Kir Żałobny

Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Agnieszkę Tetkowską, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych drogą elektroniczną – adres e-mail: iod@ruda-sl.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań własnych bądź zleconych Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
  • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w przypadku realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  • art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w przypadku realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku wykonywania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub w przypadku podejmowania działań na Pani/Pana żądanie przed zwarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. d RODO – w przypadku realizacji zadań niezbędnych do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej;
  • art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: strony i uczestnicy postępowań, organy właściwe do załatwienia podania na mocy przepisów prawa, którym podanie zostało przekazane; podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Miasta systemów informatycznych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
 8. Podanie danych osobowych uzależnione jest od podstawy prawnej ich przetwarzania i może być wymogiem:
  • ustawowym – gdy dane osobowe nie zostaną podane nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
  • wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia umowy – gdy dane osobowe nie zostaną podane nie będzie możliwe wykonanie umowy lub jej zawarcie.
   Podanie danych osobowych nieobowiązkowych jest dobrowolne.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Administrator dopuszcza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, jeżeli konieczność taka wynika ze szczególnych przepisów prawa.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasz serwis internetowy wykorzystuje tzw. pliki cookies („ciasteczka”), zapisywane w urządzeniach użytkowników. Pliki te wykorzystywane są głównie w celach statystycznych, pokazujących na podstawie anonimowych danych, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są również do zapamiętywania ustawień wybranych przez użytkownika podczas wizyty na stronie (np. wielkość czcionki czy kontrast) oraz danych wprowadzonych do formularza zgłaszania uwag.

Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki.

Wyłączenie obsługi plików cookies nie powinno wpłynąć na poprawność działania naszego serwisu.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter