Header decorative image
Kir Żałobny

Rewitalizacja

Logotypy: Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Rewitalizacja, Unia Europejska Fundusz Spójności

Komitet Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska trzeciej kadencji

Prezydent Miasta powołał na trzyletnią kadencję Komitet Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska w związku z uchwałą nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska oraz uchwałą zmieniającą Nr PR.0007.67.2024 Rady Miasta z dnia 21.03.2024 r., w składzie:

 1. Michał Adamczyk - sektor społeczny,
 2. Monika Czoik-Nowicka - sektor społeczny,
 3. Barbara Dworak - sektor społeczny,
 4. Jacek Graliński - sektor społeczny,
 5. Jan Krawczyk - sektor społeczny,
 6. Barbara Lemanik - sektor społeczny,
 7. Marcin Makieła - sektor społeczny,
 8. Monika Nizioł - sektor społeczny,
 9. Magdalena Szpotan - sektor społeczny,
 10. Mateusz Jakubiec - sektor gospodarczy,
 11. Karol Pieter - sektor gospodarczy,
 12. Katarzyna Wochnik - sektor gospodarczy,
 13. Jan Botor - sektor publiczny,
 14. Ewa Chmielewska - sektor publiczny,
 15. Katarzyna Szindler - sektor publiczny.

Zarządzenie NR SP.0050.1.39.2024 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o rozpoczęciu otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska z sektora społecznego i gospodarczego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm), art. 7 ust.1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), w związku z uchwałą Nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska z późn. zm. ogłaszam otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy.

Otwarty nabór trwa od 10.05.2024 r. - 31.05.2024 r.

Kategorie Kandydatów, interesariusze rewitalizacji reprezentujący sektory:

 1. społeczny:
  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych pozostałych mieszkańców gminy;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 2. gospodarczy:
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą.

Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisują Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, będące Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska z późn. zm. (uchwała Nr PR.0007.67.2024 Rady Miasta z dnia 21.03.2024 r.)

Formularz zgłoszeniowy Kandydata z sektora społecznego i gospodarczego na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska stanowi Załącznik do uchwały Nr PR.0007.67.2024 Rady Miasta z dnia 21.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

Formularz zgłoszeniowy dla przedstawicieli z sektora społecznego i gospodarczego na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska dostępny jest do pobrania poniżej.

Formularz zgłoszeniowy Kandydata z sektora społecznego i gospodarczego na członka Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska należy w terminie trwania naboru (decyduje data wpływu formularza do Urzędu Miasta Ruda Śląska):

 • złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta (plac Jana Pawła II 6) w godzinach pracy, tj. poniedziałek - środa od 8:00 do 16:00, czwartek od 10:00 do 18:00, piątek od 8:00 do 14:00;
 • przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;
 • przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki ePUAP: /umrudasl/ lub e-mail fundusze@ruda-sl.pl.

Dodatkowych informacji udzielają: Piotr Holona oraz Agata Łysakowska, tel. 32 244 90 49, tel. 322 449 000 wew. 3061 lub 3060.

Prezydent Miasta Ruda Śląska zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Ruda Śląska przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 24 stycznia do 28 lutego 2024 r.

Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku (PDF, 4,53 MB)


Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku za rok 2020 (PDF, 1,97 MB)


Kształtowanie przestrzeni publicznych w Rudzie Śląskiej na przykładzie wybranych podwórek (PDF, 6,95 MB)


Wyjaśnienie dotyczące prawa pierwokupu (PDF,1,57 MB)


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o rozpoczęciu otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska ogłaszam otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

 1. Otwarty nabór trwa od 23 listopada 2020 r do 7 grudnia 2020 r.
 2. Kategorie Kandydatów, interesariusze rewitalizacji reprezentujący sektory:
  • społeczny, obejmujący między innymi przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych, użytkowników wieczystych nieruchomości;
  • gospodarczy, obejmujący między innymi przedstawicieli przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji, właścicieli terenów inwestycyjnych na obszarze rewitalizacji oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z obszaru rewitalizacji;
  • publiczny, obejmujący między innymi przedstawicieli organów władzy publicznej: Rady Miasta Ruda Śląska, Urzędu Miasta Ruda Śląska, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich, innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 3. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisują Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, będące Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
 4. Formularz zgłoszeniowy Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały Nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
 5. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska dostępny jest także na stronie internetowej miasta www.ruda-sl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska http://www.rudaslaska.bip.info.pl w menu przedmiotowym w zakładce Rewitalizacja miasta.
 6. Formularz zgłoszeniowy Kandydata na członka Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska należy w terminie trwania naboru (decyduje data wpływu formularza do Urzędu Miasta Ruda Śląska):
  • wrzucić do urny znajdującej się przy głównym wyjściu do budynku Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa w godzinach od 8.00 do 16.00, czwartek w godzinach od 10.00 do 18.00, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00
  • przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska
  • przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki ePUAP: /umrudasl/ lub na adres: fundusze@ruda-sl.pl

Pobierz edytowalny wzór formularza zgłoszeniowego w wersji dostępnej cyfrowo lub wzór formularza zgłoszeniowego w wersji zwykłej.


Nowe zasady wyznaczania i działania Komitetu Rewitalizacji

22 października 2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

Uchwała dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=67293&idmp=2860&r=o


Informacja podsumowującą przebieg z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) za pomocą obwieszczenia ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

Obwieszczenie opublikowane było na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska w zakładce rewitalizacja.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzono od 27 sierpnia 2020 r. do 25 września 2020 r. poprzez:

 1. Zbieranie uwag, opinii i propozycji - w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 25 września 2020 r. (obowiązywała data wpływu). Wypełnione formularze można było dostarczyć w formie:
  • elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579);
  • papierowej:
   • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
   • bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00.
 2. Konsultacje przy wykorzystaniu grup przedstawicielskich za pośrednictwem Zespołu doradczo – inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi, w terminie trwania konsultacji społecznych.
 3. Zbieranie uwag ustnych, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 306) lub pod nr tel. (32) 244 90 49, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska wraz z formularzem konsultacyjnym były dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 27 sierpnia 2020 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 306), w godzinach pracy Urzędu,
 • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska pod adresem: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/ (wejście przez zakładki: „Programy, strategie, rewitalizacja” > „Rewitalizacja miasta”) oraz na stronie internetowej /rewitalizacja.

Do końca dnia 25 września 2020 r. nie wpłynęły uwagi zarówno od osób indywidualnych, innych podmiotów, jak i organizacji pozarządowych za pośrednictwem Zespołu doradczo – inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.


Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Ruda Śląska przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 sierpnia 2020 r. do 25 września 2020 r. poprzez:

 1. Zbieranie uwag, opinii i propozycji - w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 25 września 2020 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć w formie:
  • elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).
  • papierowej:
   • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
   • bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00.
 2. Konsultacje przy wykorzystaniu grup przedstawicielskich za pośrednictwem Zespołu doradczo – inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi, w terminie trwania konsultacji społecznych.
 3. Zbieranie uwag ustnych, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 306) lub pod nr tel. (32) 244 90 49, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 27 sierpnia 2020 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 306), w godzinach pracy Urzędu,
 • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska pod adresem: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/ (wejście przez zakładki: „Programy, strategie, rewitalizacja” > „Rewitalizacja miasta”) oraz na stronie internetowej /rewitalizacja.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu po dniu 25 września 2020 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacja pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Do pobrania:


Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku za rok 2019


Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku za rok 2018


Baner kompendium


Zarządzenie nr Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji


OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego
na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art. 7 ust.1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), w związku z Uchwałą Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska ogłasza,

nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

1. Otwarty nabór potrwa od 26 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
2. Kategorie Kandydatów, interesariusze rewitalizacji reprezentujący sektory:
1) społeczny,
2) gospodarczy.
3. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisują Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, będące załącznikiem do Uchwały Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
4. Wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dostępne są na stronie internetowej miasta www.ruda-sl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska http://www.rudaslaska.bip.info.pl w menu przedmiotowym w zakładce Rewitalizacja miasta.
5. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na członka Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska należy złożyć w terminie trwania naboru osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta (Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, III piętro, pok. 306) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa w godzinach od 8.00 do 16.00, czwartek w godzinach od 8.00 do 18.00, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Formularze:
Obszar społeczny
Formularz zgłoszeniowy
Lista poparcia
Oświadczenie - nieruchomości
Oświadczenie - organizacje pozarządowe/grupy nieformalne
Rekomendacje dla kandydata
Obszar gospodarczy
Formularz zgłoszeniowy
Oswiadczenie - przedsiębiorcy
Rekomendacja dla kandydataOGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
o przedłużeniu otwartego naboru na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1432), art. 7 ust.1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), w związku z Uchwałą Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska przedłużam otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

1. Otwarty nabór potrwa do 21 września 2018 r.
2. Kategorie Kandydatów, interesariusze rewitalizacji reprezentujący sektory:
1) społeczny,
2) gospodarczy,
3) publiczny.
3. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisują Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, będące załącznikiem do Uchwały Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
4. Wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dostępne są na stronie internetowej miasta www.ruda-sl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska http://www.rudaslaska.bip.info.pl w menu przedmiotowym w zakładce Rewitalizacja miasta.
5. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na członka Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska należy złożyć w terminie trwania naboru osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta (Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, III piętro, pok. 306) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa w godzinach od 8.00 do 16.00, czwartek w godzinach od 8.00 do 18.00, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Ruda Śląska).


W Rudzie Śląskiej zostanie powołany Komitet Rewitalizacji. Od 27  sierpnia br., przez dwa tygodnie, można będzie zgłaszać kandydatury osób, które miałyby zostać członkami tego zespołu. Komitet będzie pośredniczył w komunikacji między mieszkańcami, a urzędnikami w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny zadań rewitalizacyjnych. Będzie też pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”.

- Powołanie Komitetu Rewitalizacji reguluje Ustawa o rewitalizacji z 2015 roku. Chodzi przede wszystkim o partycypację społeczną i aktywną współpracę różnych grup. Zależy nam na zaangażowaniu osób, które reprezentowały będą opinie i potrzeby mieszkańców, docelowych odbiorców prac realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.Rewitalizacja jest procesem długotrwałym. Komitet, jako zespół opiniodawczo-doradczy, uczestniczyłby we wszystkich etapach prowadzonych prac – dodaje.

- Rudzki Komitet Rewitalizacji ma liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 21 członków reprezentujących trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny – zaznacza wiceprezydent Michał Pierończyk. Sektor społeczny reprezentować mają przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych oraz użytkowników wieczystych nieruchomości. Sektor gospodarczy obejmuje przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji, właścicieli terenów inwestycyjnych oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z obszaru rewitalizacji, zaś sektor publiczny reprezentowany będzie przez przedstawicieli organów władzy publicznej.

Kandydat musi być osobą pełnoletnią. Zgłoszenie polega na wypełnieniu odpowiedniego dla danego sektora formularza, w którym opisuje się m.in. doświadczenie kandydata w zakresie rewitalizacji oraz sposób kontaktowania się z reprezentowanym środowiskiem. Przy zgłoszeniu konieczne jest też dostarczenie wymaganych załączników np. list poparcia informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju UM.

Pierwsza kadencja Komitetu Rewitalizacji trwała będzie 2 lata, a kolejne – 3 lata. Bycie członkiem zespołu ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów.

Zgłoszenia drogą papierową należy dostarczyć do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta /tel. 32 244 90 49/ w terminie od 27 sierpnia do 7 września br. Od tego dnia specjalnie powołana komisja będzie miała dwa tygodnie na przeanalizowanie kandydatur i wybór członków. Szczegóły dotyczące składania kandydatur, powołania Komitetu i jego działalności można znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska chce zrewitalizować 12 podobszarów miasta. Stanowią one ponad 11 proc. jego powierzchni i są zamieszkałe przez ponad 36 tys. osób (co stanowi około 30% ludności Rudy Śląskiej). Dwa największe obszary obejmują północną część dzielnicy Ruda oraz centralną część Wirku wraz z Czarnym Lasem. Z innych wytyczonych przestrzeni wymienić należy: historyczną część Orzegowa, centralną część Goduli, Chebzie wraz z kolonią robotniczą Kaufhaus, zabytkową część Nowego Bytomia, Starą Bykowinę wraz z północną częścią Kochłowic i terenami poprzemysłowymi po kopalni Polska-Wirek, a także kolonię robotniczą Carl Emmanuel. Pozostałe miejsca to: Szyb Mikołaj wraz z najbliższym otoczeniem, teren położony w rejonie ul. 1 Maja, tereny poprzemysłowe w rejonie kopalni Pokój oraz okolice Muzeum PRL-u.

W Gminnym Programie Rewitalizacji znalazło się ponad 100 planowanych do 2030 roku przedsięwzięć. Już teraz niektóre z nich są realizowane. Trwa m.in. rewitalizacja budynku dworca PKP w Chebziu na cele „Stacji Biblioteka”, rewitalizacja tzw. Florianki przy ul. Niedurnego 73, budowa Traktu Rudzkiego oraz adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka.

Formularze:
Obszar społeczny
Formularz zgłoszeniowy
Lista poparcia
Oświadczenie - nieruchomości
Oświadczenie - organizacje pozarządowe/grupy nieformalne
Rekomendacje dla kandydata
Obszar gospodarczy
Formularz zgłoszeniowy
Oswiadczenie - przedsiębiorcy
Rekomendacja dla kandydata
Obszar publiczny
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na reprezentowanie


Komitet Rewitalizacji

21.06.2018 r.  Rada Miasta podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

Uchwała w raz z zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetu Rewitalizacji dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=58530&dstr=1&txt=a29taXRldA

Komitet Rewitalizacji jest organem o funkcji opiniodawczo-doradczej Prezydenta Miasta w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji, będącego zadaniem własnym gminy. Zadaniem Komitetu jest dostarczanie opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym ukształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji, w tym w zakresie planowanych rozwiązań, sposobu ich realizacji oraz jej ewaluacji.


Uchwała Nr PR.0007.77.2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Baner GPR

Podjęty Gminny Program Rewitalizacji stanowi kontynuację dotychczas prowadzonego procesu rewitalizacji Rudy Śląskiej zawartego w w Lokalnym Programie Rewitalizacji, w tym podtrzymanie (i doszczegółowienie) celów strategicznych i operacyjnych, jak również większości projektów, zawartych w dokumencie z 2015 r. Mając na uwadze powyższe, w oparciu

o art. 52 ust. 2 uchwalany dokument jest przekształceniem lokalnego programu rewitalizacji w gminny program rewitalizacji. Powyższe dotyczy również samej diagnozy, która była punktem wyjścia i bazą do dalszych prac.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku został przygotowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r. Jest także zgodny z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, określonymi w opracowaniu pt. „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku został opracowany jako dokument zawierający diagnozę, cele, projekty oraz mechanizmy wdrażania dedykowane obszarom, na których występują problemy o ponadprzeciętnej, w skali miasta, koncentracji. Prace nad Programem bazowały na wcześniejszych doświadczeniach działań rewitalizacyjnych prowadzonych w Rudzie Śląskiej, zostały także powiązane z obowiązującymi w mieście dokumentami strategicznymi i planistycznymi.

Miasto przystępując do prac związanych z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji zobowiązane było w pierwszym etapie do przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie tych obszarów wymagało przeprowadzenia analiz, z wykorzystaniem wskaźników o określonych cechach, zdefiniowanych w ustawie.

Ustawa o rewitalizacji określa obszar zdegradowany (Art. 9.1.) „jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim ponadto co najmniej jedno z „następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych
4) technicznych – w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska”.

Obszar rewitalizacji cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk i może obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym z uwagi na istotne znacznie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (Art. 10.1.), lecz równocześnie nie może być większy niż 20 % powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30 % liczby mieszkańców gminy (Art. 10.2.). Obszar rewitalizacji może obejmować również niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, powydobywcze, powojskowe, pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym (Art. 10.3.).

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku został opracowany dla obszaru wyznaczonego Uchwałą Nr PR.0007.1.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska.

Obszar rewitalizacji obejmuje tereny w 9 dzielnicach: Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie, Nowy Bytom, Wirek, Czarny Las, Bykowina i Kochłowice. W granicach obszaru rewitalizacji mieszka 36 764 osób, na powierzchni 8,87 km2. Tak wyznaczony obszar obejmuje 11,4 % powierzchni miasta i zamieszkały jest przez 27,7 % mieszkańców miasta, ponieważ zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20 % powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30 % liczby mieszkańców gminy. Działaniami rewitalizacyjnymi objęto następujące podobszary:
1 – Ruda
2 – Orzegów
3 – Godula
4 – Kolonia Carl Emanuel
5 – Chebzie/Kaufhaus
6 – Teren przy 1 Maja
7 – Szyb Mikołaj
8 – Muzeum PRL
9 – Wirek/Czarny Las
10 – Bykowina/Kochłowice
11 – Nowy Bytom
12 – Tereny po KWK Pokój

Ponadto, na każdym kluczowym etapie tworzenia dokumentu, przeprowadzono konsultacje społeczne. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji, w czasie prac nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku, przeprowadzono konsultacje społeczne w terminie od 19 lutego do 20 marca 2018 r., których celem było zebranie uwag, opinii, propozycji do ww. dokumentu, które szczegółowo scharakteryzowane zostały w Raporcie z konsultacji społecznych.

Zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy o rewitalizacji projekt dokumentu przekazano odpowiednim instytucjom do zaopiniowania i uzyskano pozytywne opinie nt. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała pozytywną decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Gminny Program Rewitalizacji dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=58233&idmp=2656&r=o


OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu konsultacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały określającej zasady wyznaczanie składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji  z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Ruda Śląska przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030roku”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 7 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r. w formie:
1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag w terminie do 5 czerwca 2018 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).
b) w formie papierowej:
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00.

2. Otwartego spotkania informacyjnego-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

3. Zbierania uwag ustnych, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokoju nr 306).

Projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska wraz z formularzem zgłaszania uwag będą dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 7 maja 2018 r.:
a) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokoju nr 306), w godzinach pracy Urzędu,
b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska pod adresem: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/ (wejście przez zakładki: „Programy, strategie, rewitalizacja” > „Rewitalizacja miasta”) oraz na stronie internetowej /rewitalizacja.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu po dniu 5 czerwca 2018 r.,
b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

1Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacja pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030

W dniach od 19 lutego do 20 marca 2018 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Zamieszczony poniżej załącznik stanowi podsumowanie ich przebiegu. Zachęcamy również do zapoznania się z projektem GPR oraz mapą obszarów rewitalizacji.


Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1777)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii oraz uwag do wyżej wymienionego projektu dokumentu. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 19 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r. w następujących formach:

1)Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag
Wypełniony formularz, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem należy przekazać w terminie trwania konsultacji w postaci:
a) papierowej:
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,
b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.).

2) Otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w sali sesyjnej (nr 213, II piętro).

3) Wywiadów z lokalnymi ekspertami.

Konsultowany projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku oraz formularz zgłaszania uwag będą dostępne w terminie konsultacji:
- w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://www.rudaslaska.bip.info.pl/, oraz na stronie internetowej Miasta - /rewitalizacja
- w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 306)

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a)z datą wpływu po dniu 20 marca 2018 r.,
b)niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
c)przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska.


Zgłoś swoją propozycję do Gminnego Programu Rewitalizacji do 31.01.2018 r.!

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji zapraszamy do składania swoich propozycji projektów rewitalizacyjnych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku – stanowi on podstawę do podjęcia interwencji z zakresu rewitalizacji na obszarach o szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych o podłożu społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Zgłoś pomysł lub projekt

Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. Mapy obszaru rewitalizacji dostępne są w wersji elektronicznej http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=56365&idmp=2627&r=o

oraz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 306).

Mapa - obszary zdegradowane:
- część 1
- część 2
- część 3
- część 4
- część 5

Mapa - obszary rewitalizacji:
- mapa ogólna
- część 1
- część 2
- część 3
- część 4
- część 5

Pamiętajmy, że projekt rewitalizacyjny nie może ograniczać się tylko do remontu budynku czy ulicy. Nie mogą to być pojedyncze, punktowe działania, wybiórcze inwestycje, nastawione jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupione tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji.

Podstawowe kryteria, które musi spełniać zgłaszany projekt:
- jest realizowany na obszarze rewitalizacji
- jest skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji
- w przypadku projektu inwestycyjnego – jest spójny z projektami społecznymi, w przypadku projektu społecznego – spójny z projektami inwestycyjnymi.

Projekty mogą zgłaszać m.in. instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie karty projektu rewitalizacyjnego – wypełnioną należy złożyć w Urzędzie Miasta Ruda Śląska do 31 stycznia 2018 r.

Propozycje projektów można składać do Wydziału Rozwoju Miasta w postaci:
a) papierowej:
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,
b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.).

Na adres fundusze@ruda-sl.pl można przesyłać zarówno zgłoszenia projektów rewitalizacyjnych, jak również wszelkie zapytania, które dotyczą procesu rewitalizacji.

W formularzu należy podać m.in.: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.


Do 28 grudnia 2017 r. można było zgłaszać uwagi dotyczące obszarów zdegradowanych, które poddane zostaną rewitalizacji. Po kilku tygodniach analiz i konsultacjach społecznych (odbyły się 4 spacery badawcze, funkcjonowały mobilne punkty konsultacyjne umożliwiające omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Rudzie Śląskiej, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji) wyznaczone zostały obszar zdegradowany i rewitalizacji. Obszary te nieznacznie różnią się od obszarów wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji z 2015 r. ponieważ ustawa o rewitalizacji określa, że obszar rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 30% mieszkańców miasta i 20% powierzchni miasta.

Wyznaczony obszar rewitalizacji podzielony został na 12 podobszarów, obejmujących części dzielnic: Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie, Nowy Bytom, Czarny Las, Wirek, Kochłowice, Bykowina.

W granicach obszaru rewitalizacji mieszka 36 764 osób, na powierzchni 8,87 km2. Tak wyznaczony obszar obejmuje 11,4% powierzchni miasta i zamieszkały jest przez 27,7% mieszkańców miasta, spełniając ustawowe przesłanki. Wskazany obszar rewitalizacji stanowi kontynuację działań miasta w kontekście zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej i kierunków interwencji w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”.

W dniu 8 stycznia 2018 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę nr PR.0007.1.2018 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska.

Mapy podobszarów rewitalizacji dostępne są:
- w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://www.rudaslaska.bip.info.pl/, oraz na stronie internetowej Miasta - http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=56365&idmp=2627&r=o
- wersji papierowej do wglądu w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 306)

Dla obszaru rewitalizacji sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji.


ODBYŁO SIĘ OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE MOBILNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
– wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Rudy Śląskiej

W  dniach od 12 do 14  grudnia 2017 roku w godzinach popołudniowych na terenie:
- Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Niedurnego 125,
- Oddziału MOPS przy ul. Nowaka 14,
- Centrum Handlowego Plaza oraz
- Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej

postawione zostały mobilne punkty konsultacyjne , w których dyżurowali eksperci oraz pracownicy Urzędu Miasta Ruda Ślaska w celu konsultowania, zbierania uwag i opinii projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta. Omówiono wyniki diagnozy będącej podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także kolejne etapy prac. Prowadzona była dyskusja o zasadach i formalnych możliwościach wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz dostępnych dla samorządu instrumentach prawnych zapewniających skuteczność prowadzenia rewitalizacji. Podczas dyskusji uczestnicy wnieśli wiele ciekawych spostrzeżeń i opinii. Wskazano miejsca w mieście, które wymagają szczególnego wsparcia i ożywienia. W wypowiedziach podkreślano, że proces rewitalizacji powinien kłaść nacisk na aspekt społeczny, a zagospodarowanie niewielkich obszarów, najbliższego otoczenia mieszkańców wymaga współpracy z ich udziałem. Ważne jest pobudzanie aktywności lokalnej społeczności, wzmacnianie poczucia ich więzi z miastem oraz miejscem zamieszkania. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami umożliwił dodatkowo udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień interesariuszom, pozwolił tym samym zapoznać się z materiałami - mapami, planami terenu, diagnozą.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE – MOBILNE PUNKTY KONSULTACYJNE
WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI

Zapraszamy do włączenia się w prace związane z przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji dla miasta Ruda Śląska.

Od 12 do 14 grudnia będzie działał mobilny punkt konsultacyjny, który swym zasięgiem ma dotrzeć w miejsca nie objęte spacerami badawczymi.

12.12.2017 r. (wtorek) godz. 13:00-15:00 – TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – CHEBZIU, UL. NIEDURNEGO 125

12.12.2017 r. (wtorek) godz. 16:00-18:00 – TEREN ODDZIAŁU MOPS PRZY UL. NOWAKA 14

13.12.2017 r. (środa) godz. 15:00-18:00 – TEREN CENTRUM HANDLOWEGO PLAZA

14.12.2017 r. (czwartek) godz. 15:00-18:00 – PLAC JANA PAWŁA II, TEREN PRZED URZĘDEM MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Punkt konsultacyjny to narzędzie, które zapewni przeniesienie konsultacji z urzędu i pojawienie się w obszarach, które  leżą w gestii przyszłej rewitalizacji. Celem punktu ma być okazja do zainteresowania mieszkańców konsultacjami na terenie i zasadach, umożliwiających zaangażowanie jak największej liczy uczestników. Wybrane w tym celu punkty mają sprzyjać swobodnej wymianie i przekazywaniu opinii, dać możliwość wysłuchania informacji o tym, czego sprawa dotyczy, zapoznaniu się z materiałami i planami.  W punkcie dyżurować będą eksperci oraz pracownicy magistratu, którzy udzielać będą informacji w związku z pracami nad GPR oraz zbierać uwagi i propozycje w tej sprawie. Spotkania z mieszkańcami pozwolą uzyskać opinie o konsultowanym obszarze i miejscach zamieszkania uczestników konsultacji. Podczas spotkań z mieszkańcami omówione zostaną przeprowadzone i planowane prace, w tym wyniki diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie będzie okazją do dyskusji i debaty interesariuszy procesów rewitalizacji.


ODBYŁY SIĘ OTWARTE SPOTKANIA KONSULTACYJNE W FORMIE SPACERÓW BADAWCZYCH
– wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska

W dniach 04 oraz 05 grudnia 2017 roku w godzinach od 1000 do 1700 odbyły się otwarte spacery badawcze konsultacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska. Spacery badawcze, z udziałem interesariuszy przedmiotowych obszarów, służyły wspólnemu opracowaniu koncepcji zagospodarowania otoczenia terenów mieszkaniowych. Każdy ze spacerów stanowił cenne źródło informacji dla opracowywanego programu rewitalizacji. Dyskutowano na temat problemów występujących na danym obszarze. Mieszkańcy chętnie mówili o swoich potrzebach i propozycjach zmian najbliższego otoczenia. Na podstawie zgłaszanych pomysłów dla wizytowanych obszarów opracowane zostaną wstępne koncepcje zagospodarowania. Wraz z mieszkańcami oceniono stan zagospodarowania ich najbliższego otoczenia. Zostały wskazane miejsca, które wymagają podjęcia szczególnych działań i ożywienia oraz wsparcia. Ważne jest pobudzenie aktywności lokalnej społeczności, wzmacnianie poczucia ich więzi z miastem, miejscem zamieszkania. Służyć temu mogą proste działania prowadzone we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

W pierwszym dniu, 4 grudnia 2017 roku, spacer odbył się w dzielnicy Nowego Bytomia. Rozpoczął się na placu Jana Pawła II 6 skąd udano się w stronę ul. Furgoła, następnie do ul. Grochowej gdzie można było zaobserwować trudną sytuację społeczności lokalnej, o której podczas spacerów opowiedzieli nam dzielnicowi policjanci. Następnie o godzinie 1400 rozpoczęto spacer w dzielnicy Wirek, gdzie zainteresowani sami wskazywali miejsca, na które należałoby zwrócić szczególną uwagę.  We wtorek 5 grudnia 2017 roku. pierwszym spacer odbył się wzdłuż ulicy Piastowskiej oraz w rejonie szybu Maciej. Drugi wyruszył od Muzeum Miejskiego przez kolonię robotniczą przy ulicach Staszica i Kościelnej do ruin pałacu Ballestremów.

Każdy ze spacerów zakończony był dyskusją podsumowującą wszystkie zakończone etapy spacerów.

Dziękujemy wszystkim obecnym za aktywny udział w spacerach.

Relacja ze spacerów w formie PDF


SPOTKANIE KONSULTACYJNE
- WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Samorząd Miasta Rudy Śląskiej realizuje projekt Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Rudy Śląskiej, współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. W dniu 04 oraz 05 grudnia 2017 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 odbyłyby się otwarte spacery badawcze konsultacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Rudy Śląskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Rudy Śląskiej. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska jest pierwszym etapem prac, koniecznym do opracowania Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Rudy Śląskiej. Spacery odbędą się z konsultantami z firmy Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania, która jest wykonawcą prac projektowych.

Miejsce spotkań:
- 4 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00- 13.00  budynek Urzędu Miasta w Ruda Śląska przy plac Jana Pawła II 6.
- 4 grudnia 2017 roku o godzinie 14.00 do 16.00 budynek Biblioteki Miejskiej w Rudzie Śląskiej ul. Dąbrowskiego 18.
- 5 grudnia 2017 roku 10.00 – 13.00 kościół pod wezwaniem św. Józefa ul. Piastowska 16.
- 5 grudnia 2017 o godzinie 14.00 do 16.00 Muzeum Miejskie ul. Wolności 26.

Podczas spacerów omówione zostaną przeprowadzone i planowane prace, w tym wyniki diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie będzie okazją do dyskusji i debaty interesariuszy procesów rewitalizacji, oraz wniesienia uwag i wyrażenia opinii.

Weź udział w konsultacjach!
• przyjdź na spotkanie konsultacyjne
• wypełnij formularz konsultacyjny odniesienie

Zapoznaj się z tematem i projektem konsultowanej uchwały.

obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji i projekt uchwały w formie PDF

Załączniki:
1) Plakaty z spacerów
2) Mapki przedstawiające obszar zdegradowany i rewitalizacji
3) Formularz zgłaszania uwag
4) Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Rudzie Śląskiej


Spacery badawcze oraz mobilne punkty konsultacyjne – diagnoza obszarów problemowych

Firma Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania wraz z pracownikami Urzędu Miasta Ruda Śląska w ramach prac nad diagnozą służącą wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizacji przeprowadzi spacery badawcze oraz mobilne punkty konsultacyjne. Spacery prowadzone będą według przygotowanego scenariusza, pozwalając tym samym na przyszłe mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji. Mobilne punkty konsultacyjne pozwolą na zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni publicznej, będącej przedmiotem dyskusji. W punkcie dostępne będą niezbędne dokumenty oraz mapy wraz z osobami kompetentnymi do udzielenia wyjaśnień.

Dodatkowo od 28 listopada do 27 grudnia 2017 r. zbierane są uwagi w formie ustnej do protokołu oraz propozycje i opinie w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska. Uwagi do załączonego projektu uchwały można składać osobiście lub wypełniając formularz wraz z wysłanie go na adres korespondencji elektronicznej: fundusze@ruda-sl.pl. Studia badawcze skupią się na odczuciach i potrzebach badanych osób dotyczących różnych aspektów przestrzeni. Dodatkowo mieszkańcy proszeni są o ocenę okolicy, w której mieszkają, pod różnymi względami, np. estetyki, bliskości miejsc wypoczynku, ruchu ulicznego, czystości powietrza, bezpieczeństwa, czy dostępności do miejsc parkingowych. Wszelkie informacje, których udzielą mieszkańcy osobom reprezentującym Miasto Ruda Śląska są chronione przez prawo oraz restrykcyjne procedury badawcze. Udział mieszkańców Rudy Śląskiej jest niezbędny w celu uzyskania jak najbardziej obiektywnych i rzetelnych danych.

Informacji na temat prowadzonych badań oraz całego procesu wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a także opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Ruda Śląska udziela Michał Adamczyk - tel. 32 244 90 00 do 10 wew. 3062.


II etap prac nad GPR

1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia GPR (możliwa jedynie po wejściu w użycie uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji),

2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia GPR,

3. Sporządzenie projektu GPR (w tym nabór projektów) i przeprowadzenie konsultacji społecznych (należy sporządzić raport z konsultacji),

4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana),

5. Uzyskanie opinii organów administracji publicznej i innych podmiotów (opinia nie ma charakteru wiążącego), niektóre opinie są obowiązkowe w każdym przypadku, np.: zarząd województwa w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa, inne w przypadku występowania na obszarze rewitalizacji danego zjawiska, np. wojewódzkiego konserwatora zabytków,

6. Przedstawienie dokumentu Radzie Miasta w celu podjęcia uchwały.


Rozpoczęły się prace nad  Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Samorząd Miasta Ruda Śląska rozpoczął prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Przed podjęciem uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, samorząd jest zobowiązany do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji zostanie poprzedzone pogłębionymi analizami danych statystycznych i konsultacjami społecznymi. Obszary rewitalizacji, na których zostaną zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne to obszary, które charakteryzuje koncentracja problemów społecznych, a także problemów ze sfery gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej lub środowiskowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę prac – konsorcjum firm: Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia, który wyznaczy obszary zdegradowane i obszary wskazane do rewitalizacji oraz opracuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku.

Obecnie opracowywane są dane statystyczne dotyczące wyodrębnienia w Rudzie Śląskiej problemów społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, odpływ mieszkańców), gospodarczych (niski poziom przedsiębiorczości), funkcjonalno-przestrzennych i technicznych (niedostateczna jakość i dostępność infrastruktury technicznej i społecznej, mieszkaniowej) i środowiskowych (przekroczenia standardów jakości środowiska).


Najważniejsze dokumenty:

- karta projektu rewitalizacyjnego - karta niezbędna do zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego. Termin składania dokumentu do 31 stycznia 2018 r.
- podsumowanie konsultacji społecznych


Obowiązkowym elementem programu rewitalizacji są przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.

Rewitalizacji podlegają tereny o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta dotknięte szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk. Z tego względu projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji.

Do źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede wszystkim:
- środki budżetu państwa - przewidziane na współfinansowanie projektów, jako niezależne źródło finansowania,
- środki budżetu gminy - na współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło finansowania,
- środki Unii Europejskiej - m. in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
- inne środki publiczne - np. fundusze celowe,
- środki prywatne - np. środki podmiotów pozarządowych, przedsiębiorstw,
- kredyty, pożyczki i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do gmin i innych podmiotów realizujących projekty rewitalizacyjne.

Głównym źródłem dofinansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych są regionalne programy, dla województwa śląskiego jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020).

Podstawowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest ich wynikanie z obowiązującego programu rewitalizacji oraz kompleksowość projektów. Przy czym należy pamiętać o tym, że wsparcie inwestycyjne projektów infrastrukturalnych z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami społecznymi (miękkimi) realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych.

Infografika

Małe działania, np. powstanie ogrodu społecznościowego, remont podwórka, mogą być dofinansowane ze środków budżetu gminy, środków pozyskanych przez organizacje pozarządowe albo nieformalne grupy sąsiedzkie. Dowiedz się więcej na stronie http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/modelowe-dzialania-pilotazowe/finansowanie-rewitalizacji/#Finansowanie%20dzia%C5%82a%C5%84%20rewitalizacyjnych%20w%20ma%C5%82ej%20skali


Aktualności:

/ruda-slaska/aktualnosci/2018/01/08/tereny-do-naprawy/

https://www.facebook.com/rudaslaska/posts/10155339077167582

https://www.facebook.com/rudaslaska/photos/a.424017057581.203432.141157102581/10155336048847582/?type=3

/ruda-slaska/aktualnosci/2017/12/07/w-terenie-o-rewitalizacji/

https://www.facebook.com/rudaslaska/posts/10155320060657582

https://www.facebook.com/rudaslaska/posts/10155311228462582

/ruda-slaska/aktualnosci/2017/11/29/mieszkancy-ekspertami-od-rewitalizacji/

/ruda-slaska/aktualnosci/2017/08/22/jest-lokalny-bedzie-gminny/


Dodatkowych informacji udziela: Michał Adamczyk - tel. 32 244 90 00 do 10 wew. 3062.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter