Kir Żałobny

Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro

Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro

Rudzcy radni uchwalili program rozwoju pieczy zastępczej na kolejne 3 lata. W Rudzie Śląskiej jest około 230 rodzin zastępczych, ale to ciągle niewystarczająca liczba. W ubiegłym roku zapewniały one opiekę 380 dzieciom, z kolei w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta przebywało 126 podopiecznych. – Choć rodzina zastępcza ma charakter przejściowy, to pełni bardzo ważną rolę w wychowaniu najmłodszych. To bezpieczna przystań dla dzieci czekających na adopcję lub powrót do rodziny naturalnej – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Opieką zastępczą objęte są dzieci, którym rodzina naturalna nie zapewnia odpowiedniego wychowania. Opieka ta może mieć formę rodzinnej pieczy zastępczej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Rodzinną pieczę zastępczą mogą pełnić rodziny spokrewnione, rodziny niezawodowe oraz  rodziny zawodowe, takie jak rodzinne domy dziecka, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i rodziny specjalistyczne. Obok rodzin zastępczych w mieście funkcjonuje 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz 3 placówki rodzinne w formie rodzinnych domów dziecka.

Organizatorem pieczy zastępczej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na utrzymaniu dziecka w rodzinie biologicznej, a gdy to nie jest możliwe, staramy się stworzyć odpowiednie, zbliżone do rodzinnych, warunki w pieczy zastępczej, bo takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla dzieci. Stale też pozyskujemy nowe rodziny zastępcze – mówi Krystian Morys, dyrektor MOPS. - Warto pamiętać, że rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki nad dzieckiem do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej. Tym różni się od adopcji – dodaje dyrektor.

Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023 ma na celu ustalenie priorytetów i zakresu działań na rzecz rozwoju pieczy zastępczej. Stworzenie takiego dokumentu to obowiązek ustawowy. - Program został przygotowany przede wszystkim w oparciu o diagnozę rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie miasta oraz o aktualne potrzeby wynikające z konieczności umieszczania dzieci poza rodzinami biologicznymi – wyjaśnia Krystian Morys, dyrektor MOPS.

W najbliższym czasie pracownicy Ośrodka koncentrować się będą m.in. na  realizacji projektów „Rodzicielstwo zastępcze – popularyzowanie idei”, „Tworzenie na terenie Miasta Ruda Śląska zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”, wchodzących w skład programu. To przede wszystkim działania mające na celu pozyskanie nowych rodzin zastępczych, ale również jest to kampania promująca rodzicielstwo zastępcze poprzez organizowanie akcji informacyjnych (ulotki, informacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, artykuły w lokalnej prasie, krótkie spoty radiowe), co pozwala na dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców oraz na budowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego. - Rodziców nie zastąpi żadna instytucja, dlatego tak ważne jest, żeby rodzin zastępczych było jak najwięcej. Osoby gotowe na to wyzwanie zapraszamy do siedziby MOPS przy ul. Markowej 20, do Działu Pieczy Zastępczej – zachęca Karina Kaczyńska, zastępca dyrektora MOPS.

Rudzki MOPS nie tylko stara się pozyskać nowe rodziny zastępcze, ale wspomaga te już funkcjonujące w rozwiązywaniu trudności i problemów związanych z opieką nad dzieckiem zaniedbanym w sferze emocjonalnej, rozwojowej, zdrowotnej czy szkolnej. Organizowanych jest szereg szkoleń i kursów przygotowawczych dla kandydatów na rodziny zastępcze i dla funkcjonujących już rodzin zastępczych. – Opracowaliśmy własny program szkoleń, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki temu wszystkie szkolenia odbywają się w naszym mieście – mówi dyrektor Krystian Morys. Ponadto przy Ośrodku działa grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, której spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Program rozwoju pieczy zastępczej określa też wiele działań pomocowych dla osób usamodzielnianych. Wsparcie otrzymują pełnoletni wychowankowie objęci Indywidualnym Programem Usamodzielnienia, którzy korzystają z innych form pomocy m.in. w kontynuacji nauki, zagospodarowania czy uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych. W ubiegłym roku pomoc otrzymało łącznie ponad 270 usamodzielnianych wychowanków.

W minionym roku w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 227 rodzin zastępczych, w tym 154 spokrewnione, 57 niezawodowych i 16 zawodowych. Natomiast poza miastem funkcjonowało 51 rodzin, w tym 19 spokrewnionych, 22 niezawodowych oraz 10 zawodowych. Przebywało w nich 73 dzieci. W 2020 roku w rodzinach zastępczych na terenie miasta przebywało 380 dzieci, z kolei w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 126 dzieci.

Program rozwoju pieczy zastępczej opracowywany jest na kolejne trzy lata. Działania w ramach programu finansowane są ze środków budżetu miasta, dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter