Kir Żałobny

Nieruchomości niezamieszkałe - deklaracje śmieciowe do złożenia

Dwa pojemniki na odpady.

Od 1 czerwca br. wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, których właściciele nie złożyli skutecznego oświadczenia o wyłączeniu się z miejskiego systemu gospodarki odpadami, ponownie do niego trafią. Właściciele takich nieruchomości już mogą składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Im wcześniej taka deklaracja będzie złożona, tym lepiej, gdyż pozwoli to na wyposażenie na czas nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów i uniknięcie przerwy w posiadaniu pojemników po rozwiązaniu indywidualnych umów z prywatnym przedsiębiorcą – apeluje wiceprezydent Jacek Morek.

Deklaracje można wypełniać w pokoju 133 w głównym budynku Urzędu Miasta. Druki deklaracji dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce odpady komunalne > opłaty i deklaracja. W tym samym miejscu zamieszczona została informacja o wysokości stawek opłat za poszczególne wielkości pojemników. Odpady komunalne segregowane są w obrębie pięciu frakcji: odpady zmieszane (niesegregowane), metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło i biomasa. Obligatoryjne jest zadeklarowanie przynajmniej po jednym pojemniku lub worku (dla niektórych frakcji) na każdą z frakcji odpadów.

Prawidłowo wypełnioną deklarację można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca, wysłać na adres Urzędu Miasta lub przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Bliższych informacji udzielają pracownicy urzędu miasta pod nr tel. 32 244 90 00 wew. 1320, 1330, 1340, 1341, 1342. Włączenie nieruchomości niezamieszkałych ponownie do miejskiego systemu gospodarki odpadami odbywa się na podstawie uchwały Rady Miasta z lipca 2023 r.

Ponadto od 1 czerwca 2024 r. będzie można zadeklarować pojemnik lub worek 60 l, co pozwoli na zmniejszenie opłat dla niektórych właścicieli nieruchomości. Z możliwości takiej będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości, na których zatrudnionych jest do trzech osób na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub na innej podstawie, lub działalności organizacji pozarządowych, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej, których działalność nie jest nastawiona na zysk, w których pracują na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub na innej podstawie maksymalnie trzy osoby.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter