Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rudzka Karta Seniora 60+

Informacja dla Seniora 60+, czyli ABC posiadacza Rudzkiej Karty Seniora 60+

Kto może zostać posiadaczem Rudzkiej Karty Seniora 60+?

Rudzką Kartę Seniora 60+ może otrzymać każdy, kto ukończył 60 lat i zamieszkuje na terenie Miasta Ruda Śląska.

Jak zostać posiadaczem Rudzkiej Karty Seniora 60+?

Aby otrzymać Kartę, należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska (plac Jana Pawła II 6, pok. 312) w godzinach pracy Urzędu. Karta zostanie wydana w dniu złożenia wniosku, po jego pozytywnej weryfikacji przez osobę upoważnioną do jej wydania.

Co jest dowodem tożsamości?

Dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego może być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Jaki jest czas oczekiwania na otrzymanie Rudzkiej Karty Seniora 60+?

Rudzka Karta Seniora 60+ wydawana jest „od ręki”, w dniu złożenia wniosku, po jego pozytywnej weryfikacji przez osobę upoważnioną do jej wydania.

Gdzie można znaleźć wniosek o wydanie Karty/duplikatu?

Wzór wniosku w formie papierowej znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter budynku Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (pokój 312).

Czy kartę trzeba odebrać osobiście?

Kartę może odebrać wnioskodawca bądź na podstawie dowodu osobistego osoba pełnoletnia wskazana przez wnioskodawcę we wniosku.

Rudzka Karta Seniora 60+ ma charakter imienny, co to znaczy?

Karta zawiera imię i nazwisko jej posiadacza. W związku z tym, Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez uprawnionego innym nieupoważnionym.

Czy można udostępniać Kartę członkom rodziny (znajomym, przyjaciołom itp.)?

Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez uprawnionego innym nieupoważnionym. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione, Partner Programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Jakie przywileje daje Rudzka Karta Seniora 60+?

Posiadacze Karty mogą korzystać ze zniżek i specjalnych usług przygotowanych przez Partnerów Programu obszarze ochrony zdrowia, kultury, rekreacji, edukacji i wielu innych.

Kto jest Partnerem Programu?

Partnerem Programu może być każdy, kto chce wesprzeć Seniorów poprzez zaoferowanie im zniżek, ulg, specjalnych świadczeń. Partnerem może być na przykład: sklep, restauracja, zakład fryzjerski, warsztat samochodowy, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, placówka kulturalna, ośrodek sportowy oraz wielu innych.

Na jakiej zasadzie działa program partnerski?

Program ma charakter otwarty, to oznacza, że zainteresowany podmiot chcący zostać Partnerem Programu może dobrowolnie przystąpić do udziału w programie w dowolnym czasie i na dowolny okres. Partner Programu sam określa wysokość ulg, zniżek lub świadczeń oferowanych Seniorom.

Gdzie można znaleźć wykaz Partnerów Programu wraz z wykazem oferowanych przez nich ulg, zniżek i świadczeń?

Informacje o Programie oraz wykaz aktualnych Partnerów Programu, a także oferowanych przez nich ulg, zniżek i świadczeń publikowane są na tej stronie, można je także uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Czy Rudzka Karta Seniora 60+ będzie honorowana tylko w Rudzie Śląskiej?

Rudzka Karta Seniora 60+ będzie honorowana nie tylko w naszym mieście. Do partnerstwa w programie "Rudzka Karta Seniora 60+" zapraszamy instytucje publiczne bądź osoby prywatne z całej Polski.

Czy obiekty Partnerów programu są oznakowane?

Lokale, obiekty Partnerów Programu oznakowane są umieszczoną w widocznym miejscu naklejką promocyjną, informującą o honorowaniu Karty.

Ile kosztuje Karta?

Rudzka Karta Seniora 60+ jest bezpłatna. Natomiast za duplikat Karty trzeba będzie zapłacić opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom jej wydania.

Czy Karta ma termin ważności?

Rudzka Karta Seniora 60+ jest bezterminowa.

Czy można zrezygnować z użytkowania Karty?

Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w każdym dowolnym momencie trwania Programu, po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Jak jest w przypadku utraty (uszkodzenia) Karty?

W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, jej użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Czy w przypadku utraty (uszkodzenia) Karty można ponownie ubiegać się o jej wydanie?

W przypadku utraty lub zniszczenia Karty oraz w razie konieczności aktualizacji danych osobowych wnioskodawca może ubiegać się o wydanie duplikatu Karty, co wiąże się z opłatą w wysokości odpowiadającej kosztom jej wydania.

Jaki wydział w Urzędzie Miasta Ruda Śląska koordynuje program „Rudzka Karta Seniora 60+”?

Koordynatorem Programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
Urząd Miasta Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
tel. 32 244 90 00 w. 3122, 3121


I Wy możecie dołączyć do grona Partnerów Programu, uzyskując szanse na to, aby:

  • kreować swój wizerunek jako podmiotu przyjaznego osobom starszym,
  • zwiększyć rozpoznawalność wśród posiadaczy Kart oraz zainteresowanych osób,
  • pozyskać nowych klientów.

Partnerem Programu może zostać każdy, kto chce wesprzeć rudzkich Seniorów poprzez zaoferowanie im specjalnych usług i zniżek. Zapraszamy do partnerstwa instytucje publiczne bądź osoby prywatne z całej Polski! Program ma charakter otwarty. Każdy, kto chce zostać Partnerem, może przystąpić do udziału w Programie w dowolnym czasie i na dowolny okres. Partner Programu sam określa wysokość ulg, zniżek lub świadczeń oferowanych Seniorom.

My gwarantujemy promocję! Państwa logo oraz dane teleadresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Miasta wraz z informacją o Państwa ofercie. Lokale, obiekty Partnerów będą oznakowane naklejką promocyjną, informującą o honorowaniu Karty.

Podmioty zainteresowane partnerstwem prosimy o wypełnienie deklaracji przystąpienia do Programu, a następnie o jej osobiste dostarczenie do Urzędu Miasta Ruda Śląska albo o przesłanie na adres: zdrowie@ruda-sl.pl lub faksem: 32 248 73 48.

Deklarację można pobrać poniżej, w Biurze Obsługi Mieszkańców (Pl. Jana Pawła II 6, parter) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (pokój 312).

Dodatkowe informacje udzielane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. (32) 244 90 00 wew. 3122, 3121),  fax (32) 248 73 48, e-mail: zdrowie@ruda-sl.pl.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu określa Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Rudzkiej Karty Seniora 60+.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter