Header decorative image
Kir Żałobny

Publiczny System Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska

logoProjekt „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Celem projektu „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Ruda Śląska poprzez upowszechnienie wykorzystania informatycznych technik wspomagania procesów decyzyjnych, budowę i uruchomienie powszechnych elektronicznych usług publicznych z zakresu informacji przestrzennej oraz wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjno-technologicznych, usprawniających procedury wewnętrzne Urzędu.

Projekt cechować się będzie innowacyjnością zastosowanych rozwiązań, których efektem będą opracowane metody oraz technologie wspomagające procesy decyzyjne i planistyczne, zapewniające możliwość monitoringu realizacji planów i strategii rozwoju Miasta, a także wsparcie procesów rewitalizacyjnych.

Całkowita wartość Projektu: 2 583 347,49 PLN
Wydatki kwalifikowane: 2 578 100,97 PLN
Kwota dofinansowania: 2 191 385,82 PLN
Poziom dofinansowania: 85 %

KALENDARIUM PROJEKTU:

1. 29.07.2013 r. – informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały nr 1328/264/IV/2013 w wyniku której, projekt „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzen-nej Miasta Ruda Śląska” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

2. 20.09.2013 r. – wyłonienie w drodze przetargu Partnera Jakości odpowiedzialnego za świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania elementów dokumentacji przetargowej oraz zapewnie-nia jakości rezultatów i produktów dla projektu „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska”.

3. 31.10.2013 r. – podpisanie umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Ruda Śląska umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska”.

4. 06.05.2014 r. – publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie i wdrożenie Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska”.

5. 10.09.2014 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze rozstrzygniętego postępowania.

6. 28.10.2014 r. – odbiór dokumentacji zarządczej projektu (DZ), opisującej procedury zarządzania procesem realizacji projektu.

7. 17.11.2014 r. – zakończyła się instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego, bazodanowego oraz narzędziowego.

8. 28.11.2014 r. – dobiegły końca prace związane z wideo rejestracją dróg i obiektów mostowych na terenie Rudy Śląskiej. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do założenia ewidencji dróg i obiek-tów mostowych.

9. 16.01.2015 r. – powstaje ostateczna wersja projektu organizacyjno-technicznego (POT) opisującego model systemu, metody migracji integracji danych, funkcje systemu oraz procedury weryfikacji poprawności przeprowadzanych działań.

10. 02.03.2015 r. – uruchomienie testowej wersji Systemu. Środowisko testowe jest dostępne w sieci wewnętrznej Urzędu Miasta. Rozpoczyna się testowanie głównych funkcji Systemu.

11. 17.04.2015 r. – zostają uruchomione dedykowane aplikacje dziedzinowe Systemu.

12. 22.04.2015 r. – rozpoczyna się okres intensywnych szkoleń dla administratorów Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej i użytkowników dedykowanych aplikacji dziedzinowych. Szkolenia obejmują m.in. podstawy obsługi oprogramowania firm Oracle® , Esri® oraz smart.finder SDI  firmy Con Terra. Ponadto, w formie wykładu połączonego z prezentacją działającego Systemu zapoznano z podstawami korzystania z Systemu ponad 60 pracowników Urzędu Miasta. Okres szko-leniowy trwa do 15.05.2015 r.

13. 14.05.2015 r. – rozpoczyna się proces „dostrajania” Systemu pod kątem wydajności działania całego Systemu jak i poszczególnych usług dostarczanych przez System.

14. 18.05.2015 r. – 29.05.2015 r. – weryfikacja poprawności działania wszystkich produktów Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska.

15. 29.05.2015 r. – Zakończenie procedury odbioru końcowego oraz dokumentacji powykonawczej Systemu.

Publiczny System Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska
jest dostępny pod adresem internetowym:
psip.rudaslaska.pl

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter