Header decorative image
Kir Żałobny

Straż Miejska

Komendant: Marek Partuś
Centrala: 32 342 30 60
e-mail: straz@ruda-sl.pl

Zadania:

 1. Referat Ochrony Porządku Publicznego
  • Dyżurny Straży Miejskiej:
   • zapewnienie ciągłości funkcjonowania Straży poprzez pełnienie służby dyżurnej,
   • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń mieszkańców,
   • kierowanie pracowników służby patrolowej w terenie na miejsce zdarzenia wymagającego podjęcia interwencji,
   • wydawanie strażnikom uzbrojenia i wyposażenia technicznego,
   • prowadzenie rejestrów, ewidencji i innej dokumentacji służbowej (w formie papierowej i elektronicznej), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i poleceniami przełożonych.
  • Zespół ds. monitoringu wizyjnego:
   • prowadzenie obserwacji terenu objętego monitoringiem wizyjnym,
   • niezwłoczne reagowanie na wszelkie zdarzenia stanowiące naruszenie przepisów prawa lub sytuacje mogące skutkować takim naruszeniem,
   • archiwizacja zarejestrowanego obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych zdarzeń zawierających dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo w sprawach o wykroczenia lub mające znaczenie dowodowe dla tych postępowań,
   • kontrola prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu,
   • zgłaszanie przełożonym stwierdzonych nieprawidłowości działania systemu miejskiego monitoringu wizyjnego.
  • Pracownicy służby patrolowo - interwencyjnej:
   • pełnienie służby patrolowej w celu ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
   • zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie świadków zdarzenia,
   • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych - na potrzeby Urzędu Miasta,
   • ujmowanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego lub mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji.
 2. Referat Dzielnicowych
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
  • inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • prowadzenie obchodów wyznaczonych obszarów Miasta oraz rozpoznań osobowych i posesyjnych,
  • egzekwowanie przestrzegania aktów prawa miejscowego ustanawiających przepisy w zakresie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny,
  • udzielanie pomocy i asysty przedstawicielom administracji publicznej,
  • prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w Mieście, również na terenie nieruchomości prywatnych.
 3. Referat Wykroczeń i Kontroli Ruchu Drogowego
  • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia, w tym dokonywanie czynności wyjaśniających i kierowanie do sądu wniosków o ukaranie,
  • oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych w trybie i w zakresie określonym w kodeksie przepisami prawa,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrolowanie ruchu drogowego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych,
  • prowadzenie czynności wynikających z instrukcji windykacyjnej Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań Straży.
 4. Referat Obsługi Administracyjnej
  • obsługa kancelaryjno-biurowa Straży, w tym m.in.: prowadzenie dokumentacji finansowej i budżetowej w zakresie wydziału, zapewnienie sprawnego obiegu poczty, zgłaszanie zmian w zakresie środków trwałych użytkowanych w ramach Straży,
  • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania instytucji i osób fizycznych dotyczące pracy Straży,
  • sporządzanie sprawozdań, raportów, statystyk i ewidencji wyników działań straży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i poleceniami przełożonych,
  • realizacja zadań związanych z rozliczaniem czasu pracy pracowników Straży,
  • prowadzenie czynności wynikających z instrukcji windykacyjnej Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań Straży,
  • przygotowywanie dokumentów i materiałów niezbędnych do prowadzenia postępowań w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, w zakresie działania Straży,
  • organizowanie zaopatrzenia jednostki w umundurowanie, sprzęt specjalistyczny, wyposażenie techniczne, druki i materiały biurowe, w tym dokonywanie niezbędnych zakupów na potrzeby Straży.
 5. Referat Ekologii
  • obsługa mobilnych systemów monitoringu,
  • monitorowanie terenu miasta z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych typu dron
  • kontrola podmiotów funkcjonujących w miejskim systemie gospodarowania odpadami w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami komunalnymi,
  • kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego,
  • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie należytego utrzymania czystości i porządku, spalania substancji zabronionych, jak również gospodarowania odpadami komunalnym, przemysłowymi oraz nieczystościami ciekłymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter