Header decorative image
Kir Żałobny

Rewitalizacja

 

AKTUALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Miasto Ruda Śląska w III kwartale 2011 r. rozpoczęło prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 celem dostosowania tego dokumentu do nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne zakończyły się na przełomie roku 2011/2012, zarówno te w formie ankiet dostępnych na stronach internetowych, jak i tych dostępnych u ankieterów oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, aktualnie trwa ich analiza, weryfikacja oraz podsumowanie.

Tak przygotowane wyniki stanowić będą dane wejściowe do dalszych prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Poza badaniami ankietowymi istnieje możliwość zgłaszania propozycji projektów w zakresie szeroko rozumianej rewitalizacji, stąd też zapraszam wszystkich potencjalnych beneficjentów do zgłaszania projektów zarówno infrastrukturalnych, społecznych, jak i tych, które mogą być finansowane w ramach inicjatywy JESSICA (fundusz pożyczkowy).

Beneficjentami mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- podmioty, w których większość  udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
- podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
- szkoły wyższe,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- organizacje pozarządowe,
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- TBS,
- administracja rządowa,
- porozumienia w/w podmiotów,
- podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przykładowe typy projektów w zakresie rewitalizacji:
1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).
3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).
4. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.
5. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych.
6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu.

Ponadto rewitalizacja w ramach Inicjatywy JESSICA zakłada wspieranie przez FROM/y inwestycji obejmujących przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą mogły mieścić się: galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i inne obiekty tego rodzaju.

Dla zwiększenia rentowności inwestycji dopuszcza się możliwość stworzenia w odnowionych obiektach przestrzeni dla działalności komercyjnej, takiej jak np.: powierzchnie biurowe, punkty handlowo-usługowe.

Innym rodzajem inwestycji, które są możliwe do wsparcia przez FROM/y w ramach Inicjatywy JESSICA jest odnowa powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych (włącznie z kompleksowym przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą).

Ponadto dopuszcza się możliwość realizacji przez FROM/y inwestycji z zakresu odnowy miast – tego typu inwestycje będą obejmowały rewitalizację starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do: wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Do tej grupy inwestycji zaliczyć można również inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich, z włączeniem: zdegradowanych centrów małych miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej; a także inwestycje ukierunkowane na: polepszenie bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).

W zależności od sytuacji w danym mieście, inwestycje te mogą obejmować całe obszary (w takim przypadku inwestycje przeprowadzone w ramach Inicjatywy JESSICA stanowią jedynie komponent) lub pojedyncze budynki.

Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia przez FROM/y w ramach Inicjatywy JESSICA muszą bezpośrednio wynikać ze Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich, których funkcję pełnią Lokalne Programy Rewitalizacji.

Wobec powyższego, proszę o przedłożenie w  terminie do 29.02.2012 r. propozycji Państwa projektów na formularzu AF-1 i przesłanie do Zespołu Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, bądź w formie elektronicznej na adres mailowy: fundusze@ruda-sl.pl

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Pozyskiwania Funduszy, Urząd Miasta Ruda Śląska, pok. 306, tel. (32) 244 90 00, wew. 3062.

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji
Zastępca Prezydenta Miasta
Michał Pierończyk


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2007-2015 ZA ROK 2010

 

JESSICA - nowe możliwości finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji

9 lipca 2010 roku w Katowicach podpisana została umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o finansowaniu Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JESSICA.

Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Szef Inicjatywy JESSICA w Europejskim Banku Inwestycyjnym Eugenio Leanza podpisali umowę w budynku dawnej pralni z maglem w zabytkowym osiedlu robotniczym Nikiszowiec. Obiekt przechodzi właśnie proces rewitalizacji z wykorzystaniem środków unijnych; docelowo uruchomiony zostanie tam  Oddział Muzeum Historii Katowic - Dział Etnologii Miasta.

Specyfika Inicjatywy JESSICA polega na odejściu od tradycyjnego mechanizmu - udzielania bezzwrotnych dotacji, na rzecz mechanizmu odnawialnego - udzielanie zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, wkładów kapitałowych, czy gwarancji). Mechanizm JESSICA umożliwia zatem, w odróżnieniu od mechanizmu dotacyjnego, wielokrotne wykorzystanie tych samych środków. Innymi słowy, JESSICA stwarza możliwość przedłużenia dostępności funduszy unijnych przeznaczonych na realizację projektów rewitalizacyjnych.
Na wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA mogą liczyć takie projekty, jak przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych i poprzemysłowych, w których będą mogły mieścić się np. galerie, teatry, sale koncertowe, kina czy centra konferencyjne. Aby zwiększyć ich rentowność, można wydzielić w nich przestrzeń na cele komercyjne.

Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach tej Inicjatywy są m.in. samorządy lub podmioty z ich udziałem, szkoły wyższe, kościoły, spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wspólnoty mieszkaniowe czy podmioty utworzone
w ramach partnerstwa publiczno - prawnego. Pierwsze kredyty w ramach Inicjatywy JESSICA planuje się udostępnić w II-im kwartale 2011 roku.

Obecnie Europejski Bank Inwestycyjny, we współpracy z doradcą biznesowym, prowadzi identyfikację potencjalnych kandydatów do utworzenia i zarządzania Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), które będą udzielały wsparcia na rzecz projektów miejskich w formie zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, wkładów kapitałowych i/lub gwarancji).

Załączony kwestionariusz adresowany jest do podmiotów zainteresowanych realizacją projektów miejskich na terenie województwa śląskiego w ramach inicjatywy JESSICA. Zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszego formularza, gdyż umożliwi to Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu nie tylko określenie Państwa zainteresowania uczestniczeniem w JESSICA, ale również dostosowanie dokumentacji przetargowej przygotowywanej pod kątem wyboru Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich do Państwa oczekiwań w zakresie instrumentów finansowych kierowanych do projektodawców projektów miejskich, a także wyznaczenie głównych obszarów interwencji.

Proszę, na ile będzie to możliwe, o wypełnienie załączonej ankiety – opracowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – w jak najszerszym zakresie i przesłanie jej na adres: fundusze@ruda-sl.pl

W razie pytań, proszę o kontakt pod nr tel.: 32 248 62 81-9, wew. 3131.

Strona Urzędu Marszałkowskiego poświęcona Inicjatywie JESSICA


Projekty z zakresu rewitalizacji - ocena formalna

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zamieszczono listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta" Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Rewitalizacja - "duże miasta", typ projektu 1, 2, 3, 4, 5
Plik z listą wniosków z pozytywną oceną formalną: 06.02.01-094/10
http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2010/12/17/1292593781.pdf

Rewitalizacja - "duże miasta", typ projektu 6
Plik z listą wniosków z pozytywną oceną formalną: 06.02.01-093/10
http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2010/12/17/1292593973.pdf


Konkurs na projekty rewitalizacyjne ogłoszony!

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

W ramach naboru wspierane będą jedynie projekty, dla których postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami stosownych  dyrektyw,  w tym w szczególności z wymogami  Dyrektywy  85/337/WE i zakończone decyzją organu właściwego w tej sprawie. Projekty, zawierające przedsięwzięcia, dla których postępowanie OOŚ na moment składania wniosku się nie rozpoczęło lub jest w toku, zostaną odrzucone.

Dla poddziałania 6.2.1 przewidziano dwa oddzielne konkursy, z uwagi na typy projektów:
- dla typów projektów 1, 2, 3, 4 i 5;
- dla typu 6.

W obu przypadkach konkurs ma charakter zamknięty - wnioski przyjmowane będą w terminie od 17.05.2010 r. do 17.08.2010 r.

Pełna treść ogłoszeń o konkursach wraz ze szczegółowymi informacjami o konkursach znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

więcej informacjiAktualna wersja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015


 


Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 za rok 2009Galeria zdjęć


 

Galeria rewitalizacja

Zachęcamy Państwa do nadsyłania zdjęć zrealizowanych,
bądź będących w trakcie realizacji projektów na obszarach przeznaczonych
do rewitalizacji. Zdjęcia wraz z krótkim opisem
prosimy nadsyłać na adres:
unia@ruda-sl.pl

Najciekawsze opublikujemy na naszej stronie.

Obszary objęte rewitalizacją

Obszary rewitalizacji

Zmiana w Wytycznych w zakresie mieszkalnictwa

W związku ze zmianami w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WSL) przyjętymi przez Zarząd Województwa 20 sierpnia 2009 roku uchwałą nr 2169/296/III/2009 informujemy, że aktualizacji uległ również załącznik nr 4 - Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Zmiana dotyczy pkt. V - Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa, który otrzymuje brzmienie: Inwestycje w substancję mieszkaniową mogą być realizowane wyłącznie w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji miejskiej, na obszarach, które spełniają, co najmniej trzy z kryteriów określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, opartych na art. 47 rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006.

Obszary mieszkalnictwa o których mowa wyżej, wyznacza się w obrębie granic Lokalnego Programu Rewitalizacji, tzn. dany obszar mieszkalnictwa może pokrywać się z całkowitym obszarem LPR lub być od niego mniejszy.

Tabela wskaźników dla woj. śląskiego

Lp.

Kryterium

Wskaźnik

1.

Wysoki poziom ubóstwa
i wykluczenia

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności

2.

Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia

Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób
w wieku produkcyjnym

3.

Wysoki poziom przestępczości
i wykroczeń

Liczba przestępstw na 1 tys. ludności

Czyny karalne osób nieletnich na 1 tys. nieletnich

4.

Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób

5.

Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego

Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków (w %)

Udział budynków bez wodociągu/do ogólnej liczby budynków (w %)

 


Aktualizacja
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata

2007-2015

W dniu 25 czerwca 2009 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę nr 827/XLVI/2009 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007–2015”. Dokumentumożliwia wszystkim uprawnionym do tego podmiotom w naszym mieście ubieganie się o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015

W przedmiotowym Programie wprowadzono następujące zmiany:
1.       Na wniosek podmiotów, których projekty ujęte są w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015” dokonano drobnych zmian w zakresie nazwy lub okresu realizacji poszczególnych inwestycji opisanych w Programie.
2.      „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015” dostosowano do „Wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji” stanowiących Załącznik nr 4 do „Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” poprzez dodanie podrozdziału 3.3.4 „Analiza wybranych obszarów rewitalizacji w zakresie mieszkalnictwa”.
3.       Przedmiotowy Program dostosowano do przepisów regulujących zasady sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).


Informacje w zakresie rewitalizacji m.in. na terenie miasta Ruda Śląska dostępne są również pod adresem http://rewitalizacja.silesia.org.pl/


Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 za rok 2008


Aktualizacja
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata

2007-2015

W dniu 26 czerwca 2008 r. miała miejsce kolejna aktualizacja LPR. Rada Miasta podjęła uchwałę nr 547/XXVIII/2008 zmieniającą Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007–2015.

Okładka LPR

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015

W przedmiotowym Programie wprowadzono następujące zmiany:
1.  Dopisano na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Szpaków 23 i 23a projekt pod nazwą: „Zastępowanie azbestowych elementów budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Szpaków 23 i 23a materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu”.
2. Zwiększono szacunkowe nakłady finansowe o wartość 50 000,00 zł na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w projekcie BK9 pod nazwą: „Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu przy ul. Poloczka 3”


W obecnym okresie programowania na lata 2007 – 2013 istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej (UE) w zakresie rewitalizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” (RPO WSL):
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast;
Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja  - „duże miasta”


Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Cel działania jest realizowany poprzez Poddziałanie 6.2.1., którego celem jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych oraz niszczejących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.

Uzasadnieniem podjętych działań jest przywracanie ładu przestrzeni publicznej, w tym podnoszenie wartości substancji miejskiej.  Rewitalizacja przyczynić się ma do nadania m. in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom i terenom zdegradowanym, w tym poprzemysłowym. Uzupełnieniem tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej polegające na usuwaniu azbestu wraz z jego utylizacją.

Projekty realizowane w ramach poddziałania 6.2.1. muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Potencjalnymi beneficjentami (wnioskodawcami) ubiegającymi się o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WSL w przedmiotowym zakresie są:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
4. Szkoły wyższe.
5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
6. Organizacje pozarządowe.
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.
9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8 reprezentowane przez lidera.
10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Poniżej podano rodzaje projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.1.:
1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/  powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów  na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).
3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).
4. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.
5. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych.
6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%):
- wsparcie dla projektów, które nie noszą znamion pomocy publicznej, jest możliwie do wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu;
- wsparcie dla projektów, które noszą znamiona pomocy publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej.

Minimalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%.

Natomiast minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

INFORMACJE DODATKOWE
W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji.
Projekty z zakresu poddziałania 6.2.1 muszą spełniać co najmniej dwa spośród wymienionych celów: gospodarczy, edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny, społeczny i kulturalny.
Projekty spełniające tylko jeden cel: edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny i kulturalny nie są możliwe do realizacji w ramach rewitalizacji z uwagi na konieczność przestrzegania linii demarkacyjnej  pomiędzy priorytetami RPO WSL na lata 2007-2013.
Wsparcie projektów realizujących tylko jeden cel możliwe jest natomiast w przypadku, gdy realizują one cel gospodarczy lub społeczny.
Sam cel społeczny może być realizowany jednak tylko w przypadku projektów związanych z zastępowaniem azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu.

Ze wsparcia wyłączone są projekty związane z budową, przebudową, adaptacją, remontem budynków stanowiących siedzibę administracji publicznej.

Inwestycje, których efektem jest wsparcie podmiotów pełniących funkcje związane z pomocą i opieką społeczną a także ochroną zdrowia (np. domy opieki społecznej, ośrodki zdrowia) mogą być realizowane tylko jako niedominujący element szerszego zintegrowanego projektu rewitalizacji (np. przedmiotem projektu z zakresu rewitalizacji jest kwartał dzielnicy, gdzie dokonuje się przywrócenia do wcześniejszych funkcji lub nadania nowych szeregowi terenów lub obiektów, w tym  jeden z nich jest przeznaczony na potrzeby np. domu pomocy społecznej, szpitala czy ośrodki zdrowia).

W ramach  RPO WSL na lata 2007-2013 nie przewidziano wsparcia dla projektów polegających wyłącznie na inwestycjach w infrastrukturę opiekuńczo-wychowawczą.

Przez realizację celu społecznego w ramach poddziałania 6.2.1. rozumie się podejmowanie działań polegających na rewitalizacji terenów i/lub obiektów, co prowadzić ma do „rewitalizacji społecznej” - tj. stworzenia warunków dla zapobiegania i zwalczania patologii oraz marginalizacji społecznej (np. stworzenie centrów poradnictwa zawodowego, psychologicznego dla osób uzależnionych, pozostających długotrwale bezrobotnych doświadczających przemocy w rodzinie, a także stworzenie warunków dla efektywnego społecznie spędzania czasu wolnego przez młodzież itp.). Budowa ośrodka zdrowia czy domu pomocy społecznej nie prowadzi bezpośrednio do realizacji w/w celu „rewitalizacji społecznej” i nie przekłada się bezpośrednio na stworzenie warunków dla szybszego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą realizować typy projektów o nr 2, 3, 5 i 6. W przypadku typów projektów: 2, 3 i 5 - tylko gdy wsparcie dotyczy inwestycji w budynki o charakterze niemieszkalnym (tzn. w przypadku, gdy nawet część budynku przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, budynek traktowany jest jako budynek o charakterze mieszkalnym). Powyższe zalecenie nie dotyczy typu projektu nr 6 – który z założenia musi dotyczyć budynków o charakterze mieszkalnym – tj., wielorodzinnych domów mieszkalnych. Projekty polegające wyłącznie na usuwaniu azbestu realizowane przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe mogą dotyczyć wyłącznie budynków mieszkalnych. Nie jest możliwe finansowanie usuwania azbestu z budynków o charakterze np. gospodarczym, będących własnością spółdzielni.

Inwestycje z zakresu tego typu projektu dotyczą co do zasady jedynie budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność usługowa, administracyjna, gospodarcza. Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie nie zostaną jednak wykluczone budynki mieszkalne wielorodzinne, w których lokale użytkowe nie przekraczają 10% całkowitej powierzchni budynku.
Inwestycje objęte wsparciem w ramach rewitalizacji muszą bezpośrednio wynikać z zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji sporządzonego dla terenu danej gminy.

Wszelkie informacje odnośnie „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, a także planowanych terminów konkursów w ramach RPO WSL, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: http://rpo.silesia-region.pl/


Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 za rok 2007W związku z nowym okresem programowania przypadającym na lata 2007 – 2013, zaistniała konieczność zaktualizowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska”. Od marca br. trwały prace aktualizacyjne, w ramach których zaproszono do współpracy potencjalnych beneficjentów, przeanalizowano projekty zamieszczone już w Lokalnym Programie Rewitalizacji, uwzględniono propozycje zmian oraz nowe projekty.


 


W dniu 27.09.2007 r. Rada Miasta Ruda Śląska przyjęła Uchwałę Nr 303/XVII/2007 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015".

Okładka LPR

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015

"Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”  ma na celu zrównoważony i harmonijny rozwój skoncentrowany na rewitalizacji przestrzeni miejskiej, której zły stan ogranicza rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej, uwzględniając szerokie spektrum uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Określa obszary wymagające rewitalizacji i zawiera projekty zgłoszone przez miasto, spółdzielnie mieszkaniowe, Kościół, wspólnoty mieszkaniowe, miejskie jednostki organizacyjne, placówki kultury, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. Ich realizacja służyć ma wzmacnianiu procesów integracji lokalnej, wspólnym działaniom na rzecz partnerstwa lokalnego, odnowie zdegradowanej tkanki miejskiej, a tym samym poprawie warunków życia mieszkańców miasta.

W Programie zebrane zostały dane dotyczące aspektów i problemów społeczno-gospodarczych występujących na terenie miasta w latach 2004, 2005 i 2006. W oparciu o zaktualizowane dane określone zostały obszary nasilenia różnych problemów, które stanowiły podstawę do wyznaczenia obszarów wymagających rewitalizacji.

Obszary rewitalizacji

Projekty, aby uzyskać dofinansowanie muszą wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji, ponieważ działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane na wyznaczonych obszarach miasta, dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym. Jednocześnie powinny przyczyniać się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007 – 2015” to dokument niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Każdy projekt może uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Po raz pierwszy pojawiła się możliwość finansowania projektów dotyczących mieszkalnictwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty te finansowane będą w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych„ Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013” i dotyczyć będą jedynie zastępowania azbestowych elementów budynków mieszkalnych wielorodzinnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 za lata 2005-2006


Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 za lata 2005-2006


Rewitalizacja jest złożonym długofalowym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Proces ten ukierunkowany jest na restrukturyzację i rozwój lokalny poprzez wspieranie miejscowych inicjatyw z zakresu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, a także infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. Aktywizacja obszarów miejskich wymaga czynnej współpracy partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak również związków i organizacji społecznych, gospodarczych i pozarządowych, grup mieszkańców i instytucji lokalnych przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz dla pobudzenia potencjału przedsiębiorczości.

Rewitalizacja nie dotyczy krótkookresowych, prowadzonych na małą skalę, jednorazowych, oddzielonych od siebie projektów remontów budynków.

Projekty rewitalizacyjne coraz częściej pojawiają się w strategiach rozwoju polskich miast i gmin. Dzięki ich pomyślnej realizacji, wzrasta nie tylko atrakcyjność otoczenia, w którym żyją mieszkańcy, ale poprawia się również stan środowiska naturalnego, zaś samorządy zyskują nowe tereny inwestycyjne.

W dniu 22 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Rudzie Śląskiej podjęła Uchwałę nr 812/XLII/2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2005 - 2013.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2005-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2005-2013 stanowi dokument określający politykę gospodarczą, przestrzenną i społeczną Miasta Ruda Śląska do roku 2013. Rozwija cele określone w Strategii Zintegrowanego i Wewnętrznego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do Roku 2015. Realizacja tej polityki będzie współfinansowana z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przyczyniając się do zwiększenia potencjału gospodarczego, rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów Wspólnoty.

Program ukierunkowany jest na wsparcie rozwoju gospodarczego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i kulturalnej miasta oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji    przemysłu     ciężkiego    takim    jak bezrobocie, bierność społeczności lokalnej, degradacja przestrzeni miejskiej, zanieczyszczenie środowiska.

Strategicznym celem programu jest zmiana wizerunku Rudy Śląskiej, postrzeganej dotychczas jako niezintegrowane miasto monokultury przemysłowej, poprzez zrównoważony i harmonijny rozwój skoncentrowany na rewitalizacji przestrzeni miejskiej, uwzględniając szerokie spektrum uwarunkowań społeczno – ekonomicznych, której zły stan ogranicza rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej. Poprzez realizację programu zostanie wykreowany nowy wizerunek określający Rudę Śląską jako miasto atrakcyjne pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także miasto przyjazne lokalnej społeczności.


Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter