Konsultacje trwają

2014-02-10

Kończą się prace nad Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030. Jeszcze do 12 lutego  mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać uwagi do projektu dokumentu oraz wskazywać, które z celów mają być realizowane w pierwszej kolejności. W najbliższą środę 12 lutego o godz. 12:00 w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości rozpocznie się spotkanie z mieszkańcami, które będzie podsumowaniem konsultacji społecznych.

Od początku prac nad nową strategią mieszkańcy Rudy Śląskiej aktywnie w nich uczestniczyli.   Najpierw wiosną ponad 4,6 tys. rudzian wzięło udział w badaniu jakości życia w mieście, następnie ponad dwieście osób – mieszkańców, przedstawicieli rudzkich firm, instytucji i stowarzyszeń aktywnie uczestniczyło w pracach warsztatowych. - To dowód na to, że rudzianie, chcą się wypowiadać w sprawach istotnych dla ich miasta. Żaden dokument konsultowany do tej pory w mieście nie wzbudził takiego zainteresowania jak Strategia Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030, dlatego wierzę, że i tym razem mieszkańcy chętnie wezmą udział w rozpoczętych konsultacjach – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Trwające w mieście od 29 stycznia konsultacje dotyczą wstępnego projektu nowej strategii. – W dokumencie przedstawiliśmy to, o czym podczas warsztatów, które miały miejsce we wrześniu 2013 r. dyskutowali ich uczestnicy. Chodzi tu o mocne i słabe strony miasta, a także cele operacyjne i strategiczne dla Rudy Śląskiej wraz z zadaniami, które mają być realizowane przez najbliższych 17 lat – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

I to właśnie cele, a właściwie ich hierarchia są głównym tematem konsultacji. – Mieszkańcy za pośrednictwem ankiety mogą wskazywać, które z celów określonych w dokumencie, a przewidzianych do realizacji mają być priorytetem na najbliższe lata – tłumaczy Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta, w miejskich jednostkach organizacyjnych i  samorządowych instytucjach  kultury w Rudzie Śląskiej. Można je też pobrać ze strony internetowej www.rudaslaska.pl/strategia. Tam też dostępny jest wstępny projekt strategii. Wypełnione kwestionariusze rudzianie mogą przesyłać za pośrednictwem poczty na adres magistratu, bądź mailem na adres prezydent@rudaslaska.pl. Ponadto ankiety można oddawać we wszystkich miejscach, skąd zostały pobrane. Termin składania formularzy upływa 12 lutego br.

Podsumowaniem konsultacji będzie spotkanie z mieszkańcami, podczas którego będzie można również  zabrać głos w sprawie projektu nowej strategii. Odbędzie się ono 12 lutego 2014 r. o godz. 12:00 w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Karola Goduli 36. Na sam koniec zaś, projekt dokumentu poddany zostanie pod obrady rady miasta.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami wstępnego projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030, Ruda Śląska ma być miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku, a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywności rudzian. Zdaniem uczestników wrześniowych warsztatów, miasto powinno rozwijać się z wykorzystaniem własnych zasobów oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego we wstępnym projekcie strategii ujęte zostały te zadania, które dotyczą zagospodarowania i rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. Ponadto kluczowym celem, który ma być realizowany do 2030 r., jest dobre skomunikowanie miasta wraz z dalszą budową trasy N-S, co stymulować ma rozwój gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca w projekcie strategii poświęcono poprawie miejskiej infrastruktury oraz sprawom związanym z edukacją, przedsiębiorczością czy budową społeczeństwa obywatelskiego utożsamiającego się z miastem.

Wszystkie cele i zadania ujęte we wstępnym projekcie strategii przyporządkowane zostały do trzech obszarów: społecznego, potencjałów i zasobów miasta oraz gospodarki i promocji miasta. Będą one realizowane od 2014 do 2030 r. - Nie bez znaczenia jest czas, kiedy nowa strategia rozwoju miasta będzie wchodzić w życie, bowiem 2014 rok to początek nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wyzwania, ale i szanse, jakie w związku z tym pojawiają się przed naszym miastem, są kluczowe dla jego przyszłości. Dlatego dobrze, że w okres ten wchodzić będziemy z nowo opracowanym dokumentem - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej na lata 2014 - 2030 rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. W czerwcu przeprowadzono natomiast badania ankietowe na temat jakości życia w mieście. Kolejnym krokiem do opracowania nowej strategii było opracowanie diagnozy społeczno - gospodarczej miasta oraz przeprowadzenie warsztatów z udziałem przedstawicieli wielu grup społecznych z Rudy Śląskiej.

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska prowadzone są w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.