Deklaracja

OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.104.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2019 r. nie będzie możliwości zadeklarowania pojemnika o pojemności 60 l oraz pojemnika o pojemności 140 l.

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać będzie nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.105.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nie dotyczy nieruchomości zamieszkałych, w których nie zmieniła się liczba osób mieszkających na tych nieruchomościach).

W związku z unieważnionym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska, pojemniki na popiół i żużel z palenisk domowych będą ustawiane na wnioskowanych nieruchomościach po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Wnioski można już składać do Wydziału Gospodarki Komunalnej drogą elektroniczną na adres e-mail: gkos-ro@ruda-sl.pl bądź w wersji papierowej.