Kir Żałobny

PFRON 2024

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ponad 6,8 mln zł wpłynie do kasy miasta z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To o ok. 1,1 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uchwałę w tej sprawie podjęli rudzcy radni na ostatniej sesji Rady Miasta.

Niecałe 4,4 mln zł jest zarezerwowanych zgodnie z przepisami na całoroczną działalność warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczy 130 osób z niepełnosprawnościami. - Dzięki temu, że mamy na terenie miasta takie warsztaty, mieszkańcy kwalifikujący się do tego rodzaju zajęć nie muszą dojeżdżać poza teren Rudy Śląskiej, co byłoby dla nich sporym utrudnieniem – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnościami zostanie przeznaczonych 800 tys. zł, a na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 670 tys. zł.

Ponad 565 tys. zł zostało przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, a 150 tys. zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. – Udało się nam wygospodarować na ten cel o 50 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku, z czego się bardzo cieszę się, gdyż jest to kontynuacja naszych działań - zaznacza Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych.

Po blisko 108 tys. zł. przeznaczono na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej czy na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu przeznaczono prawie 21 tys. zł, z kolei na zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy niecałych 4 tys. zł.

Przypomnijmy, że miasto otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości wyliczonej na podstawie algorytmu. Podział zatwierdza Rada Miasta po zaopiniowaniu go przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Realizacją dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast z zakresu rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy.

Środki z PFRON to nie jedyne źródło pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. – Staramy się pozyskiwać pieniądze również z innych dostępnych programów, takich jak Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 i Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, które są finansowane z Funduszu Solidarnościowego – zaznacza dyrektor Morys. Na ich wykonanie miasto otrzymało w tym roku odpowiednio ponad 1,2 mln zł oraz niecałe 263 tys. zł. Warto też wspomnieć o programie „Aktywny Samorząd”, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o pomoc np. w likwidacji barier w poruszaniu się czy utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W 2023 roku wsparcie dla Rudy Śląskiej z PFRON wyniosło ponad 5,6 mln zł. Z tych środków rudzki MOPS udzielił dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla 51 osób, 248 osobom przyznano dofinansowania do zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny skorzystało 326 osób niepełnosprawnych wraz z 100 opiekunami (w tym 36 dzieci z 32 opiekunami).

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej jest również realizowany „Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem »Miasto przyjazne niepełnosprawnym«”, którego 6. edycja została przyjęta w 2022 i będzie realizowana do 2030 roku. Zakłada on przede wszystkim rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych, zarówno tych fizycznych, społecznych, jak i psychicznych.

Warto dodać, że tylko w 2023 Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 3473 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym oraz 479 osobom poniżej 16. roku życia. Największy odsetek orzekanych to osoby po 60. roku życia, a najczęstszą przyczyną niepełnosprawności jest schorzenie narządu ruchu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter