Tekst "Rudzka Inicjatywa Lokalna", logo Rudy Śląskiej.
Kir Żałobny

Inicjatywa lokalna

Rudzka Inicjatywa Lokalna

Budżet: 100 000 zł

Do końca kwietnia mieszkańcy mogli składać wnioski na realizację zadań w ramach Rudzkiej Inicjatywy Lokalnej w 2024 r. Ogółem wpłynęło 25 propozycji.

Projekty, które wybrane zostały do realizacji:

 1. Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 4 i 8 przez nasadzenia zieleni trwałej, wydzielenie przestrzeni przyjaznej seniorom oraz pozostałym mieszkańcom.
 2. Festyn dzielnicowy przy parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie.
 3. Rozkwitająca Dolina Latki (nasadzenia zieleni oraz zagospodarowanie wód opadowych).
 4. Budowa altany ogrodowej wraz zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowym TP Jastrząb Bielszowice.
 5. Wykonanie nasadzeń krzewów zimozielonych oraz innych roślin na rzecz poprawy zieleni przy SP nr 30.
 6. Montaż stołu do ping-ponga na osiedlu w Bykowinie.

Wioski o realizację inicjatywy lokalnej złożone po 30 kwietnia 2024 r. rozpatrywane będą w 2025 r.

Co to jest?

Inicjatywa Lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami. Jej celem są wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej. Jeśli masz pomysł ważny dla twojej okolicy i chcesz razem z sąsiadami lub znajomymi go zrealizować, to możesz złożyć wniosek do Urzędu Miasta. Pamiętaj jednak, że Inicjatywa Lokalna to nie „koncert życzeń”, przygotuj się na to, że część prac związanych z wykonaniem zadania będziesz musiał przeprowadzić we własnym zakresie.

Czego dotyczy Inicjatywa Lokalna?

Zakres zadań, które można zgłaszać w ramach Inicjatywy Lokalnej obejmuje, m.in.:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • edukację, oświatę i wychowanie, w tym naukę i szkolnictwo wyższe;
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • ochronę przyrody, w tym zieleni , a także ekologię i ochronę zwierząt.

Pełen katalog zadań znajduje się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Twoje obowiązki

Zgłaszając swój pomysł do realizacji w tej formule, zobowiązany jesteś do zadeklarowania swojego wkładu w przedsięwzięcie. Może to być:

 • praca,
 • środki rzeczowe,
 • środki pieniężne.

Jako wnioskodawca podpisujesz z urzędem umowę na realizację Inicjatywy Lokalnej i ponosisz odpowiedzialność za realizację zadania, które zgłosiłeś.

Przykłady zadań

 • Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów lub innych prac na rzecz poprawy zieleni w miejscach publicznie dostępnych;
 • Wykonanie urządzenia do gromadzenia wód opadowych  i skrzynek rozsączających, miniogród deszczowy;
 • Wykonanie prac na rzecz zagospodarowania podwórka;
 • Akcja sprzątania i porządkowania przestrzeni publicznych;
 • Zorganizowanie festynu, pikniku rodzinnego;
 • Zorganizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów.

Gdzie znajdę pomoc?

Telefon: 32 244 90 00, wew. 1220, 1250.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter