Header decorative image
Kir Żałobny

Powstaje nowy plan zagospodarowania przestrzennego

Powstaje nowy plan zagospodarowania przestrzennego

Do 12 lutego br. mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego, który powstaje dla obszaru pomiędzy autostradą A4, ul. Zabrzańską i ul. 1 Maja. W ten sposób mogą oni mieć wpływ na to, co powstanie w przyszłości w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Swoje uwagi powinni zgłosić też przedsiębiorcy, którzy na tym obszarze planują otworzyć lub rozbudować firmę. Prace nad planami dla pozostałych części miasta ruszą w najbliższym czasie.

To Ciebie dotyczy!
Interesuje cię, jaka działalność może być prowadzona w sąsiedztwie twojego domu? Przeprowadzasz się i chcesz sprawdzić, co może zostać wybudowane w upatrzonej okolicy? Jesteś przedsiębiorcą i szukasz miejsc, w których możliwa byłaby planowana przez ciebie inwestycja? Zajrzyj do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który określa, co można budować i jaką działalność można prowadzić na poszczególnych terenach w mieście.

Nowy plan – nowe możliwości
- Ruda Śląska ma plan zagospodarowania dla całego miasta od 2006 roku. Analiza wielu drobnych zmian, które zostały przyjęte od czasu jego uchwalenia, wskazała, że konieczne jest przygotowanie kompleksowego opracowania dla większych obszarów – tłumaczy Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego. – Takie podejście pozwoli na lepsze ujęcie powiązań między zmianami, a dzięki temu na prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego – podkreśla.

4 plany dla 4 obszarów miasta
- Podzieliliśmy miasto na cztery obszary, których granice wyznaczają ważne drogi – autostrada A4, ul. Zabrzańska i ul. 1 Maja. Przygotujemy więc cztery plany zagospodarowania, które będą przedmiotem osobnych uchwał Rady Miasta – mówi Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM. – Ze względu na największą liczbę wniosków w sprawie zmiany ustaleń dotychczasowego planu, jako pierwszym zajmujemy się obszarem wyznaczonym przez ul. Zabrzańską od północy, ul. 1 Maja od zachodu, autostradę od południa oraz wschodnią granicę miasta – dodaje.

Mapa - podział miasta na 4 obszary

Nie przegap terminu. Zdecyduj o swoim otoczeniu!
Do 12 lutego można zgłaszać pisemne wnioski do planu zagospodarowania pomiędzy autostradą A4, ul. Zabrzańską i ul. 1 Maja. W tym celu stosowne pismo należy wysłać na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta (pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców. – To pierwszy moment, kiedy mieszkańcy mogą wpłynąć na kształt planu zagospodarowania przestrzennego. Drugim będzie możliwość zgłaszania uwag do projektu planu po jego opracowaniu – zaznacza Daniel Nowok. – Zamknięciem prac będzie poddanie go pod głosowanie radnych. Projekt uchwały w tej sprawie planujemy wprowadzić na sesję, która odbędzie się pod koniec tego roku lub na początku przyszłego - zapowiada.

Pozostałe terminy
Kolejność prac planami zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych części miasta jest następująca:
- obszar na południe od autostrady A4  - początek prac planowany na koniec lutego tego roku,
- obszar ograniczony od południa autostradą A4, od wschodu ul. 1 Maja, od północy ul. Zabrzańską 
i od zachodu granicą miasta  - początek prac planowany na drugą połowę tego roku,
- obszar na północ od ul. Zabrzańskiej - początek prac planowany na 2017 rok.

Opracowanie planu zagospodarowania wymaga czasu, trzeba też pamiętać, że w tym zakresie obowiązują ściśle określone procedury, których nie można skrócić – mówi Daniel Nowok. – Musimy też wygospodarować środki na pokrycie kosztów tego przedsięwzięcia, które obciążają budżet miasta – dodaje.

Obecny MPZP
Aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska został uchwalony w czerwcu 2006 roku. Od tego czasu wprowadzono w nim 81 zmian. Prace nad nowym planem poprzedziło uchwalenie w marcu 2015 roku nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – dokumentu o bardziej ogólnym charakterze, z którym plan musi być zgodny.

Jak czytać plan?
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części. Jedna z nich to mapa, na której poszczególne obszary oznaczone są różnymi kolorami i symbolami, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Druga część zawiera opis użytych symboli oraz szczegółowe uregulowania dotyczące kształtowania krajobrazu w mieście. Po odnalezieniu na mapie interesującego nas obszaru i sprawdzeniu, jakim symbolem jest oznaczony, możemy w części opisowej sprawdzić, jakie jest jego przeznaczenie i w jaki sposób może być zagospodarowany.
Legenda planu zagospodarowania

Gdzie można zapoznać się z planem?
Najwygodniejszą formą zapoznania się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ruda Śląska jest skorzystanie z Publicznego Systemu Informacji Publicznej, dostępnego w Internecie pod adresem psip.rudaslaska.pl. Po wybraniu modułu „planowanie przestrzenne” zobaczymy mapę oznaczoną kolorami i symbolami planu. Wśród informacji, które możemy wyświetlić dla interesującego nas terenu, znajduje się również odnośnik do części opisowej planu. Z planem można się też zapoznać w Urzędzie Miasta (pokój 319), a wszelkich informacji na jego temat udziela Wydział Urbanistyki i Architektury pod nr telefonu 32 244 90 00, wew. 3193.

Jak przebiega opracowanie planu?
Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z następujących etapów:
1. Uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.
2. Przetarg na opracowanie planu.
3. Poinformowanie o przystąpieniu do sporządzania planu mieszkańców oraz określonych w ustawie organów (m.in. władze miast sąsiednich, straż pożarna, inspekcja ochrony środowiska, nadzór górniczy), które mogą zgłaszać wnioski.
4. Przyjmowanie wniosków zainteresowanych osób lub organizacji do opracowywanego planu.
5. Opracowanie projektu planu i przekazanie go do opiniowania, uzgodnienia i konsultacji wspomnianym wyżej instytucjom.
6. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień.
7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami.
8. Przyjmowanie uwag do projektu.
9. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag przez projektanta planu w porozumieniu z prezydentem miasta, w razie potrzeby ponowienie uzgodnień z instytucjami.
10. Poddanie ostatecznego projektu planu pod głosowanie Rady Miasta.
11. Po przyjęciu uchwały przekazanie jej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.
12. Wejście w życie uchwały po 14 dniach od ogłoszenia jako obowiązującego prawa miejscowego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter