Kir Żałobny

Program współpracy z NGO przyjęty

Program współpracy z NGO przyjęty

O ponad milion złotych więcej niż teraz otrzymają w przyszłym roku na działalność organizacje pozarządowe z Rudy Śląskiej. Dziś podjęto uchwałę w tej sprawie. Rudzcy radni przegłosowali program współpracy z „trzecim sektorem” na rok 2016. W sumie w przyszłym roku otrzyma on z kasy miasta ponad 13 mln złotych.

Program współpracy miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 powstał w porozumieniu z „trzecim sektorem”. – Z jednej strony Program uwzględnia dotychczasowe doświadczenia, a z drugiej, w miarę możliwości, odpowiada na pojawiające się nowe potrzeby naszej społeczności lokalnej – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Program określa cele współpracy rudzkiego samorządu z sektorem pozarządowym, wśród których znalazły się m.in.: aktywizacja społeczności lokalnej, zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup podwyższonego ryzyka. Dokument zakłada zasady partnerstwa, suwerenności stron, jawności, uczciwej konkurencji i efektywności. – Priorytetem jest dla nas zarówno zrównoważony rozwój poszczególnych dziedzin życia społecznego, jak i równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o możliwość realizacji danego zadania publicznego – podkreśla Jerzy Szczerbiński, doradca prezydent miasta ds. organizacji pozarządowych.

Podstawową formą współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest powierzanie im wykonywania zadań publicznych, np. w trybie otwartych konkursów ofert. Mogą one dotyczyć wydarzeń kulturalnych, organizacji atrakcji sportowych, działań prozdrowotnych, czy aktywizacji osób starszych. Jedną z nowości w 2016 roku będzie zadanie pod nazwą "gimnastyka dla seniorów".

W sumie na realizację ubiegłorocznego Programu przeznaczono ponad 11,7 mln złotych, na rok 2015 zaplanowano 12 mln, a w przyszłym będzie to o milion więcej, czyli 13 mln zł.

Współpraca obejmuje także aspekty pozafinansowe. Należy do nich: wsparcie merytoryczne i promocyjne ze strony miasta, podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje, udzielanie rekomendacji i pomocy w pozyskiwaniu darczyńców. Nie można także pomijać pomocy miasta w pozyskaniu lokalu czy udostępnianiu bazy technicznej miasta, a także organizowania szkoleń.

Warto podkreślić, że poza urzędem miasta z organizacjami pozarządowymi współpracuje także: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejskie Centrum Kultury, Dom Kultury w Bielszowicach.

Obecnie w Rudzie Śląskiej jest zarejestrowanych 141 stowarzyszeń rejestrowych, 54 stowarzyszenia sportowe, 24 stowarzyszenia zwykłe oraz 17 fundacji. Stowarzyszenie rejestrowane to takie, które ma co najmniej 15 założycieli i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma statut, posiada osobowość prawną i może korzystać z wszelkiego rodzaju dotacji.

Stowarzyszenie zwykłe różni się od rejestrowego uproszczoną formą m.in. powołania. Aby powstało potrzeba minimum 3 osób, które uchwalają regulamin działania i wybierają spośród siebie przedstawiciela. Następnie zgłaszają pisemnie informację o powołaniu stowarzyszenia do właściwego wydziału (w Rudzie Śląskiej są to: Wydział Kultury i Kultury Fizycznej oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) i jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wyda zakazu działalności, stowarzyszenie może rozpocząć działania. Taka jednostka nie może jednak prowadzić żadnej działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, dotacji czy przeprowadzać zbiórek publicznych. Musi jednak, podobnie jak każdy podmiot, mieć nadany NIP i REGON oraz prowadzić pełną księgowość. Z kolei fundacja jest powoływana przez fundatora i wyposażana jest w określony majątek, który przeznaczany jest na realizację jej celów. Do jej założenia konieczne jest oświadczenie w formie aktu notarialnego i uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter