Header decorative image
Kir Żałobny

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzi w skład  Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zostało utworzone we wrześniu 2007 roku na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr PC.OC.0151-9/07.

Jest to typowa służba dyżurna (dyspozytorska), która wcześniej pełniła rolę Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta. Przekształcenie ODPM w CZK wynikało z wejścia w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która to ustawa zobligowała starostów oraz prezydentów miast do utworzenia tego typu komórki.

Zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz koordynowanie działań w zakresie wspomagania działań ratowniczych.

CZK realizuje również zadania przewidziane wcześniej dla Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta, tj. przyjmowanie zgłoszeń i interwencji mieszkańców dotyczących działalności administracji publicznej oraz funkcjonowania infrastruktury miejskiej takich jak: awarie oświetlenia ulicznego, utrudnienia w ruchu drogowym (budowa, remonty, oznakowanie) szkody spowodowane eksploatacją górniczą i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Interwencje oraz zgłoszenia przyjmowane są przez całą dobę pod niżej wymienionymi numerami  telefonów: 800 158 800 (bezpłatna infolinia), 32 248 63 58, 603 880 887 (przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które zgłaszają interwencje za pomocą sms-a).

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Obecny skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego został powołany Zarządzaniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska NR SP.0050.1.70.2011 z dnia 23 września 2011 roku. Struktura organizacyjna zespołu przedstawia się następująco:

 1. Szef – Prezydent Miasta
 2. Członkowie – koordynatorzy funkcyjni:
  • koordynator programów kryzysowych – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  • koordynator ratownictwa – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej,
  • koordynator bezpieczeństwa i porządku publicznego – Komendant Miejski Policji,
  • koordynator ochrony środowiska i rolnictwa – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • koordynator zabezpieczenia medycznego – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
  • koordynator pomocy humanitarnej i społecznej – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • koordynator pomocy psychologicznej – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • koordynator zabezpieczenia sanitarnego – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej,
  • koordynator zabezpieczenia weterynaryjnego – Powiatowy Inspektor Weterynarii,
  • koordynator polityki informacyjnej – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta - rzecznik prasowy Urzędu Miasta,
  • koordynator ewakuacji – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  • koordynator ochrony infrastruktury – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Górnictwa Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  • koordynator wykrywania zagrożeń i alarmowania – pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  • koordynator zabezpieczenia logistycznego i wsparcia – pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska.
 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
 4. Opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska.

Oprócz wyżej wymienionych zadań należących do wyłącznej kompetencji Zespołu, Zespół podejmuje działania z Prezydentem Miasta takie jak:

 1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta.
 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska”,
  • realizacja zaleceń do „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska”.
 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Ruda Śląska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 5. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter