Header decorative image
Kir Żałobny

Inne

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zakwalifikowany do dofinansowania w 2009 roku został projekt pn.: System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna, oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w Rudzie Śląskiej.

Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Miasto Ruda Śląska. Projekt polega na przebudowie drogi powiatowej nr S 8422 wraz z instalacją nowej sygnalizacji świetlnej oraz budowie dwóch zatok autobusowych. Przedmiotowa droga jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Ruda Śląska i łączy centrum miasta z Drogową Trasą Średnicową (DW nr 902). Kompleksowa przebudowa ww. odcinka drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu, a tym samym znacznego skrócenia czasu przejazdu na tym odcinku o ok. 20% oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie zagrożeń.

Projekt został zrealizowany w okresie  od maja do września 2009 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosił: 3 370 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu państwa (50%) wynosił 1 657 060,00 PLN.


Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Projekt pn. Budowa budynku zaplecza szatniowego oraz oświetlenia boiska do rugby przy ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Rudzie Śląskiej – dzielnica Orzegów uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt polega na budowie oświetlenia istniejącego boiska do rugby. W ramach projektu zostanie sfinansowana część poniesionych przez Miasto środków na budowę budynku szatniowego. Projekt zostanie ukończony w roku 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 2 625 923,00 zł.

Koszty kwalifikowane: 1 968 139,00 zł.

Dofinansowanie: 776 100 zł.

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej


Logotyp ministerstwa

WNIOSEK DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, REMONTÓW I INWESTYCJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Projekt: Budowa kompleksu boisk w Parku Strzelnica

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem projektu była budowa kompleksu sportowego realizowanego na utwardzonym nasypie budowlanym w miejscu aktualnie istniejącego nieutwardzonego boiska. W ramach zadania inwestycyjnego zostały wybudowane następujące boiska, służące do uprawiania piłki nożnej, siatkówki i koszykówki:
- boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej - wymiary boiska 28x15 (420  m²), wraz  z sferą bezpieczeństwa 32x18 m (576 m²),
- boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej - wymiary boiska 18x9 (162 m²), wraz ze sferą bezpieczeństwa 22x13 m (286 m²),
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - wymiary boiska 56x29 (1624 m²), wraz ze sferą bezpieczeństwa 62x32 m (1984 m²).

Całkowita wartość projektu (PLN): 773 522,75
Poziom dofinansowania (%): 40,00
Kwota dofinansowania (PLN): 291 000


Logotyp ministerstwa

 

WNIOSEK DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, REMONTÓW I INWESTYCJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Projekt: Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 14

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem projektu była budowa sali gimnastycznej, która została dobudowana do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Głównej 40 w Rudzie Śląskiej. Budynek szkoły objęty jest ochroną konserwatorską stąd projekt sali  gimnastycznej nawiązuje w sposób ideowy i formalny do architektury szkoły. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną oraz została wyposażona w trybuny.

Całkowita wartość projektu (PLN): 773 522,75
Poziom dofinansowania (%): 38,00
Kwota dofinansowania (PLN): 291 000


Logotyp ministerstwa

 

WNIOSEK DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, REMONTÓW I INWESTYCJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Projekt: Budowa czterech torów rowerowych, w tym trzech typu pumptrack na terenie miasta Ruda Śląska

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

W ramach projektu wybudowane zostały trzy tory rowerowe typu „pumptrack” wraz z małą architekturą. Tory rowerowe zostały zaprojektowane jako urozmaicona zamknięta pętla pasma bitumicznego dająca możliwość alternatywnych przejazdów poprzez zetknięcia odpowiednich pasm i zakrętów. Dostępne są z utwardzonego żwirowego placu, z którego możliwy jest dostęp do pochylni platformy startowej toru. Plac odpoczynku zaprojektowano jako wyposażony w ławkę, śmietnik, stojak rowerowy typu wieszak oraz tablicę z regulaminem.

Obiekty powstały w rejonie:
- Szkoły Podstawowej nr 2 przy Gwareckiej 2,
- Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida 10,
- Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Energetyków 15,
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących boisk szkolnych oraz placów zabaw.

Czwarty tor o nawierzchni szutrowej, przeznaczony do jazdy na rowerach MTB, jest wytyczony na rewitalizowanym ośrodku rekreacyjnym Burloch przy ul. Bytomskkiej 15 w Rudzie Śląskiej. Jest on uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury rekreacyjnej.

Całkowita wartość projektu (PLN): 660 801 zł
Poziom dofinansowania (%): 25,00
Kwota dofinansowania (PLN): 165 992 zł


Logo Urząd WojewódzkiLogo Ministerstwa

Wniosek o dofinasowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019

Projekt: Przebudowa drogi nr 171001S (ulica Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha)

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Górnośłaskiej w Rudzie Śląskiej. W wyniku realizacji projektu droga osiągnie stan docelowy: jezdnia: odcinek 0+000 - 0+560 (2 pasy ruchu o szer. 3,5 m i przejezdny, wyniesiony pas dzielący o szer. 3,0 m), odcinek 0+560 - 1+162 (2 pasy ruchu o szer. 3,5 m); chodnik i droga rowerowa dwukierunkowa: po stronie lewej na całej długości (1162 m), po prawej stronie na długości 785 m; odwodnienie: kanalizacja deszczowa 1227 m, przepust  śr. 2000 mm; oświetlenie: na całym przebudowywanym odcinku (66 słupów, w tym 45 z dwoma oprawami skierowanymi: na jezdnię oraz chodnik i drogę rowerową i 21 słupów z oprawami skierowanymi na jezdnię); przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi (ulicami Grzegorzka, ZMP, Poloczka, Pośpiecha); przebudowany odcinek będzie posiadał: 2 zatoki autobusowe z peronami, przejścia dla pieszych z azylami, dodatkowe pasy ruchu dla lewoskrętów na skrzyżowaniach, miejsca parkingowe równoległe do krawędzi jezdni, nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach projektu przebudowana zostanie również sieć gazowa oraz nastąpi rozbiórka przejścia podziemnego.

Całkowita wartość projektu (PLN): 16 062 172
Poziom dofinansowania (%): 18,67
Kwota dofinansowania (PLN): 3 000 000


Logo Ministerstwa

Rezerwa subwencji ogólnej na 2016 r. – projekty drogowe

Projekt: Budowa mostu w ciągu ul. Piastowskiej w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

W ramach projektu przewiduje się budowę mostu o typowej konstrukcji o przęsłach z belek prefabrykowanych z płytą żelbetową z betonu wylewanego, z przyczółkami masywnymi z betonu wylewanego posadowionych na palach wierconych ø 80 cm. Szerokość mostu – 16,22 m. Całkowita długość obiektu l = 12,01 m.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 740 000
Poziom dofinansowania (%): 48,82
Kwota dofinansowania (PLN): 1 337 921


Logotyp ministerstwa

WNIOSEK DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, REMONTÓW I INWESTYCJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Projekt: Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej  w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt polegał na budowie boiska lekkoatletycznego wraz z budynkiem klubowym sanitarno - szatniowym, a także infrastrukturą otaczającą. W ramach zadania zakupione zostało kompleksowe wyposażenie lekkoatletyczne. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Czarnoleśnej 12 w Rudzie Śląskiej, na terenie aktualnego obiektu sportowego, który w przeszłości pełnił taką samą funkcję i był bazą treningową rudzkich lekkoatletów.

Nowobudowany obiekt sportowy umożliwi uprawianie następujących dyscyplin sportowych:
- lekkoatletyka w zakresie biegów sprinterskich w formie sportowej (wyczynowej) i  rekreacyjnej,
- lekkoatletyka w zakresie biegów długich w formie sportowej (wyczynowej) i rekreacyjnej,
- lekkoatletyczne konkurencje techniczne tj.: skok w dal, trójskok, skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut dyskiem/młotem, rzut oszczepem w formie sportowej (wyczynowej) i rekreacyjnej.

W związku z faktem, iż boisko lekkoatletyczne będzie obiektem certyfikowanym planuje się organizowanie, we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, mitingów, zawodów mistrzowskich rangi wojewódzkiej, a także zawodów międzyszkolnych.

Całkowita wartość projektu (PLN): 10 232 744,00
Poziom dofinansowania (%): 14,65
Kwota dofinansowania (PLN): 1 500 000


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
"Metropolitalny Fundusz Solidarności"

Projekt: Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty związane z rozbiórką i budową obiektu mostowego w ciągu ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej, które stanowiły przedmiot wniosku o dofinansowanie. Wyżej wymienione prace wchodzą w zakres zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, na odcinku którego początek znajduje się przed skrzyżowaniem ulicy Piastowskiej z ulicą Bankową do granicy Rudy Śląskiej z miastem Bytom. Długość odcinka objętego robotami wynosi 1,966 km.

Całkowita wartość projektu (PLN): 3 276 916,84
Poziom dofinansowania (%): 54,92
Kwota dofinansowania (PLN): 1 800 000,00


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
"Metropolitalny Fundusz Solidarności"

Projekt: Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej tj. sygnalizacja świetlną, oświetleniem ulicznym, przebudową chodników oraz skrzyżowania ulic 1 Maja - Gen. Hallera. Dokumentacja projektowa inwestycji przewiduje budowę 691 mb drogi rowerowej oraz ok. 500 mb szlaku rowerowego. Przedmiotowy zakres stanowi brakujący fragment sieci dróg rowerowych przebiegających z dzielnicy Ruda do dzielnicy Kochłowice o łącznej długości 6,2 km.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 222 897,65
Poziom dofinansowania (%): 56,23
Kwota dofinansowania (PLN): 1 250 000,00


Logo Urząd WojewódzkiLogo Ministerstwa

„Rządowy program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”

Projekt: Przebudowa ulicy Reja w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Reja w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Kochłowice, wraz z wjazdami oraz chodnikiem i odwodnieniem. Projektuje się drogę klasy D o KR 2 o powierzchni  2650 m², długości całkowitej ok. 474m, szerokości 2,50 m na odcinku od 0 do ok. 50 mb i 5,00 m (poszerzenie na łukach do 6,20 m) oraz prędkości projektowej 30 km/h. W ramach inwestycji projektuje się 10 zjazdów na posesję prywatne (o szerokości 4,00 m), lub dostosowane do istniejących zjazdów, chodnik o szerokości 2,00 m (w zachodniej części po stronie północnej odcinek o szer. 1,50 m), odtworzenie nawierzchni ul. Kochłowickiej - z powodu przebudowy i likwidacji istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonania nowej, roboty ziemne, odwodnienie (przepust, kanalizacja deszczowa), sieć oświetlenia ulicznego (17 szt. latarni oświetleniowych ulicznych z zamocowaną pojedynczą oprawą LED 60W na wysięgnikach jednoramiennych o długości 1,5 m), likwidacja lub przełożenie i zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych, zabezpieczenie sieci teletechnicznej, skarpy i rowy.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 133 976,00
Poziom dofinansowania (%): 79,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 707 180,00


Logotypy

Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki jest kontynuowany w 2018 roku na podstawie powierzonego Polskiemu Związkowi Koszykówki przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania pt. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”. Dodatkowe zajęcia dla młodych koszykarek odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1. Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki działa w Rudzie Śląskiej od września 2015 roku. PZKosz dla każdego z powołanych SMOK-ów, w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zapewnia sprzęt oraz wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach programu. W szkole uczestniczącej w SMOK-u prowadzone są trzy grupy: dla klas IV, V i VI - łącznie dla ponad 40 dziewcząt. Koordynatorem SMOK-a w Rudzie Śląskiej jest Natalia Szabatowska, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz trener w Klubie Sportowym "Pogoń" Ruda Śląska. Trenerzy prowadzący zajęcia w ramach programu SMOK zobowiązują się zgodnie z wytycznymi MSiT do przeprowadzenia w każdym semestrze testów sprawnościowych i wprowadzenie ich wyników do Narodowej Bazy Talentów.

Zajęcia od września do listopada br. odbywają się w poszczególne dni:
Klasy IV - poniedziałki i czwartki 15:30-17:00
Klasy V - poniedziałki i czwartki 17:00-18:30
Klasy VI - środy i piątki 18:00-19:30
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Objazdowej 1A.


Logotyp ministerstwa„Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

Projekt: Budowa i przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych nr 13,16 i 30 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 - ul. Księdza Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej, Szkole Podstawowej nr 16 - ul. Obrońców Westerplatte 2a w Rudzie Śląskie i Szkole Podstawowej nr 30 - ul. Chryzantem 10 w Rudzie Śląskiej. W ramach ww. zadań inwestycyjnych w okresie od maja do grudnia 2018 r. na terenie placówek oświatowych wykonana zostanie infrastruktura z następującymi elementami:

1) Szkoła Podstawowa nr 13:
- boisko do piłki ręcznej i mini nożnej o wymiarach 22 x 43 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- boisko do koszykówki o wymiarach 16 x 28 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- boisko do siatkówki o wymiarach 13 x 22 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- boisko do badmintona o wymiarach 7,1 x 16,4 m, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- bieżnia lekkoatletyczna prosta, trzytorowa 60 m o długości 75m i szerokości 3,9 m  o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- skocznia w dal z rozbiegiem poliuretanowym o długości 40 m i szerokości 1,5 m  i  zeskocznią o wymiarach 3 x 8 m wypełnioną piaskiem,
- rzutnia pchnięcia kulą o kącie rozwarcia 34,92 o nawierzchni z mączki ceglanej.

Obiekt sportowy będzie wyposażony w piłkochwyty, bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki, komplet słupków do siatkówki i badmintona, jedna belka do odbicia skoku w dal, trzy bloki startowe treningowe, próg do pchnięcia kulą i zestaw kul do pchnięcia kulą.  W ramach zadania będą wykonane niezbędne ciągi komunikacyjne oraz zamontowane ławki parkowe i kosze na śmieci.

2) Szkoła Podstawowa nr 16:
-  boisko do piłki ręcznej o wymiarach 44 x 22 m o nawierzchni syntetycznej  poliuretanowej,
-  boisko do koszykówki o wymiarach 32 x 19 m o nawierzchni syntetycznej   poliuretanowej,
-  boisko do siatkówki o wymiarach 13 x 22 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- bieżnia lekkoatletyczna prosta, trzytorowa 60 m o długości 75 m i szerokości 3,66 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- skocznia w dal z rozbiegiem poliuretanowym o długości 40 m i szerokości 1,25 m i zeskocznią o wymiarach 8 x 3,66 m wypełnioną piaskiem,
- rzutnia pchnięcia kulą o kącie rozwarcia 34,92° z mączki ceglanej z dodatkiem gliny mielonej i mączki wapiennej.

Obiekt sportowy będzie wyposażony w piłkochwyty siatkowe, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, zestaw słupów do siatkówki z regulacją wysokości z siatką i osłonami, okrąg, próg do pchnięcia kulą, belka odbicia do skoku w dal. W ramach zadania będą wykonane niezbędne ciągi komunikacyjne oraz zamontowane ławki parkowe i kosze na śmieci.

3) Szkoła Podstawowa nr 30:
Wykonanie profesjonalnej nawierzchni piłkarskiej z trawy syntetycznej na warstwie dynamicznej SBR na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 29 x 56 m. Boisko będzie wyposażone w piłkochwyty i wyremontowane bramki. Dodatkowo będą zamontowane  ławki młodzieżowe i kosze na śmieci.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 577 300,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 2 384 670,00
Poziom dofinansowania (%): 32,99
Kwota dofinansowania (PLN): 786 800,00


Logotyp ministerstwa„Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

Projekt: Budowa oraz przebudowa zewnętrznej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz przebudowa zewnętrznej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, wraz z infrastrukturą otaczającą przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Norwida 10 w Rudzie Śląskiej. W okresie od lipca do grudnia 2018 r. zostaną wykonane następujące elementy infrastruktury:

 • bieżnia 60m (73x3,66m) – poliuretan
 • zeskocznia skoku w dal (8x3,66m) – piasek
 • boisko do siatkówki 18x9m (22x13m) – poliuretan
 • boisko do koszykówki 28x15m (32x19m) – poliuretan
 • urządzenia sprawnościowe (24,7x10,6m) – piasek
 • boisko piłkarskie 48x24m (54x28m) - trawa syntetyczna

Jako dodatkowe wyposażenie obiektu, oprócz urządzeń sportowych (bramki do piłki ręcznej, kompletne zestawy do koszykówki, komplet do siatkówki, próg do skoku w dal wraz z zaślepką pokrytą poliuretanem) wykonane zostanie oświetlenie boisk w technologii LED, wymiana oświetlenia parkowego LED, piłkochwyty siatkowe, a także montaż ławek parkowych i koszy na śmieci.

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 888 200,00
Koszty kwalifikowalne (PLN):  1 802 500,00
Poziom dofinansowania (%): 32,99
Kwota dofinansowania (PLN): 594 800,00


Falaga i godło Polski oraz informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Miasto Ruda Śląska otrzymało w 2021 roku dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica" na lata 2020-2024.

Program dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

Dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji programu wynosi 286 999,78 zł.
Całkowita wartość programu wynosi 358 749,78 zł.

Szkoły które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" na lata 2020-2024:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej,
 • Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej,
 • Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej.

Flaga i godło Polski oraz informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla seniorów powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Placówka zapewnia 8-godzinną ofertę usług
w dniach od poniedziałku do piątku.

Celem działalności dziennego domu jest w szczególności umożliwienie seniorom korzystania ze społecznej aktywizacji, w tym oferty: prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów.

Dzienny Dom "Senior Wigor" został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2021).

Dofinansowanie wynosi 256 320 zł.

Całkowita wartość wynosi 797 067,07 zł.

Środki przeznaczone są na bieżącą działalność placówki.


Logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki

W 2021 roku Miasto Ruda Śląska pozyskało środki w wysokości 18000 złotych na realizację zadań w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3". Dofinansowaniem objęto  n/w jednostki oświatowe:

 • Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej w wysokości 3000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 20 im. Słonecznej Doliny w Rudzie Śląskiej w wysokości 3000 złotych,
 • Szkołę Podstawową nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w wysokości 12 000 złotych.

Koszt całkowity zadania wynosi 22500 złotych, w tym wartość dotacji 18000 złotych, natomiast wkład własny miasta Ruda Śląska wynosi 4500 złotych.

Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.


Flaga i godło Polski oraz tekst

Projekt: Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat.

Inwestycja zakłada budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną częścią garażową przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej. Zaprojektowano w sumie 52 mieszkania. Każdy z nich posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz kondygnację podziemną. Budynki zaprojektowano z dźwigami osobowymi dla niepełnosprawnych (łączących garaż z parterem), częścią podziemną przeznaczoną na garaże, oraz komórki lokatorskie zlokalizowane na piętrach dla każdego lokalu.

Całkowita wartość projektu: 14 035 487,49 zł

Dofinansowanie: 11 228 389,99 zł


Logotypy

Miasto Ruda Śląska otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych
z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Organizacja wycieczek szkolnych ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez możliwość poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość dotacji: 25 000 zł
Całkowita wartość zadania: 44 730 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 • Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna w Rudzie Śląskiej,
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej.

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - moduł II

Poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, utworzonego na podstawie przepisu art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Programu są Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach programu stu Seniorom w wieku 65 lat i powyżej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacjilub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego opaski umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi. Dyspozytor może wezwać dyżurujące służby ratunkowe, zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, zwrócić się o interwencję do osoby z najbliższego otoczenia Seniora (rodziny, sąsiadów, opiekunów), poinformować pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zaistniałej sytuacji.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Kwota dofinansowania: 228 046 zł
Całkowita wartość: 228 046 zł


Logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki

W 2022 roku Miasto Ruda Śląska pozyskało środki w wysokości 33 000 złotych dla miejskich przedszkoli oraz 36 000 złotych dla szkół ponadpodstawowych na realizację zadań w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3".

Dofinansowaniem objęto jednostki oświatowe:

 • Miejskie Przedszkole nr 38 w Zespole Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 8 w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek w Rudzie Śląskiej w wysokości3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 42 w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 43 w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 45 w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej w wysokości 3 000 złotych,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej w wysokości 12 000 złotych,
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiejw wysokości 12 000 złotych,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej w wysokości12 000 złotych.

Koszt całkowity zadania dla miejskich przedszkoli wynosi 41 250 złotych, natomiast w przypadku szkół ponadpodstawowych całkowity koszt to 45 000 zł. Łącznie Miasto Ruda Śląska zapewniło wkład własny w wysokości 17 250 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.


Flaga oraz godło Polski na szarym tle. Poniżej tekst mówiący o dofinansowaniu.

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W 2022 roku Miasto Ruda Śląska pozyskało środki w wysokości 320 000 zł na doposażenie i poprawę funkcjonowania stołówek szkolnych w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowaniem objęto  n/w szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej w wysokości 80 000 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej w wysokości 80 000 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w wysokości 80 000 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej w wysokości 80 000 zł.

Koszt całkowity zadania wynosi 400 000 zł, natomiast Miasto Ruda Śląska zapewniło wkład własny w wysokości 80 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych poprzez wykonanie usług remontowo-adaptacyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.


Flaga oraz godło Polski na szarym tle. Poniżej tekst mówiący o dofinansowaniu z programy Senior+ (edycja 2022).

Dzienny Dom „Senior - WIGOR” jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla seniorów powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Placówka zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Celem działalności Dziennego Domu jest w szczególności umożliwienie seniorom korzystania ze społecznej aktywizacji, w tym oferty: prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów.

Dzienny Dom "Senior Wigor" został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2022).

Dofinansowanie wynosi 233 280,00 zł.

Całkowita wartość wynosi 860 925,64 zł.

Środki przeznaczone są na bieżącą działalność placówki.


Flaga i godło Polski oraz informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Miasto Ruda Śląska otrzymało w 2022 roku dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica" na lata 2020-2024.

Program dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

Dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji programu wynosi 159 195,40 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 201 177,20 zł.

Szkoły które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" na lata 2020-2024:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej,
 • Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej.

Logotypy: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Poznaj Polskę, Polski Ład

Miasto Ruda Śląska otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Organizacja wycieczki szkolnej ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez możliwość poznawania Polski,
jej środowiska przyrodniczego, tradycji zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość dotacji: 3 547 zł

Całkowita wartość zadania: 4 492 zł

Wsparcie finansowe otrzymało Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej.


Flaga i godło Polski oraz informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Z rezerwy celowej budżetu państwa został zakupiony sprzęt medyczny z przeznaczeniem dla Oddziału Chorób Płuc Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Bielszowice.

Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup zestawu – videoechobronchoskopu oraz ultrasonografu do diagnostyki wysokospecjalistycznej, w szczególności onkologicznej. Całkowita wartość inwestycji 780 840 zł, dofinansowanie 625 536 zł.

Urządzenia służą do diagnostyki śródpiersia i wnęk płucnych, przede wszystkim pod kątem onkologicznym, ale nie tylko, bo w czasie pandemii koronawirusa sprzęt związany z chorobami układu oddechowego ma szczególne znaczenie.


Logotyp Ministerstwo Spawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości, tekst

Miasto Ruda Śląska pozyskało z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości dotację celową w wysokości 56 500 zł, która zostanie przeznaczona  na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

W ramach przyznanych środków zakupione zostaną:

 1. Podpory stabilizacyjne typu PT 1200 -  2 szt.
 2. Zestaw 2 poduszek pneumatycznych SLK 14 z rozdzielaczem i reduktorem.
 3. Agregat prądotwórczy 3 fazowy, 230V, o mocy min. 7,0 kVA.
 4. Obuwie specjalne strażackie FHR - 4 szt.
 5. Mundury specjalne 2 częściowe, SX4 - 10 kpl.

Przekazanie przez Miasto wyposażenia  oraz sprzętu na rzecz jednostki OSP nastąpi na podstawie umowy darowizny albo poprzez umowę użyczenia.


Flaga i godło Polski oraz informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto Ruda Śląska otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funuszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej (nr 172008S) i ul. Przedtorze (nr 172006S) w Rudzie Śląskiej".

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę układu drogowego, budowę przejść dla pieszych, przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, przebudowę zatoki autobusowej i miejsc parkingowych, wydzielenie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych z istniejących ciągów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją, instalację stojaków na rowery.

Wartość dofinansowania: 1 133 180,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 705 591,31 zł


Flaga i godło Polski oraz informacja o dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

W grudniu 2022 r. Miasto Ruda Śląska otrzymało dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby strzelnicy wirtualnej i zakup systemu treningowego „Pojedynek” w ramach programu ministerialnego „Strzelnica w powiecie”.

Nowa strzelnica została zlokalizowana w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 25. Szkoła prowadzi Oddziały Przygotowania Wojskowego pod patronatem MON, realizujące również wśród innych programów szkolenie strzeleckie.

Wykonano prace adaptacyjne w pomieszczeniu przeznaczonym na strzelnicę wirtualną, wyremontowano również pomieszczenie techniczne, które będzie służyć grupom uczniów rudzkich szkół odwiedzającym strzelnicę w ramach podstawy programowej przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”. Zamontowano także system szkoleniowo – treningowy „Pojedynek”, który pozwala na odbywanie bezpiecznych ćwiczeń strzeleckich w wirtualnej rzeczywistości. System daje możliwość kreowania różnych warunków pogodowych, przestrzennych do ćwiczeń – można zorganizować nocne strzelanie w lesie, w ruinach lub przestrzeni miejskiej, można stworzyć  również warunki do strzelania do tarczy.  System jest wyposażony w repliki broni długiej i krótkiej, daje możliwość strzelania z różnych pozycji.

Dzięki dotacji pozyskanej przez Miasto Ruda Śląska młodzież rudzkich szkół będzie miała możliwość odbycia  nieodpłatnego szkolenia strzeleckiego w bezpiecznych warunkach
z zachowaniem wszystkich zasad tego sportu.

Koszt realizacji zadania: 222 420,00 zł

Wysokość dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej: 177 936,00 zł

Wkład własny miasta: 44 484,00 zł


Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania: Konserwacja rzeźby „Ptaki” w Rudzie Śląskiej

Wartość dofinansowania: 93 527, 50 zł
Całkowity koszt inwestycji: 104 500 zł

Opis projektu: W ramach zadania konserwacji zostanie poddana rzeźba „Ptaki” położona na terenie skweru przy ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej. Autorem obiektu zrealizowanego w latach 70-tych XX wieku jest lokalny artysta – Henryk Fudali. Realizacja zadania pozwoli na utworzenie
estetycznej przestrzeni publicznej, której centralnym elementem będzie odnowiona rzeźba.


Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje przedsięwzięcie "Remont i przebudowa dwóch lokali mieszkalnych położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 9A/1 i Bytomskiej 39/5", w wyniku którego powstaną trzy lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy  o łącznej powierzchni użytkowej 202,70 m2.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Dofinansowanie: 348 048,11 zł
Całkowita wartość: 435 060,14 zł

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany remont lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 9A/1 oraz adaptacja lokalu mieszkalnego wraz z podziałem na dwa lokale w budynku przy ul. Bytomskiej 39/5.

Zakres robót nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie pełnią lokale oraz nie wymaga zmiany sposobu użytkowania. Program użytkowy natomiast przewiduje przywrócenie właściwości użytkowych lokali oraz podziału mieszkalnia przy ul. Bytomskiej 39/5 na dwa lokale mieszkalne z dostosowaniem do obowiązujących standardów i przepisów.

Zadanie w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje przedsięwzięcie "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 w Rudzie Śląskiej", w wyniku którego powstanie
11 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 445,70 m2.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Dofinansowanie: 1 511 379,40 zł
Całkowita wartość: 1 889 224,26 zł

W ramach przedsięwzięcia budynek zostanie wyremontowany i odtworzony celem przywrócenia wszystkich właściwości użytkowych. Po remoncie budynek posiadał będzie 11 mieszkań, w tym wszystkie (3) lokale na parterze przystosowane będą dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje przedsięwzięcie "Zmiana sposobu użytkowania części budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gierałtowskiego 3A, ul. Bielszowickiej 112,
ul. Bielszowickiej 114", w wyniku której zostaną utworzone 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 257,79 m2.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Dofinansowanie: 637 227,81 zł
Całkowita wartość: 796 534,77 zł

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana adaptacja lokalu usługowego nr 03 wraz z podziałem na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Gierałtowskiego 3A, adaptacja strychu na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bielszowickiej 112 oraz adaptacja lokalu użytkowego nr 2 na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bielszowickiej 114.

Zadanie w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje przedsięwzięcie "Remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. H. Sienkiewicza 13A w Rudzie Śląskiej", w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 332,07 m2.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Dofinansowanie: 1 533 333,28 zł
Całkowita wartość: 1 916 666,61 zł

W ramach przedsięwzięcia budynek zostanie wyremontowany i odtworzony celem przywrócenia wszystkich właściwości użytkowych.

Zadanie w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje przedsięwzięcie: Remont lokalu mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bielszowickiej 114/8, w wyniku którego powstanie 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Dofinansowanie: 73 785,43 zł
Całkowita wartość: 92 231,79 zł

Zakres robót nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie pełni lokal oraz nie wymaga zmiany sposobu użytkowania. Program użytkowy natomiast przewiduje przywrócenie właściwości użytkowych lokalu oraz dostosowania do obowiązujących standardów.

Zadanie w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje przedsięwzięcie "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 11/02 w Rudzie Śląskiej", w wyniku którego powstaną 2 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Dofinansowanie: 395 300,70 zł
Całkowita wartość: 494 125,88 zł

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne. Prace adaptacyjne przyczynią się do wykreowania nowej funkcjonalnej przestrzeni mieszkaniowej.

Zadanie w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje przedsięwzięcie "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego przy ul. Ks. Augusta Potyki 31/01 w Rudzie Śląskiej", w wyniku którego powstaną 3 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 191,50 m2.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Dofinansowanie: 679 766,58 zł
Całkowita wartość: 849 708,23 zł

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana adaptacja lokalu użytkowego na trzy lokale mieszkalne. Prace adaptacyjne przyczynią się do wykreowania nowej funkcjonalnej przestrzeni mieszkaniowej.

Zadanie w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Logotypy: Ministerstwo Edukacji i Nauki, flaga Polski, godło Polski, Poznaj Polskę, Polski Ład.

Miasto Ruda Śląska otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Organizacja wycieczek szkolnych ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez możliwość poznawania Polski,
jej środowiska przyrodniczego, tradycji zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość dotacji: 69 802,00 zł
Całkowita wartość zadania: 109 524,00 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej,
 • Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej.

Flaga oraz godło Polski na szarym tle. Poniżej tekst mówiący o dofinansowaniu z programy Senior+ (edycja 2023).

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla seniorów powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Placówka zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Celem działalności Dziennego Domu jest w szczególności umożliwienie seniorom korzystania ze społecznej aktywizacji, w tym oferty: prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów.

Dzienny Dom "Senior Wigor" został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2023).

Dofinansowanie: 230 400,00 zł
Całkowita wartość: 861 788,55 zł

Środki przeznaczone są na bieżącą działalność placówki.


Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej
Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.

Nazwa zadania: Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 35 i Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej.

Wartość dofinansowania: 399 700,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 211 600,00 zł

Opis zadania:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 w Rudzie Śląskiej.
Zadanie polega na modernizacji zewnętrznej infrastruktury sportowej poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym. Ponadto zakres obejmuje: montaż piłkochwytów, wymianę ławek wokół boiska, wymianę bramek do piłki ręcznej, wymianę tablic do koszykówki i wymianę nawierzchni chodnika wokół boiska.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej.
Zadanie polega na modernizacji zewnętrznej infrastruktury sportowej poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Ponadto zakres obejmuje: wymianę siatek piłkochwytów, wymianę ławek wokół boiska, wymianę bramek do piłki ręcznej, demontaż stojaków do koszykówki i wykonanie chodników wokół boiska.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 4 października 2023 r.


Zadanie "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej", w ramach którego zakupiono bezzałogowy statek powietrzny (dron) dla Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej wyposażony w kamerę oraz system teledetekcyjny wraz z certyfikowanym przeszkoleniem personelu pilotującego współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie Inicjatywa Antysmogowa w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Kwota dofinansowania: 136 171,09 zł

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter