Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomoc dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych od alkoholu i ich bliskich.

Siedziba MKRPA:
41-709 Ruda Śląska,
ul. Jadwigi Markowej 22, II piętro
tel. 32 771 70 27
e-mail: mkrpa.rudasl@interia.eu

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Ruda Śląska
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Dyżury komisji:

  • poniedziałek 10:30-15:30
  • wtorek 13:30-17:30
  • środa 10:30-17:30
  • czwartek 11:00-16:00
  • piątek 12:00-14:00

Realizując zadania własne gminy, wynikające z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Prezydent Miasta Ruda Śląska powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja w szczególności:

  • inicjuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywana problemów alkoholowych oraz udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową,
  • podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, pod kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Podstawy prawne działania MKRPA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zarządzenie nr SP.0050.2.117.2023 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej

Uchwała nr 361/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia stałego i czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Ruda Śląska

Uchwała nr PR.0007.108.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży

Uchwała nr PR.0007.22.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.02.2021 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr PR.0007.67.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.05.2021 r. w sprawie ograniczenia na terenie miasta Ruda Śląska godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała nr PR.0007.48.2023 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 -2025

Procedura dotycząca leczenia odwykowego

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu reguluje rozdział 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26. Osoby o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

Komisja wszczyna postępowanie po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego i załącznika - informacji o osobie nadużywającej alkoholu.

Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Postępowanie w sprawie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych również reguluje Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 18. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy.

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1–3.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter