Header decorative image
Kir Żałobny

Złóż „deklarację śmieciową”!

Złóż „deklarację śmieciową”!

Do końca marca br. właściciele domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, zarządcy budynków wielorodzinnych, placówek oświatowych i służby zdrowia, przedsiębiorcy oraz zarządy zakładów pracy i rodzinnych ogródków działkowych muszą złożyć w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej tzw. „deklarację śmieciową”. Dla wszystkich chętnych rudzcy urzędnicy przygotowali specjalne dyżury, podczas których będą pomagali wypełnić formularze. W ten sposób Ruda Śląska wdraża nowe zasady odbioru śmieci, które w całym kraju muszą zacząć obowiązywać od połowy roku.

Deklarację można pobrać tutaj.

Złóż deklarację!

Od 1 lipca wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej będą płacić tzw. „opłatę śmieciową”. Będzie ona naliczana „od głowy”, czyli od ilości osób zamieszkujących w domu czy mieszkaniu. Wysokość opłaty będzie ustalana na podstawie „deklaracji śmieciowej”. Pierwszą z nich trzeba złożyć bądź przesłać listownie do Urzędu Miasta  najpóźniej do końca marca bieżącego roku. Co ważne, oświadczenia muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych. Za mieszkańców bloków wszystkie formalności załatwią natomiast spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy wspólnot mieszkaniowych albo MPGM. Druki deklaracji można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców UM bądź poprzez stronę internetową miasta.

Czasem mieszkańcy pytają, czy będą mogli w deklaracji wybrać opcję bez segregacji śmieci – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UM. – Takiej możliwości nie będzie. Ustawa mówi bowiem jednoznacznie o obowiązku segregacji śmieci przez każdego mieszkańca - zastrzega. Co za tym idzie, osoby wypełniające deklarację muszą przemnożyć ilość osób zamieszkujących w ich domu czy mieszkaniu razy 11 zł, czyli ustaloną przez radę miasta stawkę za śmieci segregowane. Stawka za śmieci niesegregowane (17 zł) będzie natomiast naliczana w drodze decyzji administracyjnej. Będą ją ponosili właściciele bądź zarządcy nieruchomości, na których nie są sortowane odpady.

- Największym problemem będzie egzekwowanie segregacji od mieszkańców bloków – komentuje Ewa Wyciślik. – Firma, która będzie wywoziła odpady będzie jednak sprawdzała, czy mieszkańcy, którzy przynależą do danego placyku gospodarczego, sortują śmieci. Jeżeli okaże się, że tego nie robią, to będą musieli za to ponieść odpowiedzialność zbiorową i zapłacić więcej – podkreśla urzędniczka.

Wszyscy, którzy chcą zasięgnąć informacji odnośnie nowych zasad gospodarowania odpadami, mogą spotkać się z pracownikami odpowiedzialnymi za wdrażanie „śmieciowej rewolucji” w Rudzie Śląskiej podczas ich dyżurów w Biurze Obsługi Mieszkańców. Będą się one odbywały codziennie od 13 lutego do końca marca br. w godzinach pracy urzędu. W tych dniach pracownicy referatu odpadów będą też pomagali wypełniać „deklaracje śmieciowe”. Dodatkowe stanowiska informacyjne uruchomione będą w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 w sali 112 rudzkiego magistratu. W sprawach śmieci można się też kontaktować z urzędnikami telefonicznie, wybierając numer tel. 32 244 90 00 wew. 5555 lub 32 244 90 99 (BOM) oraz 32 244 90 00 w. 4010, 4011, 4012 lub 32 244 90 62 (referat odpadów).

„Opłata śmieciowa"

- Konieczność złożenia „deklaracji śmieciowej” jest wynikiem „śmieciowej rewolucji”, która czeka mieszkańców całej Polski – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. - Ruda Śląska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Do przepisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą się dostosować wszystkie miasta i wsie w kraju - podkreśla.

System gospodarki odpadami w każdej gminie ma się samofinansować z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Miasto nie może dołożyć do niego ze swego budżetu ani jednej złotówki. Dlatego też znowelizowana ustawa zakłada, że każdy mieszkaniec będzie płacił tzw. „opłatę śmieciową” w wysokości ustalonej przez radę miasta. Rudzcy radni uchwalili dwie miesięczne stawki „opłaty śmieciowej”: niższą – dla osób segregujących śmieci (11 zł) oraz wyższą – dla niesegregujących (17 zł). Co ważne, właściciele domów jednorodzinnych będą płacić ją co dwa miesiące. Oznacza to, że co drugi miesiąc czteroosobowa rodzina mieszkająca w domu będzie musiała liczyć się z wydatkiem za odbiór śmieci w wysokości 88 zł, niesegregująca zapłaci zaś 136 zł. Mieszkańcy bloków „opłatę śmieciową” będą płacić natomiast w terminach ustalonych przez spółdzielnie.

- „Opłata śmieciowa” będzie obejmowała takie koszty jak odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów, w których będzie można za darmo oddać posegregowane śmieci oraz koszty obsługi administracyjnej – wylicza prezydent Dziedzic.

Kto jeszcze zapłaci?

Generalnie za wywóz i zagospodarowanie odpadów będą płacić wszyscy – bez wyjątku. Co za tym idzie, do końca marca „deklarację śmieciową” muszą złożyć też właściciele i zarządcy nieruchomości niezamieszkałych - działek rekreacyjnych, rodzinnych ogródków działkowych, placówek oświatowych i służby zdrowia, przedsiębiorcy, zarządy zakładów pracy, itp. W ich przypadku „opłata śmieciowa” będzie jednak naliczana na innych zasadach.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, będą wnosić opłatę zależną od zadeklarowanej wielkości koszy na śmieci – tłumaczy Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Przy minimalnej wielkości pojemników będzie ona wynosiła 7 zł - dodaje. Stawka ta będzie dotyczyła osób, które zadeklarują, że będą posiadały kosze na śmieci zmieszane o pojemności 60 l. W ramach tej opłaty mieszkańcy będą otrzymywać kolorowe worki na odpady, do których będą wrzucać posegregowane śmieci. Szacuje się, że tę opcję wybierze większość właścicieli działek rekreacyjnych.

W wypełnieniu deklaracji przydatne mogą okazać się tabele opłat za śmieci, które dostępne są tutaj. Zawierają one zestawienie wielkości kontenerów na odpady i odpowiadające im stawki. Przydadzą się one m.in. niektórym przedsiębiorcom i właścicielom firm. – Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą w bloku, to za niego deklarację wypełni zarządca nieruchomości. Jeżeli jednak firma prowadzona jest w domu jednorodzinnym, to jego właściciel będzie musiał w deklaracji wpisać dwie informacje – ile osób w nim zamieszkuje i jakiej wielkości pojemnik na odpady komunalne będzie potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie będzie wyliczać wysokość miesięcznej opłaty za śmieci – wymienia wiceprezydent Morek. W jeszcze innej sytuacji są właściciele firm, którzy przedsiębiorstwo prowadzą na terenie nieruchomości niezamieszkałych – ci w deklaracjach muszą wskazywać wielkość potrzebnych kontenerów i wysokość odpowiadającej im opłaty.

Jak segregować?

Rodzaje odpadów, które należy segregować, oraz sposób w jaki  mieszkańcy powinni pozbywać się śmieci określa  regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Rudy Śląskiej. Zgodnie z określonymi tam zasadami niebieskie worki i pojemniki na śmieci przeznaczone będą na papier, a żółte na tworzywa sztuczne (np. plastik), metale i opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku czy sokach). Z kolei do zielonych będzie należało wrzucać na szkło kolorowe, a do białych białe szkło. – Chcemy ułatwić mieszkańcom segregację szkła. Stąd też w regulaminie dopuściliśmy możliwość, żeby do tzw. zielonych „dzwonów” można było wrzucać każdy rodzaj szkła, zarówno białe jak i kolorowe – informuje Ewa Wyciślik.

W Rudzie Śląskiej będą funkcjonowały jeszcze dwa rodzaje pojemników: brązowe bądź czarne z opisem „biomasa”, które będą przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji – czyli na przykład liście czy trawę oraz czarne, do których będzie można wrzucać śmieci zmieszane.

Od 1 lipca 2013 roku w Rudzie Śląskiej zacznie funkcjonować również tzw. gminny punkt zbierania odpadów, w którym będzie można za darmo przekazywać wysegregowane  śmieci, w tym m.in. odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia, świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia oraz tzw. „odpady problematyczne” (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje i kleje). - Tak jak do tej pory, przeterminowane leki mieszkańcy będą mogli przekazywać do niektórych przychodni i aptek – zapowiada Wyciślik. Ich adresy są na bieżąco podawane na stronie internetowej miasta – dodaje.

Ile śmiecimy?

W 2011 roku Rudzie Śląskiej wytworzono ponad 55 tys. ton śmieci, w tym zebrano m.in. 219,94 ton papieru i tektury, 301,8 ton odpadów z tworzyw sztucznych, 596,8 ton szkła i ponad 2 tys. ton odpadów ulegających biodegradacji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter