Kir Żałobny

Program przyjęty

Program przyjęty

Rudzcy radni przyjęli program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci na lata 2014 – 2020 oraz podwyższyli kryterium dochodowe korzystających z rządowego programu dożywiania. Dzięki temu miasto będzie mogło ubiegać się o większą dotację do posiłków dla dzieci z budżetu państwa. W ubiegłym roku z darmowych posiłków w rudzkich szkołach skorzystało prawie 2 tys. uczniów.

Przyjęcie programu osłonowego pozwala dyrektorom szkół i przedszkoli na dofinansowanie posiłków potrzebującym dzieciom bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i bez decyzji administracyjnej. – W sytuacji, gdy dziecko zgłosi chęć zjedzenia posiłku, dyrektor placówki informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie dożywienia dziecka. Ośrodek nie musi wydać decyzji administracyjnej w tej sprawie – mówi Karina Kaczyńska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Liczba dzieci objętych tą formą pomocy nie może jednak  przekroczyć 20% liczby wszystkich uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach – dodaje Karina Kaczyńska.

W związku ze zmianą obowiązujących w tym roku  niektórych zasad w zakresie udzielania pomocy potrzebującym w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” konieczne było również podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia.  - Dotychczas obowiązujący program zakładał pomoc osobom, których dochód mieści się w przedziale 100-150% ustawowego kryterium dochodowego. W tym roku podwyższenie progu kryterium dochodowego leży w gestii samorządu – tłumaczy Karina Kaczyńska. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, podjęta dzisiaj przez radnych ma moc obowiązującą od 1 stycznia br.

Kolejna wytyczna do uzyskania dotacji z programu rządowego dotyczyła odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób, których dochody mieszczą się w przedziale kryterium dochodowego 100% – 150%.  – Rezygnacja ze zwrotu poniesionych kosztów była warunkiem uzyskania dotacji z budżetu państwa na pomoc tym osobom – mówi zastępca dyrektora MOPS.

Do końca 2013 roku obowiązywał program dożywiania przyjęty na lata 2006 -2013, realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W ubiegłym roku w ramach programu wieloletniego dożywianych było 1960 dzieci ( w tym 122 dzieci bez przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji). Program realizowany był w szkołach,  przedszkolach i żłobkach.
Koszt programu w 2013 roku wyniósł prawie 3, 4 mln  zł. Ponad 1,8 mln to  środki z budżetu państwa. W ramach programu udzielano świadczenia pieniężne na zakup żywności, pokrywano koszty posiłków, koszty dowozu posiłków dla osób niepełnosprawnych oraz doposażono stołówki szkolne.
W ramach tegorocznego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane będą posiłki dla dzieci, udzielana będzie pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na żywność oraz przyznawane będą posiłki dla osób, które same nie są w stanie sobie ich przygotować.

Zmiana przepisów dotyczących dożywiania wiązała się z okresem przejściowym, potrzebnym na dostosowanie aktów prawnych do nowych rozwiązań. Nie znaczy to jednak, że dotychczas  potrzebujący rudzianie nie otrzymywali  wsparcia. W styczniu i lutym osoby potrzebujące, w tym w szczególności dzieci, zapewnione miały posiłki w szkołach i przedszkolach, które były finansowane ze środków Miasta.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter