Header decorative image
Kir Żałobny

Informacje o Programie Czyste Powietrze

Logotypy: Krajowy Plan Odbudowy, Rzeczpospolita Polska, Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU, Czyste Powietrze Zdrowy Wybór

W Rudzie Śląskiej działa Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny mieszczący się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma na celu:

 • zapewnienie mieszkańcom wsparcia przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”,
 • udzielenie pomocy przy rozliczeniu zakończonej inwestycji poprzez pomoc przy wypełnieniu wniosku o płatność.

Dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Rudy Śląskiej według stanu na 31.12.2023 roku:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 1318
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 1213
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 919
 • kwota wypłaconych dotacji – 11 762 235,61 zł

Jaki jest cel Programu?

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Do kogo jest skierowany?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie wyodrębnione mogą być 2 lokale mieszkalne w budynku).

Zakres wspieranych przedsięwzięć

 • wymiana źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacje,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • pokrycie kosztu wykonania audytu energetycznego.

Warunki otrzymania dofinansowania i jego maksymalna wysokość

W ramach programu wyróżniamy 3 poziomy dofinansowania:

 1. podstawowy, w ramach którego dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a w przypadku małżonków, którzy dokonali wspólnego rozliczenia, wykazuje się wspólnie osiągnięty dochód podzielony na pół), natomiast kwota maksymalna dotacji może wynosić do 66 000 zł,
 2. podwyższony, w ramach którego średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wieloosobowego nie może przekroczyć 1894 zł/osobę, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2651 zł/osobę, natomiast kwota maksymalnej dotacji może wynosić do 99 000 zł,
 3. najwyższy, w ramach którego średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wieloosobowego nie może przekroczyć 1090 zł/osobę, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1526 zł/osobę, lub gdy beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). Przy tym poziomie dofinansowania kwota maksymalnej dotacji może wynosić do 135 000 zł.

W celu ubiegania się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania należy wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania beneficjenta o wydanie stosownego zaświadczenia.

Program Czyste Powietrze wprowadził również dodatkowe środki w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji

Aby otrzymać taką dopłatę należy wykonać audyt energetyczny, a następnie spełnić wszystkie wymagania przygotowane w jednym z wariantów w audycie. Taka termomodernizacja ma za zadanie zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub
 • o minimum 40%.

To jednak nie wszystko -  program Czyste Powietrze będzie pokrywał 100% kosztów audytu energetycznego. Dopłata nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze. Na wykonanie audytu będziemy mogli wnioskować o maksymalnie 1200 zł

Możliwość prefinansowania dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

Prefinansowanie umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie części kwoty dotacji w formie zaliczki.

Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów.

Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą. Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

 • osobiście w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, pokój nr 4 (parter)
  poniedziałki od 10:00 do 15:00
  wtorki i środy od 8:00 do 12:00
  czwartki od 12:00 do 17:00
  nr telefonu 32 344 03 23 wew. 372
 • elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Informacje na temat Programu można uzyskać na poniższych stronach internetowych programu "Czyste powietrze", Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Logotypy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter