Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska dla środowiska

24 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska na zaproszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz Jednostki Realizującej Projekt "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" Radosław Gawlik - ekolog, prezes Stowarzyszenia "Eko-Unia" wygłosił wykład "Budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin i powiatów".

W obliczu coraz bardziej postępującej globalnej degradacji środowiska naturalnego zobligowani jesteśmy do podejmowania działań, które zahamują spowodowany przez człowieka proces niszczenia przyrody. Proekologiczne działania powinny być podejmowane przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Problematyka ta znajduje szerokie zrozumienie w Rudzie Śląskiej, gdzie m.in. od ośmiu lat w ramach Projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" podejmowane są działania na rzecz poprawy stanu wód dorzecza Odry.

Rudzki Samorząd rozumie, że każdy stracony rok, miesiąc, a nawet dzień może spowodować pogłębienie zagrożeń środowiskowych, których nie da się już odwrócić. Mamy świadomość, że zapóźnień minionych dekad w zakresie ochrony środowiska nie można nadrobić w ciągukilku lat, ale postępy, jakie uczyniliśmy, pozwalają nam śmiało patrzeć w przyszłość - mówi Andrzej Stania, prezydent Rudy Śląskiej.

Niestety wiedza o zagrożeniach środowiskowych do części społeczeństwa nie dociera w ogóle, a znaczna część tych, którzy o niebezpieczeństwach wiedzą, nie traktuje ich poważnie. Ogromne znaczenie dla ratowania otaczającej nas przyrody ma kształtowanie wśród mieszkańców miast takich postaw, przekonań, wartości i wzorców zachowań, które będą uwzględniały troskę o jakość środowiska. Dlatego też zadaniem każdej gminy i powiatu powinno być promowanie stylu życia i zachowań przyjaznych naturze.

Władze Rudy Śląskiej zaprosiły zapalonego ekologa i aktywistę na rzecz ochrony środowiska naturalnego - Radosława Gawlika - do wygłoszenia wykładu na temat budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gmin i powiatów, gdyż zdaniem włodarzy miasta pilne i potrzebne jest uświadomienie społecznościom lokalnym zagrożeń, które wynikają z kierowania się zasadami konsumpcjonizmu.

Projekt "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

Bliższe informacje: Krzysztof Piecha, Jednostka Realizująca Projekt tel. 032 2 449 059, 032 2 486 281 do 9 wew. 3251; e-mail: krzysztof.piecha@um.rudaslaska.pl; internet: www.ispa.rudaslaska.pl

Notka o Wykładowcy:
Radosław Gawlik - ekolog, prezes Stowarzyszenia "Eko-Unia".
Urodzony w 1957 r. we Wrocławiu. Organizował protesty ekologiczne, m.in. w sprawie huty "Siechnice", elektrowni jądrowej w Żarnowcu, składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu. W czasach "Solidarności" publikował w prasie podziemnej, szczególnie na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego i środowiska pracy. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. ekologii.

W historycznych wyborach 4 czerwca 1989 r. został wybrany na posła. Przez 12 lat zasiadał w Sejmie. Przyczynił się do przyjęcia wielu ważnych aktów prawnych, w tym m.in. wprowadzenia do konstytucji zasady zrównoważonego rozwoju i uchwalenia ustawy o ochronie zwierząt. Od XI 1997 r. do VI 2000 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jest jednym z współzałożycieli ugrupowania Zieloni 2004.

Nadal pozostaje aktywnym działaczem organizacji pozarządowych. Obecnie przewodniczy Stowarzyszeniu Ekologicznemu "Eko-Unia", w ramach którego realizuje projekty z obszaru ekologii, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, współpracy międzynarodowej oraz promocji zielonej polityki.

Od 2004 roku jest przedstawicielem organizacji ekologicznych w Komitetach Monitorujących powołanych dla Rolnego Sektorowego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter