Header decorative image
Kir Żałobny

Spotkania grup branżowych rudzkiego sektora pozarządowego

 

 

SPOTKANIA GRUP BRANŻOWYCH

RUDZKIEGO SEKTORA POZARZĄDOWEGO

 

W połowie lutego odbyły się spotkania dotyczące podsumowania i oceny stanu współpracy Miasta z rudzkim sektorem pozarządowym. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych Joanna Nawa zapoznała zebranych z projektem sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2006. Przypomniała ważniejsze wydarzenia minionego roku, w tym: szkolenia, spotkania integracyjno ? konsultacyjne, imprezy artystyczne i działania promocyjne skierowanych w stronę rudzkiej pozarządówki. Zapoznała zaproszonych gości z liczbą nowopowstałych stowarzyszeń i fundacji oraz ogólnym stanem ilościowym organizacji działających na rzecz mieszkańców Miasta. Pełnomocnik korzystając z okazji poprosiła przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych o bieżące aktualizowanie swych danych teleadresowych i osobowych oraz przesyłanie statutów w wersji elektronicznej celem umieszczenia ich na stronie internetowej rudzkich organizacji pozarządowych. Pełniejsza informacja przyczynia się do promocji Trzeciego sektora w społeczności lokalnej. Pełnomocnik zwróciła się o bezpośrednie propagowanie wśród mieszkańców przekazywania 1 % podatku dochodowego na rzecz rudzkich organizacji pożytku publicznego. Instrukcja przekazywania 1% oraz szczegółowy wykaz organizacji, które mogą skorzystać z tej formy dofinansowania, znajduje się na stronie internetowej. Można tam również znaleźć znowelizowane zarządzenia dotyczące zasad aktualizowania elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej oraz zasad informowania i konsultacji. Joanna Nawa przypomniała zebranym o możliwości zamieszczania informacji dotyczących działalności organizacji na łamach ?Wiadomości Rudzkich? (comiesięczna strona poświęcona organizacjom pozarządowym) oraz przekazała informację dotyczącą możliwości i warunków bezpłatnego użyczania sali widowiskowej w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.We wszystkich spotkaniach branżowych uczestniczył przewodniczący Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Samorządności ? Radny Michał Pierończyk.

 

12 lutego ? branża sport i rekreacja

 

Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Andrzej Trzciński przedstawił zebranym zbiorową informację dotyczącą przekazanych w ubiegłym roku w ramach otwartych konkursów ofert środków finansowych na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji Poinformował, że w bieżącym roku na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu zostanie jeszcze rozdysponowane ok. 700 tyś złotych. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Ośrodka dla Niepełnosprawnych ?Najświętsze Serce Jezusa?  Witold Hanke zapytał uczestników spotkania, jak wiele organizacji próbuje pozyskiwać środki finansowe pochodzące ze źródeł innych, niż dotacje miejskie. Prezes Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Teresa Chudziak zwróciła uwagę na przeszkody, które zniechęcają organizacje w ubieganiu się o środki zewnętrzne. Naczelnik Trzciński przypomniał, iż informuje zainteresowane organizacje o ogłaszanych regionalnych lub ogólnopolskich konkursach. Zaznaczył, że niektórym klubom udaje się pozyskać środki z ww. źródeł, przeważnie jednak dotyczy to organizowania imprez sportowych dużej rangi.


 

12 lutego ? branża kultura

 

Zebrani zapoznali się z informacją dotyczącą przekazanych w ramach otwartego konkursu ofert środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2006. Projekty realizowane przez stowarzyszenia były bardzo zróżnicowane. Organizacje są coraz bardziej aktywne i realizują w profesjonalny sposób coraz to więcej zadań. W kwestii pozyskiwania funduszy ze źródeł innych niż dotacje miejskie głos zabrał Prezes Forum Inicjatyw Kulturalnych oraz Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej Jerzy Szczerbiński (w minionych latach Towarzystwu udało się pozyskać fundusze z Urzędu Marszałkowskiego oraz Programu ?Młodzież?). Z-ca Prezesa Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Bronisław Wilk przedstawił krótką informację dotyczącą pozyskiwania środków finansowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Kuratorium Oświaty (dotacje przeznaczane na wypoczynek dzieci i młodzieży).

 

13 lutego ? branża zdrowie i pomoc społeczna

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Barbara Harczyńska poinformowała zebranych o kwotach przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację programów związanych z promocją zdrowia i profilaktyką alkoholową. Podsumowując ubiegłoroczną współpracę stwierdziła, że oferty przygotowywane są coraz lepiej, gorzej jest jednak ze sprawozdawczością, a w szczególności z dotrzymywaniem terminów składania sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań. Poprosiła przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursach ofert o zwracanie uwagi na zapisy umowy, a także o to, by sprawozdanie merytoryczne korelowało ze sprawozdaniem finansowym i harmonogramem. Obecna na spotkaniu Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Cecylia Gładysz poruszyła kwestię zmian w harmonogramie, które winny być każdorazowo zgłaszane do Wydziału. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Grażyna Dziedzic podkreśliła, że pozyskiwanie środków z MOPS-u jest trudniejsze niż w ramach innych konkursów, gdyż podmioty ubiegające się o dotacje muszą spełniać szereg wymogów formalnych (rejestracja u Wojewody, odpowiednio przeszkolona kadra, obiekty dopuszczone do użytku przez Sanepid, Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Pracy). Obecna na spotkaniu prezes Rudzkiego Konta Pomocy, a zarazem Radna Sejmiku Wojewódzkiego ? Barbara Dworak wyraziła chęć podzielenia się z rudzkimi organizacjami na odrębnym spotkaniu informacjami dotyczącymi możliwości sięgania po środki w ramach Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

 

13 lutego ? branża ekologia i branża sprawy społeczne

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Ewa Wyciślik podsumowała współpracę Miasta z organizacjami działającymi w branży ekologia m.in. Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami ?Fauna? oraz rudzkim Kołem Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Podkreśliła pozytywy dotychczasowego współdziałania. Zwróciła jednakże uwagę na fakt, że w mieście brakuje klubów ekologicznych, dla których Wydział miałby wiele zadań do zaoferowania. W trakcie spotkania poruszono problem wycinania drzew miododajnych. Przewodniczący Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk stwierdził, że kwestia ta może stać się materiałem pod obrady Komisji Ochrony Środowiska. W trakcie spotkania Pełnomocnik przedstawiła również sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu spraw społecznych. Podkreśliła znaczny wkład pozarządówki w zaktywizowanie starszych rudzian oraz rozwój form poradnictwa dla mieszkańców naszego miasta.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter