Header decorative image
Kir Żałobny

Polska Strefa Inwestycji

Inwestorzy mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji na terenie całej Polski, włączając w to tereny specjalnych stref ekonomicznych na zasadzie Polskiej Strefy Inwestycji.

Możliwość uzyskania zwolnienia z podatku CIT lub PIT

 • 10 – 12 lat poza granicami specjalnych stref ekonomicznych (Śląsk – 12 lat)
 • 15 lat dla projektów realizowanych w granicach specjalnych stref ekonomicznych

Nowe zasady wsparcia

 • zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju, przydzielane na czas określony,
 • warunki wsparcia dostosowane do mikro, małych i średnich firm,
 • kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstw,
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych,
 • jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do specyfiki terenu,
 • kryteria jakościowe wspierające projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników.

Inwestorzy uprawnieni do skorzystania z decyzji o wsparciu

 • firmy realizujące projekty przemysłowe (przemysł, produkcja),
 • firmy oferujące nowoczesne usługi dla biznesu, m.in:
  • wydawanie oprogramowania,
  • związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych,
  • przetwarzanie danych, hosting oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla IT i komputerowe,
  • audyt finansowy,
  • usługi rachunkowo-księgowe,
  • badania naukowe i prac rozwojowe,
  • specjalistyczne projektowanie.

Wyłączone działalności gospodarcze

 • wytwarzanie materiałów wybuchowych
 • wytwarzanie wyrobów tytoniowych
 • przetwarzanie paliw silnikowych
 • wyrób, rozlew i przetwarzanie napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów,
 • realizacja obiektów budowlanych i robót budowlanych,
 • handel hurtowy i detaliczny,
 • naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • usługi związane z zakwaterowaniem,
 • usługi gastronomiczne.

Wsparcie na realizację nowych inwestycji

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
 • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Wielkość pomocy publicznej

 • 30% dla dużych firm,
 • 40% dla średnich firm
 • 50% dla małych firm.

Co można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, będące:

 • ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 • ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 • kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 • ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli (duży przedsiębiorca na okres min. 5 lat, MSP na okres min. 3 lat od daty zakończenia inwestycji). MSP na okres min. 3 lat od daty zakończenia inwestycji);
 • ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów.

Zobowiązania inwestorów

 • poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych do określonego dnia,
 • utworzenie określonej ilości nowych miejsc pracy do określonego dnia.

Kryteria ilościowe: minimalne koszty inwestycji uzależnione minimalne koszty inwestycji uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, którym ma być realizowana nowa inwestycja.

Kryteria jakościowe:

 • kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

W województwie śląskim konieczne jest spełnienie 6 z 10 kryteriów.

Wymagania ilościowe dla inwestorów są obniżone w Świętochłowicach, Bytomiu, Zabrzu, Jastrzębiu Zdroju, Rydułtowach, Sosnowcu, Piekarach Śląskich oraz w gminach sąsiednich, np. w Rudzie Śląskiej:

 • o 80% dla średnich przedsiębiorców,
 • o 95% dla małych przedsiębiorców, projektów B+R oraz z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, IT,
 • o 98% dla mikroprzedsiębiorców.

Zobowiązania w odniesieniu do decyzji o wsparciu

 • utrzymanie inwestycji przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku MSP przez okres 3lat,
 • utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 3lat w przypadku MSP.

Korzyści dla firm

 • ulga podatkowa dla prowadzonej inwestycji,
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji,
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań,
 • dodatkowa promocja, jeśli projekty są innowacyjne,
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.

/źródło: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna/

Kontakt bezpośredni do KSSE S.A. Podstrefa Tychy - tel. 798 892 120.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter