Header decorative image
Kir Żałobny

„Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”

„Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”

330 godzin warsztatów i wykładów oraz 264 godziny konsultacji z ekspertami zewnętrznymi – tak można w skrócie podsumować realizację projektu „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”. Dziś omówiono jego efekty. W sumie w przedsięwzięciu wzięło udział 351 nauczycieli i dyrektorów z rudzkich placówek oświatowych. Dzięki temu mają zostać wdrożone dobre praktyki, które podniosą poziom edukacji w Rudzie Śląskiej.

Genezą projektu była diagnoza potrzeb rozwojowych rudzkich placówek oświatowych, którą przeprowadzono już w kwietniu 2013 roku. Wykazała ona, że nauczycielom najbardziej doskwiera brak forum wymiany doświadczeń, które by umożliwiło wzajemne uczenie się oraz upowszechnienie dobrych praktyk. - Myślę, że to klucz do sukcesu tego projektu – nauczyciele wyrazili swoje potrzeby i braki, które doskwierały im w codziennej pracy, a następnie sami wypracowali pewien system, który jest rozwiązaniem sygnalizowanych problemów – mówi Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta. – Projekt pokazał, że rudzcy nauczyciele są zaangażowani w swoją pracę, są zainteresowani rozwojem swojego warsztatu, co z pewnością będzie z czasem przekładało się na jakość nauczania – zapewnia.


- Uczestniczyłam w pracach nauczycieli humanistów, którzy stanowili grupę osób bardzo mocno zaangażowanych w prace projektu – podkreśla Beata Hanke, polonistka z Gimnazjum nr 14. – Doświadczenia, które zdobyliśmy są dla nas bardzo cenne. To ważne, że projekt zakończył się czymś konkretnym: wypracowaniem praktycznych materiałów, dostępnych dla wszystkich nauczycieli – podsumowuje. Opracowane skrypty dotyczą zagadnień bliskich nauczycielom różnych przedmiotów. – Dla grupy nauczycieli humanistów są to skrypty dotyczące np. wartościowych spektakli, filmów czy książek, miejsc związanych z kulturą regionu czy oferujących ciekawe warsztaty – wymienia Beata Hanke. Po całkowitym zakończeniu prac  platforma, na której zamieszczone będą wszystkie skrypty, będzie dostępna dla wszystkich nauczycieli, także tych szkół, które nie brały udziału w projekcie.


Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Rudzie Śląskiej. Zakładał on stworzenie w 20 szkołach i 2 przedszkolach planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Pierwsze 11 miesięcy projektu to przede wszystkim działania skupione wokół realizacji założeń na terenie placówek uczestniczących w projekcie. Powstały roczne plany wspomagania (RPW) opracowane przez tzw. Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), którzy w sumie przez 21 miesięcy współpracowali ze szkołami i przedszkolami uczestniczącymi w projekcie. Dzięki tej współpracy dla każdej placówki odrębnie zostały określone obszary wsparcia, w których prowadzone zostały szkolenia, warsztaty i wykłady dla nauczycieli i dyrektorów. W sumie zorganizowano 330 godzin warsztatów i wykładów oraz 264 godziny konsultacji z ekspertami zewnętrznymi. Wzięło w nich udział w sumie 351 nauczycieli i dyrektorów. W kolejnym etapie nabytą w trakcie szkoleń wiedzę uczestnicy wdrażali do szkolnej praktyki. W efekcie powstały 22 zindywidualizowane roczne plany wspomagania, czyli dokumenty zawierające szczegółową koncepcję wsparcia szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie.


W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu rozpoczęły pracę tzw. sieci współpracy i samokształcenia, które są jednym z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół. „Szkoły w sieci” umożliwiają wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci, czyli dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pedagodzy oraz psychologowie szkolni, brali udział w spotkaniach nadzorowanych przez koordynatorów sieci, natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwiła im platforma cyfrowa. W wyniku pracy w sieci wypracowano 40 skryptów, czyli dokumentów przydatnych w pracy pedagogicznej i przeprowadzono 3 lekcje pokazowe jako przykłady dobrych praktyk.

Projekt Miasta Ruda Śląska „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz” był jednym z krajowych projektów pilotażowych nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Podejmowane w ramach projektów powiatowych działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, które w ostatnich latach objęte zostały istotnymi zmianami. Na realizację działań w projekcie „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz” pozyskano łącznie 585.085,68 zł ze środków Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter