Header decorative image
Kir Żałobny

Projekty infrastrukturalne

 

RPO logo

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych, powstałych w ramach Priorytetu VII Transport, zaistniała możliwość wyboru do dofinansowania kolejnych inwestycji z zakresu Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, znajdujących się na pierwszym i drugim miejscu listy projektów rezerwowych.

W dniu 10 maja 2011 roku, Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt pn. Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Kokota na terenie Miasta Ruda Śląska, począwszy od skrzyżowania z ulicą Gęsią do granicy z miastem Zabrze, o długości 1,88 km. Zakres prac projektowych obejmuje roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, zdjęcie humusu, wycinka zieleni oraz roboty rozbiórkowe), przebudowę drogi, wykonanie nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem korpusu drogowego, przekładkę kolidujących sieci uzbrojenia (sieć teletechniczna i elektroenergetyczna oświetlenia drogowego), wydłużenie przepustów, budowę murów oporowych, przebudowę chodnika wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę oświetlenia ulicy Kokota.

Całkowita wartość projektu (PLN): 5 759 613,18
Koszty kwalifikowalne (PLN): 5 759 613,18
Poziom dofinansowania (%): 70,95
Kwota dofinansowania (PLN): 4 086 445,55


RPO logo

Nazwa projektu: "Utworzenie mapy akustycznej Miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"

Przedmiotem projektu jest sporządzenie mapy akustycznej Miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania. Mapa ma być sporządzona na potrzeby stanu akustycznego środowiska i ma objąć swoim zasięgiem cały obszar miasta. Mapa stanowić będzie narzędzie wspomagające działania w zakresie zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego, bezpośrednio wykorzystywana będzie natomiast do opracowywania programu ochrony przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska.

Całkowita wartość projektu (PLN): 609 469,80
Koszty kwalifikowalne (PLN): 609 429,80
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 518 015,33


RPO logo

Projekt pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja”, realizowany przez Miasto Ruda Śląska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Priorytet VII. „Transport”
Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”
Poddziałanie 7.1.1. „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych”

Realizacja projektu:
od 6 sierpnia 2010 r. (rzeczowe rozpoczęcie realizacji)
do 6 września 2012 r. (zakończenie rzeczowe realizacji)

Całkowita wartość projektu wynosi: 43 570 014,55 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą:  43 410 014,55 PLN

Środki funduszu z kwocie nieprzekraczającej:  36 898 512,36 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Wkład własny Miasta Ruda Śląska w wysokości: 6 511 502,19 PLN i stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu


RPO logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Budowa boiska rekreacyjno-sportowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

25 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 1551/281/III/2009 o przyjęciu list rankingowych projektów dla Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa (Priorytet IX Zdrowie i rekreacja).
Projekt Miasta Ruda Śląska znalazł się na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie i tym samym projekt „Budowa boiska rekreacyjno-sportowego  do  piłki  nożnej  o  nawierzchni  sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego    Funduszu    Rozwoju Regionalnego w wysokości   1 765 040,99 zł, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu.

Projekt polega na budowie boiska do piłki nożnej o wymiarach pola gry 105x68 m przy ul. Czarnoleśnej w dzielnicy Nowy Bytom. Zakres projektu obejmuje zmianę budowy nawierzchni boiska z trawy naturalnej na nawierzchnię budowaną ze sztucznej trawy, tzn. trawy wysokiej, przeznaczonej do piłki nożnej, jak również wykonanie drenażu podpowierzchniowego z tymczasowym odprowadzeniem wód opadowych do aktualnie istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto, boisko zostanie wyposażone w następujące elementy:
- układ białych linii o szerokości 10 cm dla pola gry do piłki nożnej;
- pełnowymiarowe bramki metalowe;
- chorągiewki narożnikowe mocowane w tulejach;
- boksy 12-osobowe dla zawodników;
- piłkochwyty.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu usług sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta oraz poprawy dostępu do nowoczesnych miejsc uprawiania sportu. Dzięki nowopowstałemu boisku nastąpi wzrost aktywności ruchowej mieszkańców.  Boisko zapewni dzieciom i młodzieży miejsce do aktywnego wypoczynku i rozwoju psycho-motorycznego oraz może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybudowane boisko rekreacyjno-sportowe charakteryzować się będzie nowoczesną oraz bezpieczną nawierzchnią. Inwestycja ta dodatkowo wspiera integrację różnych grup społecznych poprzez poprawę warunków do uprawiania sportu.

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 612 655,72
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 601 907,46
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 361 621,34

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


ZPORR logo

Projekt: Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów na Centrum Profilaktyki

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej z ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest zlokalizowany w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda przy ul. Ballestremów 16 w budynku byłego Szpitala Dziecięcego. Przedmiotem projektu był generalny remont części budynku i jego adaptacja na Centrum Profilaktyki. Pozostała część obiektu już wyremontowana jest obecnie zajmowana przez Powiatowy Urząd Pracy.
Prace remontowe obejmowały przebudowę układu pomieszczeń, budowę zewnętrznego szybu windy.
Pomieszczenia piwnicy zaadaptowano na Klub Abstynenta, parter przeznaczono na potrzeby Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych, zaś piętro obejmuje Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej.
Lokalizacja centrum profilaktyki w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatowego Urzędu Pracy ma niebagatelne znaczenie. Analiza problemów społecznych wykazała liczne przypadki współwystępowania takich zjawisk jak alkoholizm i bezrobocie w mieście. Umieszczenie ośrodka profilaktyki na terenie jednego obiektu wraz z wyżej wymienionymi instytucjami pozwoli stworzyć system kompleksowego i zintegrowanego rozwiązywania poważnych problemów społecznych „pod jednym dachem”.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 228 912,55 PLN
Dofinansowanie z EFRR (50%): 1 098 593,44 PLN
Wkład własny: 1 098 593,45 PLN


ZPORR logo

Projekt: Przywrócenie funkcji medycznych Pawilonu „C” oraz zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej z ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje przywrócenie funkcji medycznych Pawilonu „C” oraz zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej i przeniesienie do obiektu 3 oddziałów: Reumatologicznego, Pediatrycznego i Neurologicznego, które w chwili obecnej mieszczą się w budynku byłego Szpitala Nr 1 w Bielszowicach przy ul. Głównej 11. Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie jakości usług medycznych oraz usprawniła proces leczenia.
Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego umożliwił szybkie i sprawne wykonywanie diagnoz i zabiegów, bez zbędnego trzymania pacjentów w szpitalu. Ten nowoczesny sprzęt posiada wiele funkcji, których nie mają inne tomografy. Jego zastosowanie pozwala m.in. na wczesne wykrywanie udarów mózgu oraz na diagnozowanie naczyń krwionośnych. Tomograf posiada również oprogramowanie do analizy uszkodzeń naczyń serca, automatycznego wyszukiwania guzów w płucach, oceniania ich wielkości oraz porównywania ich wzrostu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 14 584 884,01 PLN
Dofinansowanie z EFRR (26,57%): 3 593 279,14 PLN
Wkład własny: 9 929 098,67 PLN

Tomograf

 


 

RPO logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej”, realizowany przez Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet VII „Transport”
Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”
Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Całkowita wartość projektu (PLN): 4 507 096,26
Koszty kwalifikowalne (PLN): 3 865 593,77
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 3 285 754,70

W ramach projektu została przebudowana ulica Szyb Walenty na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do ronda przy byłej kopalni Wawel.
W sieci komunikacyjnej miasta ulica Szyb Walenty należy do ulic rozprowadzających ruch na tereny gospodarcze i turystyczne. Przebiega przez strategiczny gospodarczo obszar miasta, gdzie swoje siedziby usytuowały min. takie firmy jak: Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny, Rudol-Opa, Carbomech, Strabag.

W wyniku realizacji projektu przebudowano drogę na długości 1,037 km.
Zakres prac inwestycji obejmował remont istniejącej nawierzchni ulicy, wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni na odcinkach tego wymagających, regulację linii nieutwardzonych poboczy, budowę 1 skrzyżowania typu rondo, poszerzenia jezdni na łukach i dobudowę ciągu pieszo-rowerowego na całym przebiegu ulicy Szyb Walenty. Ponadto w zakres wchodziły: budowa oświetlenia (40 słupów ) i budowa nowej kanalizacji deszczowej o długości 1,375 km.

Zadanie zrealizowano w okresie od 14 maja 2009 r. do 14 maja 2010 r.

Ul. Szyb Walenty Ul. Szyb Walenty
Ul. Szyb Walenty Ul. Szyb Walenty

 

RPO logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt dotyczy rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej – Wirku położonego przy ul. Sygietyńskiego 6 o nowoczesne segmenty edukacyjne. Obecna infrastruktura szkoły jest niewystarczająca w stosunku do liczby uczniów. Istnieje zatem obawa o gorsze osiągnięcia w nauce dzieci niepełnosprawnych, wynikające z nieadekwatnych do potrzeb warunków w szkole. Projekt ma pomóc w likwidacji barier architektonicznych, do czego przyczynią się nowopowstałe obiekty oraz poprawić efektywność kształcenia dzieci.
Inwestycja przewiduje budowę bazy dydaktycznej, która została podzielona na etapy:
1) budowa pawilonu dydaktycznego, w którym znajdą się: pomieszczenia do nauki, rewalidacji, zajęć plastycznych, sala komputerowa, a także gabinety: logopedy, psychologa, pedagoga, pielęgniarki, wózkownia, węzły sanitarne oraz ciągi komunikacyjne wraz z windą,
2) budowa świetlicy pod częściowym zadaszeniem głównego dziedzińca szkoły,
3) budowa łącznika, który zapewni komunikację między nowym pawilonem, a istniejącym kompleksem.
Placówce przybędzie ponad 700 m2 co oznacza, że powiększy o ponad połowę swoją obecną powierzchnię.
Poprzez realizację projektu powstaną optymalne warunki do nauki i rozwoju dzieci niepełnosprawnych, w niczym nie odbiegające od warunków, jakie mają dzieci w pełni sprawne fizycznie i umysłowo.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 402 866,51
Koszty kwalifikowalne (PLN): 2 120 761,50
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 802 647,27

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Zdjęcia z przebiegu budowy

Historia inwestycji


RPO logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest zakup aparatu rentgenowskiego dla  Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej. Zakupiony sprzęt będzie posiadał możliwość tworzenia obrazów cyfrowych i analizy telemetrycznej.
Inwestycja pozwoli na zwiększenie ilości wykonywanych badań i skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania specjalistyczne.
Dzięki nowoczesnemu aparatowi RTG możliwe będzie rozszerzenie oferty diagnostycznej i zabiegowej świadczonych usług oraz postawienie dokładniejszej diagnozy i wybranie najlepszej, skutecznej metody leczenia.

Całkowita wartość projektu (PLN): 822 016,76
Koszty kwalifikowalne (PLN): 581 757,96
Poziom dofinansowania (%): 72,06
Kwota dofinansowania (PLN): 419 214,78

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


RPO logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu jest usprawnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług świadczonych przez Przychodnię Rejonową SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej.
W ramach projektu planowane jest zakupienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego usprawni pracę przychodni i umożliwi pacjentom korzystanie z części usług przez internet. Ponadto system wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów przychodni na usługi.
Realizacja projektu stanowić będzie impuls dla pozostałych placówek służby zdrowia do usprawnienia swoich działań.

Całkowita wartość projektu (PLN): 126 629,90
Koszty kwalifikowalne (PLN): 126 629,90
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 107 635,41

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Programy Rozwoju Subregionów

Programy Rozwoju Subregionów stanowią alternatywną wobec konkursowej ścieżkę wyboru projektów. Ich powstanie jest odpowiedzią na liczne postulaty lokalnych samorządowców pojawiające się w trakcie konsultacji wstępnych wersji RPO.
PRS jest mechanizmem przenoszącym część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny. PRS jest programem tworzonym w porozumieniu przez władze samorządów lokalnych danego subregionu. Zakres merytoryczny PRS musi być zgodny z zapisami priorytetów RPO.

Podstawowym elementem PRS jest uzgodniona lista projektów, które zostaną uznane za szczególnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wpłyną na poprawę życia mieszkańców na danym terytorium. Przy założeniu spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych projekty zapisane w ramach zaakceptowanego PRS będą dopuszczone do realizacji z pominięciem procedury konkursowej, ale podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej.

Budżet Programów Rozwoju Subregionów

Decyzją Zarządu Województwa na realizację Programów Rozwoju Subregionów przeznaczono kwotę 246,48 mln €. Podziału środków pomiędzy subregiony dokonano zgodnie z algorytmem uwzględniającym liczbę mieszkańców, PKB per capita oraz liczbę bezrobotnych. Poszczególne subregiony otrzymały na PRS:

− centralny - 101,41 mln €,
− południowy - 38,71 mln €,
− północny - 47,79 mln €,
− zachodni - 58,57 mln €.

RPO logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej

Beneficjent projektu: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Projekt polega na uszczelnieniu, ukształtowaniu i rekultywacji biologicznej oraz zagospodarowaniu pod zieleń hałdy pocynkowej zlokalizowanej w mieście Ruda Śląska, w rejonie ul. Niedurnego.
Zdegradowany teren, zarówno samej hałdy jak też przylegającego do niej obszaru, zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dalszą emisją szkodliwych substancji oraz uzyska określone walory estetyczne.
Niniejszy projekt stanowi propozycję takiego zabezpieczenia hałdy pocynkowej, które równocześnie będzie stanowić o możliwości przywrócenia walorów krajobrazowych zarówno obszarowi hałdy, jak też terenom do niej przyległych. Jednocześnie poprzez modyfikację ukształtowania hałdy pozwoli na wkomponowanie jej w otaczający teren.

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 804 518,98
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 804 474,93
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 533 803,69

Hałda

RPO logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska

Beneficjent projektu: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Celem projektu jest wzmocnienie/wykreowanie endogenicznego potencjału rozwoju dzielnic zagrożonych negatywnymi procesami społecznymi oraz ekonomicznymi na terenie czterech przylegających miast, poprzez adaptację wyznaczonych budynków na Centra Inicjatyw Społecznych.
Projekt jest efektem współpracy Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic w ramach Programu Komisji Europejskiej URBACT „Support for Cities”. Projekt czerpie również z doświadczeń Inicjatywy Wspólnotowej URBAN. W efekcie współpracy postanowiono wyznaczyć w poszczególnych dzielnicach zdegradowane obiekty i poddać je rewitalizacji, przeznaczając na Centrum Inicjatyw Społecznych. W Rudzie Śląskiej obiekt zlokalizowany jest w dzielnicy Bykowina, która stanowi jeden z obszarów rewitalizowanych wskazanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”. Projekt obejmuje remont i adaptację budynku mieszczącego się przy ul. 11-go Listopada 15a w Rudzie Śląskiej – Bykowinie na centrum aktywności oraz centrum szkoleniowe dla społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 813 601,13
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 531 809,93
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 302 038,44

Centrum Inicjatyw Społecznych Centrum Inicjatyw Społecznych

 


 

Loga

Projekt: Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej

Beneficjent projektu: Miasto Ruda Śląska

Całkowita wartość projektu (PLN): 91 200
Koszty kwalifikowalne (PLN): 74 202,44
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 63 072,07

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

Projekt polega na zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej i pozyskaniu inwestora dla niezabudowanych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy głównym węźle komunikacyjnym w centrum miasta Ruda Śląska, w dzielnicy Ruda, wzdłuż drogi wojewódzkiej 925 o łącznej powierzchni 15,5635 ha.

W ramach projektu planuje się następujące działania:
1. Analizy formalno-prawne nieruchomości.
2. Wykonanie kompleksowych badań geotechnicznych.
3. Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym przedmiotowych nieruchomości oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Realizacja przedmiotowego projektu ma za zadanie:
- udostępnienie i zwiększenie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w centrum regionu,
- stworzenie warunków dla zwiększenia liczby inwestorów szukających dogodnych warunków do inwestowania w miejscach, których dostępność uległa poprawie w wyniku realizacji  projektu,
- nadanie nowych funkcji zdegradowanemu obszarowi poprzemysłowemu w celu rozwoju gospodarczego regionu,
- poprawa estetyki i zagospodarowania terenu,
- utworzenie nowych miejsc pracy,
- kształtowanie ładu przestrzennego regionu.


RPO logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Wzgórze nowych idei - rewitalizacja przestrzeni Rynek centrum (I etap) w Rudzie Śląskiej"

Beneficjent projektu: Miasto Ruda Śląska

Wartość projektu:  13 152 223,87 zł

Wartość dofinansowania: 7 620 030,15 zł

Projekt polegał na przebudowie i zagospodarowaniu placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej celem wykreowania rynku miejskiego i nadania nowych funkcji: gospodarczej, społecznej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Obejmował następujący zakres robót:
- wymianę nawierzchni placu Jana Pawła II z remontem istniejącej fontanny i budową nowej fontanny w centralnym miejscu placu,
- budowę nowych nawierzchni dróg, chodników i parkingów,
- wymianę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych budynków do linii budynków,
- przełożenie sieci gazu i wymianę przyłączy budynków do linii budynków,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- budowę sieci zasilania dla fontanny i oświetlenia rynku,
- urządzenie zieleni i wprowadzenie elementów małej architektury.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 


 

RPO logo

Nazwa projektu: Rowerem przez miasto - trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: III Turystyka
Działanie: 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna
Poddziałanie: 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne

Projekt polega na utworzeniu infrastruktury okołoturystycznej, obejmującej cztery trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska. Projekt obejmuje budowę jednej nowej trasy rowerowej oraz przebudowę trzech istniejących szlaków turystycznych w Rudzie Śląskiej. Trasy rowerowe utworzone w ramach projektu stanowić będą jednocześnie element zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie miast Aglomeracji Górnośląskiej. Łączyć się one będą z trasami rowerowymi na terenie miast: Katowice, Mikołów oraz Zabrze, spełniając zarówno funkcje turystyczne, krajoznawcze, rekreacyjne, jak i komunikacyjne. Projekt obejmuje roboty budowlane, związane z utworzeniem tras rowerowych oraz punktów postojowych, jak również oznakowanie utworzonych tras.

Całkowita wartość projektu (PLN): 504 696,25
Koszty kwalifikowalne (PLN): 475 009,79
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 403 758,32

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.


RPO logo

Nazwa projektu: Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: II Społeczeństwo Informacyjne
Działanie: 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Projekt zakłada budowę Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska (PSIP). Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Ruda Śląska poprzez upowszechnienie wykorzystania ICT, budowę i uruchomienie powszechnych elektronicznych usług publicznych z zakresu informacji przestrzennej oraz wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych usprawniających procedury wewnętrzne Urzędu. Projekt cechować się będzie innowacyjnością zastosowanych rozwiązań, których efektem będą opracowane metody oraz technologie wspomagające procesy decyzyjne i planistyczne zapewniające możliwość monitoringu realizacji planów i strategii rozwoju miasta, a także wsparcie procesu rewitalizacji zgodnie z koncepcją PSIP.

Całkowita wartość projektu (PLN): 3 499 936,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 3 481 235,20
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 2 959 049,92

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.


PT loga

Nazwa projektu: Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Projekt realizowany jest w oparciu o umowę partnerską zawartą w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartą pomiędzy Miastem Chorzów (Lider) a Miastem Ruda Śląska i Miastem Świętochłowice (Partnerzy).

Celem ogólnym Projektu jest promowanie nowego terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego, w tym propagowanie wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania. W ramach projektu przewiduje się opracowanie diagnozy i dokumentów strategicznych, wspólnych dla trzech miast. Ponadto, przygotowana zostanie m.in. kompletna dokumentacja projektowa dla dwóch miejskich inwestycji. Wybór projektów, dla których wykonana zostanie dokumentacja, będzie wynikał z opracowanej diagnozy i analiz. Dokumentacja ta posłuży do ubiegania się o dofinansowanie w przyszłej perspektywie finansowej budżetu unijnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Ruda Śląska (PLN): 981 870,00
Poziom dofinansowania (%): 90,00
Kwota dofinansowania (PLN): 883 683,00


Loga

Nazwa projektu: Przygotowanie i promocja terenów strategicznych gospodarczo przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

Projekt polega na zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej i pozyskaniu inwestora dla niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 21,3172 ha, zlokalizowanych w centrum miasta Ruda Śląska, w dzielnicy Ruda, wzdłuż drogi wojewódzkiej 925.

W ramach projektu planuje się następujące działania:
1. Analizy formalno-prawne nieruchomości
2. Kompleksowe badania geotechniczne
3. Projekt doradczo-promocyjny, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym

Realizacja przedmiotowego projektu ma za zadanie:
- udostępnienie i zwiększenie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w centrum regionu,
- stworzenie warunków dla zwiększenia liczby inwestorów szukających dogodnych warunków do inwestowania w miejscach, których dostępność uległa poprawie w wyniku realizacji  projektu,
- nadanie nowych funkcji zdegradowanemu obszarowi poprzemysłowemu w celu rozwoju gospodarczego regionu,
- poprawę estetyki i zagospodarowania terenu,
- utworzenie nowych miejsc pracy,
- kształtowanie ładu przestrzennego regionu.

Całkowita wartość projektu (PLN): 302 080,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 245 047,35
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 208 290,24


RPO logo"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet VII Transport
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych

Projekt polegał na przebudowie ul. 1 Maja na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty. W ramach zadania wybudowane zostało nowe rondo turbinowe oraz przebudowano dwa istniejące skrzyżowania. Ponadto,  przebudowano sieć wodociągową, kanalizacji deszczowej, teletechniczną, elektroenergetyczną NN i SN oraz zlikwidowano sieć ciepłowniczą.

Projekt jest kompleksowy i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników infrastruktury: kierujących pojazdami, pojazdów transportu publicznego, pieszych i rowerzystów.

Całkowita wartość projektu (PLN): 8 791 238,29
Koszty kwalifikowalne (PLN): 6 528 554,97
Poziom dofinansowania (%): 85
Kwota dofinansowania (PLN): 5 549 271,72


RPO logo"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: 15 minut do miliona – Program pomocy terenów  zlokalizowanych wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna

Projekt polega na przeprowadzeniu działań o charakterze marketingowym i informacyjnym, w postaci kampanii promocyjnej, opartej o następujące narzędzia: system identyfikacji wizualnej, strona internetowa, kampania reklamowa w mediach, kampania outdoorowa, druk materiałów promocyjnych, konferencja z udziałem inwestorów i bezpośrednia korespondencja z inwestorami, a także promocję terenów poprzez uczestnictwo w targach nieruchomości. Projekt ma na celu wypromowanie określonych terenów inwestycyjnych na obszarze miasta, co miało doprowadzi do sprzedaży i ożywienia gospodarczego wyznaczonych terenów. Projekt nie przewiduje żadnych działań o charakterze infrastrukturalnym.

Całkowita wartość projektu (PLN): 567 640,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 567 640,00
Poziom dofinansowania (%): 85
Kwota dofinansowania (PLN): 482 494,00


RPO logo"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska/Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i remont placówki szkolenia zawodowego CKPiDZ (warsztatu nr 1) – sali dydaktycznych z zapleczem położonej na Plantach Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej w celu poprawy warunków kształcenia na poziomie ustawicznym. Zakres projektu obejmuje rozbudowę, remont i wyposażenie/doposażenie (sali komputerowej, pracowni elektrycznej do zajęć teoretycznych i praktycznych, pracowni dla sprzedawców, pracowni elektronicznej, pracowni fryzjersko-kosmetycznej, pracowni krawieckiej, pracowni budowlanej, sali mechatroniki, pokoju nauczycielskiego, portierni, pokoju socjalnego, pomieszczenia przeznaczonego na szatnie dla uczestników kursu) oraz dobudowie do warsztatu - 3 sal dydaktycznych i ich wyposażenie (w tym, pracowni gastronomicznej na parterze).

Całkowita wartość projektu (PLN): 3 000 432,76
Koszty kwalifikowalne (PLN): 3 000 432,76
Poziom dofinansowania (%): 80,90
Kwota dofinansowania (PLN): 2 427 350,10


logo"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Rewitalizacja ośrodka sportowo rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów – etap II

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lat 2007-2013, Poddziałania 6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA.

Projekt polega na budowie zaplecza szatniowego oraz trzech trybun. Ponadto w ramach projektu przebudowany zostanie agregat chłodzący istniejącego lodowiska, wybudowany ciąg pieszo-jezdny, wyremontowane zostaną schody terenowe, a także rozbudowane oświetlenie i monitoring.

Całkowita wartość projektu (PLN): 3 577 613,99
Kwota pożyczki (PLN): 2 683 210,49


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Rewitalizacja ośrodka sportowo rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów – etap III

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lat 2007-2013, Poddziałania 6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA.

Projekt polega na budowie zadaszenia istniejącego lodowiska z konstrukcji stalowej oraz wykonanie oświetlenia lodowiska (system lamp ledowych).

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 941 940,00
"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"Kwota pożyczki (PLN): 1 300 000,00


loga: Narodowa Strategia Spójności, Województwo Śląskie, EFRR

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Nadanie nowych funkcji i modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013

Wartość projektu: 16 684 193,01 zł

Wartość dofinansowania: 10 153 937,20 zł

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja (rozbudowa i przebudowa) Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Nowy Bytom. Zakres projektu przewiduje inwestycję w obrębie istniejących basenów z atrakcjami i zapleczem kubaturowym oraz w obrębie pozostałej infrastruktury towarzyszącej: boiska do koszykówki, placu zabaw, estrady, ciągów pieszych, nowej siłowni terenowej i innych obiektów. Przedsięwzięcie zakłada rewitalizację całego terenu poprzez utworzenie nowych zespołów funkcjonalnych, sprzyjających podniesieniu jego atrakcyjności i estetyki przestrzeni. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych w zakresie poruszania się po terenie, jak i korzystania z pomieszczeń.

Projekt obejmuje ingerencję w obrębie następującej infrastruktury:
- 3 niecek basenowych ze stali nierdzewnej, w tym rekreacyjna z atrakcjami wodnymi, sportowa o długości 25 m oraz brodzik dla dzieci,
- systemu uzdatniania wody basenowej,
- systemu fotowoltaiki,
- zaplecza sanitarnego (toalety, natryski, przebieralnie),
- oświetlenia,
- estrady dla organizacji plenerowych imprez kulturalnych,
- siłowni plenerowej,
- boiska do koszykówki,
- zaplecza gastronomiczno-biurowo-magazynowego,
- platformy do opalania.


loga: Narodowa Strategia Spójności, Województwo Śląskie, EFRR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013

Projekt: Przebudowa mostu w ciągu ul. Poniatowskiego w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Wartość projektu: 1 650 010,60 zł

Wartość dofinansowania: 1 650 010,60 zł


Projekt polegał na przebudowie mostu w ciągu ul. Poniatowskiego w Rudzie Śląskiej. Przedmiotem projektu była budowa obiektu mostowego, odtworzenie układu drogowego, wykonanie odwodnienia obiektu mostowego, drogi i terenu przyległego oraz częściowa przebudowa sieci energetycznych. Projekt był kontynuacją rozpoczętych wcześniej przez miasto robót budowlanych polegających m.in. na rozbiórce istniejącego obiektu.


loga: Narodowa Strategia Spójności, Województwo Śląskie, EFRR

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013

Projekt: Przebudowa ulicy Ks. L. Tunkla w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Wartość projektu: 3 998 140,44 zł

Wartość dofinansowania: 3 900 695,04 zł

Projekt polegał na dwuetapowej przebudowie ul. Ks. L. Tunkla w Rudzie Śl. na odcinku 176m (etap I) i 190m (Etap II). W ramach I etapu wykonano rozbiórkę wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową, budowę muru oporowego nasypu, wykonanie nawierzchni. Przebudowano sieć kanalizacyjną, wodociągową, elektroenergetyczną, oświetleniową. Roboty obejmowały budowę przepustu pod nasypem, chodników, kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, oświetlenia drogowego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu. W ramach II etapu wykonano rozbiórkę mostu. Przebudowano sieć kanalizacyjną, elektroenergetyczną, teletechniczną. Odtworzono przebieg dróg i chodników dla pieszych na dojazdach do obiektu, wykonano odwodnienie drogi z odprowadzeniem istniejących wpustów deszczowych oraz przebudowę oświetlenia.


 

loga: Narodowa Strategia Spójności, Województwo Śląskie, EFRRProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013

Projekt: Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Ruda Śląska

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Wartość projektu: 275 166,51 zł

Wartość dofinansowania: 233 159,68 zł

Przedmiotem projektu jest doposażenie Centrum Monitoringu przy ul. Gen.      Hallera 61 w Rudzie Śląskiej w urządzenia umożliwiające podgląd i rejestrację danych        z kamer systemu monitorowania miasta oraz zakup łącznie 13 kamer. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością. System monitoringu pozwoli na szybką, bezpośrednią reakcję na zaistniałe zdarzenia oraz przyczyni się do zapobiegania niektórym z nich.


Znak Ministerstwa Sportu i Turystyki
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej
Projekt: Budowa budynku zaplecza szatniowego oraz oświetlenia boiska do rugby przy ośrodku sportowo -rekreacyjnym w Rudzie Śląskiej – dzielnica Orzegów
Całkowity koszt projektu: 2 494 790 zł
Dofinansowanie: 776 100 zł
Okres realizacji: 31.10.2015 – 8.12.2015
W ramach projektu częściowo sfinansowano budowę nowego zaplecza szatniowego, a także budowę masztów oświetleniowych na istniejącym boisku do rugby.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter