Header decorative image
Kir Żałobny

Nieodpłatna pomoc prawna

Logo zawierające znak paragrafu, tekst "pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja".

Komunikat dotyczący zasad udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 01.07.2023 r. udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Miasta Ruda Śląska odbywa się jedynie osobiście w punkcie (stacjonarnie).

Aby skorzystać z porady należy umówić się pod numerem tel. 32 248 68 00 lub 663 920 355 w godzinach pracy Urzędu Miasta (poniedziałek, wtorek, środa 8:00-16:00, czwartek 10:00-18:00, piątek 8:00-14:00), albo wysłać e-mail na adres: npp@ruda-sl.pl (podając numer kontaktowy celem umówienia terminu). Wizytę ustalić można również osobiście w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 313) lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach według kolejności zgłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna

Po uzyskanej poradzie istnieje możliwość przekazania na adres npp@ruda-sl.pl anonimowej opinii o udzielonej pomocy (pobierz druk opinii).

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2021 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określony został wykaz planowanych dyżurów w poszczególnych Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po złożeniu w wersji papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska lub elektronicznej pod adresem: npp@ruda-sl.pl oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz numerem kontaktowym (pobierz druk oświadczenia).

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową bądź doświadczającym trudności w komunikowaniu się może zostać udzielona porada także poza punktem przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera wówczas osobiście od osoby uprawnionej oświadczenie (pobierz druk oświadczenia).

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 248 68 00 lub 663 920 355, w pok. 313 – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska (poniedziałek, wtorek, środa 8:00-16:00, czwartek 10:00-18:00, piątek 8:00-14:00), wysyłając e-mail na adres: npp@ruda-sl.pl (podając imię, nazwisko oraz numer kontaktowy) lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego lub
  3. sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub
  4. nieodpłatną mediację lub
  5. sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja obejmuje:

  1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
  2. nieodpłatną mediację.

Osoba uprawniona może dobrowolnie wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny lub przekazać na adres npp@ruda-sl.pl.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Dodatkowych informacji udzielają: Małgorzata Nocko, Elżbieta Wierzbicka – tel. 32 248 68 00 lub 663 920 355.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter