Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Półtora procent

Podmioty uprawnione do uzyskania w roku 2024 1,5%  podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023

I. Stowarzyszenia rejestrowane i fundacje mające siedzibę w Rudzie Śląskiej

 1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska
  nr KRS: 0000002929

  Status OPP: 27 kwietnia 2009 r.
  Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

 2. Fundacja Anioły w Piżamkach
  nr KRS: 0000746019

  Status OPP: 5 sierpnia 2022 r.
  Cele statutowe: przybliżenie zdrowym dzieciom rzeczywistości codziennego trudu, z jakim mierzyć się muszą osoby przewlekle chore, pobudzanie dzieci do solidaryzowania się z chorymi, uwrażliwiania na potrzeby i tęsknoty chorych, a także zachęcanie do różnych form wyrzeczeń i działań na rzecz potrzebujących.

 3. Fundacja Integracji i Kreatywności AKUKU
  nr KRS: 0000585840

  Status OPP: 25 sierpnia 2020 r.
  Cele statutowe: wspieranie i promowanie szeroko pojętej integracji; wspieranie i promowanie kreatywności i innowacyjności w edukacji; wspieranie i promowanie innowacyjnych działalności wychowawczo-edukacyjnych; wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej i prospołecznej; wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości.

 4. Fundacja Minionej Epoki
  nr KRS: 0000307419

  Status OPP: 2 sierpnia 2017 r.
  Cele statutowe: pielęgnowanie tradycji narodowej, działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wzbudzanie dumy z tradycji i dorobku regionu oraz zamieszkałej w nim społeczności; utrwalanie godności regionalnej poprzez wspieranie i promocję ludzi oraz firm przyczyniających się do postępu w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia i ekologii, bezpieczeństwa, gospodarki i działalności proobywatelskiej; utrzymywanie i pielęgnowanie dóbr polskiej kultury i obyczaju; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; zakup dzieł wybitnych twórców jak również artystów nieznanych oraz eksponatów o znaczeniu historycznym i tworzenie interaktywnych ośrodków kultury i sztuki, w tym muzeum, wraz z zapleczem pozwalającym na rozwój tychże ośrodków; wyrównywanie szans mieszkańców regionu poprzez wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; popieranie i prowadzenie działań podnoszących atrakcyjność regionu, w tym również w zakresie rozwoju nauki, sztuki, kultury, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu; popieranie i prowadzenie działalności na rzecz obronności kraju oraz kultywowanie tradycji wojskowych.

 5. Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”
  nr KRS: 0000077324

  Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.
  Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.

 6. Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska-Wirek”
  nr KRS: 0000001450

  Status OPP: 20 października 2008 r.
  Cele statutowe: celem Klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz poprzez sport promowanie miasta Ruda Śląska.

 7. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska - Bielszowice
  nr KRS: 0000227877

  Status OPP: 26 kwietnia 2010 r.
  Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

 8. Ośrodek Święta Elżbieta
  nr KRS: 689791

  Status OPP: 9 sierpnia 2017 r.
  Cele statutowe: niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
  • kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, oświatową i ewangelizacyjną,
  • działania integracyjne włączające wychowanków i mieszkańców w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
  • współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków i mieszkańców oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na ich rzecz.

 9. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
  nr KRS: 0000213614

  Status OPP: 22 września 2006 r.
  Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk - w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.

 10. Rudzkie Konto Pomocy
  nr KRS: 0000002681

  Status OPP: 8 lutego 2008 r.
  Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.

 11. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS"
  nr KRS: 0000003736

  Status OPP: 30 września 2011 r.
  Cele statutowe:  wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

 12. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
  nr KRS: 0000081653

  Status OPP: 30 grudnia 2009 r.
  Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.

 13. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
  nr KRS: 0000178360

  Status OPP: 8 stycznia 2007 r.
  Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

 14. Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie"
  nr KRS: 0000003233

  Status OPP: 12 lutego 2018 r.
  Cele statutowe:
  • dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek,
  • niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku,
  • prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne,
  • doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami,
  • współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek,
  • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 8) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • prowadzenie działalności charytatywnej, 10) ochrona i promocja zdrowia,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia.

 15. Stowarzyszenie „Barwy Śląska”
  Nr KRS: 0000300816

  Status OPP: 29 października 2014 r.
  Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe badania.

 16. Stowarzyszenie „Dominus"
  Nr KRS: 0000411540

  Status OPP: 19 listopada 2014 r.
  Cele statutowe:
  • wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju, skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na zmiany edukacji;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnienie równych szans uczniom;
  • opieka nad dziećmi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty; współdziałanie z rodzicami i organizacjami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.

 17. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Przy KWK „Halemba"
  nr KRS: 0000508559

  Status OPP: 28 czerwca 2018 r.
  Cele statutowe: stowarzyszenie jest stowarzyszeniem honorowych dawców krwi, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu; stowarzyszenie za cel swojej działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami służby krwi; stowarzyszenie zrzesza honorowych dawców krwi, celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców; dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa i rejestracji dawców szpiku; dąży do stworzenia biura turystyki i organizacji imprez, które będą miały na celu organizowanie imprez turystycznych, sportowych oraz imprez okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń; ściśle współdziała z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi.

 18. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
  nr KRS: 0000235253

  Status OPP: 22 czerwca 2011 r.
  Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 19. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”
  nr KRS: 0000269679

  Status OPP: 21 października 2009 r.
  Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska defaworyzowanych; działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji, turystyki.

 20. Stowarzyszenie Nasza Siódemka
  Nr KRS: 0000674788

  Status OPP: 29 stycznia 2021 r.
  Cele statutowe: celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym spowodowanym niepełnosprawnością, czynnikami zdrowotnymi, ekonomicznymi, społecznymi; pobudzanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

 21. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
  nr KRS: 0000004129

  Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.
  Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.

 22. Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
  nr KRS: 0000006849

  Status OPP: 22 stycznia 2010 r.
  Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

 23. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym Ruda Śląska
  nr KRS: 0000241090

  Status OPP: 16 lutego 2006 r.
  Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.

 24. Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
  nr KRS: 0000001693

  Status OPP: 5 grudnia 2006 r.
  Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

 25. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z siedzibą w Rudzie Śląskiej
  nr KRS: 0000003051

  Status OPP: 21 stycznia 2015 r.
  Cele statutowe: podstawowym celem stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się jego członków w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozostających pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.

 26. Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza
  nr KRS: 0000013532

  Status OPP: 16 listopada 2005 r.
  Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.

 27. Stowarzyszenie „Warto!”
  nr KRS: 0000457226

  Status OPP: 25 listopada 2015 r.
  Cele statutowe: głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej; cele szczegółowe to m.in.: aktywizowanie i uspołecznianie osób z niepełnosprawnością; przeciwdziałanie wykluczeniu osób zagrożonych  marginalizacją społeczną; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  przeciwdziałanie przemocy.

 28. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”
  nr KRS: 0000313833

  Status OPP: 18 września 2008 r.
  Cele statutowe: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej; prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań; propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji; promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych województwa i Polski.

 29. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" w Rudzie Śląskiej
  nr KRS: 0000003109

  Status OPP: 10 września 2004 r.
  Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.

 30. Uczniowski Klub Sportowy „Floret – Ruda Śląska”
  nr KRS: 0000312817

  Status OPP: 9 września 2008 r.
  Cele statutowe: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

II. Terenowe jednostki ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego

 1. Caritas Archidiecezji Katowickiej
  numer KRS: 0000221725

  Status OPP: 16 listopada 2004 r.
  Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność charytatywna.

 2. Liga Obrony Kraju
  numer KRS: 0000086818

  Status OPP: 28 września 2009 r.
  Cele statutowe: kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej; prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 3. Olimpiady Specjalne Polska
  numer KRS: 0000190280

  Status OPP: 23 lutego 2005 r.
  Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.

 4. Polski Czerwony Krzyż
  numer KRS: 0000225587

  Status OPP: 24 stycznia 2005 r.
  Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.

 5. Polski Związek Filatelistów
  numer KRS:  0000201405

  Status OPP: 8 września 2005 r.
  Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo-filatelistycznych.

 6. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
  numer KRS: 0000012847

  Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.
  Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.

 7. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
  KRS: 0000186577

  Status OPP: 6 września 2005 r.
  Cele statutowe: stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania   pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.

 8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny
  numer KRS:  0000131323

  Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.
  Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.

 9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
  numer KRS 0000273051

  Status OPP: 16 lutego 2004 r.
  Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

 10. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
  numer KRS: 0000116212

  Status OPP: 14 września 2004 r.
  Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

III. ORGANIZACJE SPOZA MIASTA DZIAŁAJĄCE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ

 1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3,41-707 Ruda Śląska
  nr KRS: 0000237740 z dopiskiem DPS KOCHŁOWICE OMP

  Stowarzyszenie św. Józefa „Jesteśmy”, Mikołów
  Status OPP: 4 stycznia 2007 r.
  Cele: finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje jednostki oraz inne powołane lub zorganizowane w ramach kościoła katolickiego.

 2. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. św. Piotra 9, 41-500 Chorzów
  nr KRS: 0000018926

  Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.
  Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.


Wykaz zaktualizowany na podstawie danych z dnia 10 stycznia 2023 roku.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter