich szczególną rolę w przygotowaniu dokumentu Strategii. Przed nami prace nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska 2014 - 2030. W pracach warsztatowych wzięło udział około 150 osób mieszkańców i reprezentantów różnych środowisk, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających w Rudzie Śląskiej.

12 września 2013 r.

W Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym odbyły się drugie warsztaty w ramach prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Udział w nich wzięło 180 osób. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na osiem grup, w których pracowali nad  wizja i misją Miasta. Propozycje zespołów zostały przedstawione wszystkim uczestnikom warsztatów. Następnie prace odbywały się w trzech podzepsołach: ds. społecznych, ds. zasobów i potencjałów miasta oraz ds. gospodarczych i promocji miasta. Zadaniem tej części warsztatów było wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych projektu.Do pracy każdego z podzespołów zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym miasta, m.in. radni, przedstawiciele instytucji, inwestorów i firm, organizacji pozarządowych, naukowców mieszkających w Rudzie Śląskiej.Kolejne warsztaty 26 września br.
- więcej informacji znjaduje się tutaj,
- prezentacja

3 września 2013 r.

Około 180 osób rozpoczęło pracę nad określeniem strategicznych celów dla Rudy Śląskiej na najbliższe lata. W mieście ruszyły spotkania warsztatowe w ramach prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Ich uczestnicy określą główne problemy, słabe i mocne strony oraz sformułują wizję rozwoju gminy na prawie 20 najbliższych lat.
- więcej informacji znajduje się tutaj,
- prezentacje - 1 i 2.

Diagnoza społeczno-gospodarcza
Dokument ten jest częścią Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska ma charakter raportu o stanie Miasta, opisującego Rudę Śląską.

Wersja uzupełniona i poprawiona. Stan na marzec 2014 r.


Raport z badań ankietowych
Z raportem z badań, podczas których rudzianie mogli wypowiedzieć się na temat jakości życia w mieście, można zapoznać się tutaj.

Warsztaty tematyczne
Kolejnym etapem prac nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030 będą warsztaty tematyczne. Warsztaty odbędą się w Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym 3, 12 i 26 września. Zaproszeni do udziału w nich zostaną również mieszkańcy miasta. Osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztatach mogą swój akces zgłaszać do 19 czerwca wysyłając na adres fundusze@rudaslaska.pl specjalną deklarację (do pobrania TUTAJ).  Za udział w pracach Zespołu nie przewiduje się wynagrodzenia, zwrotu poniesionych kosztów, zwrotu utraconych korzyści (zarobków), itp. Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Rozwoju Miasta, tel. 32 244-90-49, 32 244-90-00 wew. 3061, e-mail: fundusze@ruda-sl.pl.

Ankieta dotyczaca jakości życia w mieście
Do 7 czerwca mieszkańcy Rudy Śląskiej mogli wziąć udział w specjalnej ankiecie dotyczącej jakości życia w mieście. Odpowiedzi pozwolą na określenie kierunków rozwoju Rudy Śląskiej do roku 2030. Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się TUTAJ. <object data="http://www.youtube.com/v/OQ_Oes02d8k" type="application/x-shockwave-flash" width="399" height="329"> <param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OQ_Oes02d8k"> </object>

 

Sprawozdania ze strategii rozwoju miasta
W listopadzie 2011 r. przystąpiono do opracowania sprawozdania z realizacji Strategii za okres od jej aktualizacji w 2002 r. do końca 2011 r. "Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015" dostępna jest TUTAJ

16 marca 2012 r. Prezydent Miasta podjął zarządzenie nr SP.0050.127.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”.

Kolejne sprawozdania zostały przekazane Radzie Miasta Ruda Śląska pismami z 31 grudnia 2012 r.; 28 czerwca 2013 r.; 31 grudnia 2013 r.

Z treścią sprawozdań można zapoznać sie TUTAJ.

Informacje o strategii rozwoju miasta
Podstawowe informacje o strategii rozwoju miasta oraz harmonogram prac znajdują się TUTAJ. Prezentację poświęconą pracom nad strategią przygotowała również firma ResPublic, która wspomaga miasto przy opracowywaniu dokumentu. Prezentację można zobaczyć TUTAJ.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter