Header decorative image
Kir Żałobny

Książki naszych marzeń

Książki naszych marzeń

Logo programu "Książki naszych marzeń"
Rządowy program wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
"Książki naszych marzeń"

Od września 2015 roku szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe specjalne w Rudzie Śląskiej mają możliwość rozwijania czytelnictwa wśród uczniów dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do zakupu książek do bibliotek szkolnych, co zagwarantował im udział Miasta w rządowym programie "Książki naszych marzeń".

Program "Książki naszych marzeń" powstał z myślą o wsparciu organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, poprzez zakup do bibliotek szkolnych książek niebędących podręcznikami, o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Nadrzędnym celem programu jest promocja czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych.

Cele szczegółowe programu określone zostały następująco:
- wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
- promowanie czytelnictwa wśród uczniów;
- urozmaicanie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
- rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
- rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

Na zakup książek do bibliotek szkolnych każda ze szkół otrzymała dofinansowanie uzależnione od liczby dzieci kształcących się w placówce: dla bibliotek w szkołach, w których liczba uczniów wynosi do 70 jest to kwota 1.000 zł; od 71 do 170 – 1.300 zł, natomiast tam, gdzie liczba uczniów przekracza 170, wsparcie wynosi 2.170 zł. Oprócz tego organ prowadzący zapewnił wkład własny w wysokości min. 20% wartości zakupu książek.

Łącznie na cele realizacji zadania Miasto Ruda Śląska pozyskało kwotę 48.870 zł, zapewniając przy tym finansowy wkład własny w wysokości 13.510 zł. Dzięki otrzymanym środkom, szkolne biblioteki zakupiły książki, o wyborze których współdecydowali uczniowie i rodzice.

Do końca maja 2016 roku na terenie szkół podstawowych realizowane będą przedsięwzięcia i projekty edukacyjne z wykorzystaniem zakupionych książek, spotkania z rodzicami uwzględniające wpływ czytania na rozwój dzieci oraz działania z udziałem filii biblioteki miejskiej. Zgodnie z wymogami programu organizacja pracy bibliotek szkolnych zostanie dostosowana do potrzeb uczniów, w tym poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter