Kir Żałobny

Projekty miękkie

Loga: Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Śląskie.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 217 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej poprzez kompleksową aktywizację zawodowo – edukacyjną w okresie do 31.12.2024r., w ramach której są realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Uczestnicy projektu: 217 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP, w tym:

 • osoby w wieku powyżej 30. roku życia – 162 (88 kobiet, 74 mężczyzn),
 • osoby młode w wieku 18-29 lat – 55 (32 kobiety, 23 mężczyzn), w tym osoby spełniające warunki zawarte w definicji NEET - 35 (20 kobiet, 15 mężczyzn).

Każdemu uczestnikowi projektu zostanie udzielone doradztwo zawodowe lub pośrednictwo pracy. Każdorazowo zidentyfikowane zostaną jego potrzeby (szkoleniowe lub walidacyjne) i możliwości oraz opracowany/zaktualizowany IPD.

Działania dla osób młodych w projekcie będą realizowane zgodnie zaleceniami wzmocnienia gwarancji dla młodzieży. Oferowane wsparcie poprzedzone zostanie oceną umiejętności cyfrowych.

Dbając o efektywność zaplanowanych działań w projekcie, uczestnikom zapewniona została możliwość zdobycia umiejętności, w szczególności cyfrowych, niezbędnych do realizacji oferowanego wsparcia, a także podjęcia pracy, w tym w sektorze zielonej gospodarki, istotnych dla lokalnych specjalizacji.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021‑2027, wsparcie udzielane w ramach projektu jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.

Każdy z uczestników projektu otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 - 31.12.2024

Umowa o dofinansowane projektu podpisana w dniu 28.09.2023 r.

Wartość projektu: 2 850 599,28 zł, w tym 1 440 508,73 zł w 2023 r. i 1 410 090,55 zł w 2024 r.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego w 2023-2024 r.: 2 423 009,39 zł.

#FunduszeUE

Loga: Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Śląskie.

Miasto uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Staż uczniowski - w przyszłość z doświadczeniem”.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia poprzez staże uczniowskie pozwalające na pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy przez 100 uczniów (42 kobiety, 58 mężczyzn) z woj. śląskiego, w okresie od 02.10.2023-31.12.2027r., aby podnieść ich kompetencje na rynku pracy.

Udział w projekcie zwiększy szanse na zatrudnienie, poprzez poprawę pozycji Stażysty/Stażystki na rynku pracy, dzięki zastosowaniu włączającego kształcenia oraz możliwości jego ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferowane będą staże uczniowskie o łącznej liczbie godzin 16000, o których mowa w ustawie z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe art. 121a, dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami. Staże będą realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie. Staże będą realizowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości, na zasadach określonych w ustawie, tak aby ułatwiały uzyskanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.

W wyniku realizacji projektu stażyści uzyskają następujące korzyści:

 • przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii,
 • zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji,
 • sprawdzenie swoich umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy.

Staże organizowane będą w wymiarze ok. 4 tygodni (160 godzin, max. 40 godzin/tydzień). Program stażu dostosowywany będzie indywidualnie do potrzeb stażystów oraz przyjmującego, zgodnie z profilem działalności firmy. Staże będą prowadzone pod kierunkiem opiekunów.

Wartość projektu: 512 200 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 435 370 zł
Wysokość wkładu z budżetu państwa: 25 610 zł

#FunduszeUE

Loga: Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Śląskie.

Miasto uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Od nauki do działania - staże uczniowskie w rudzkich szkołach”.

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie do 31.12. 2024 roku jakości kształcenia w ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5 i ZS6 w Rudzie Śląskiej, poprzez wzmacnianie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów i uczennic ww. szkół (niebędących młodocianymi pracownikami) dzięki organizacji staży uczniowskich umożliwiających podnoszenie umiejętności praktycznych, kompetencji, wiedzy zawodowej i doświadczenia, które wpłyną na ich rozwój osobisty  i zawodowy. Cel główny projektu jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przeprowadzoną w IV-V 2023 roku i przedstawioną przez dyrektorów placówek. Staże zwiększą również szansę uczniów/uczennic na lepsze zrozumienie rynku pracy i lepsze przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej.

Uczniowie objęci stażami w projekcie kształcą się  w Zespołach Szkół w skład, których wchodzą  technika (t). Kształcenie odbywa się w następujących kierunkach:

 • ZS1 - technik (t) pojazdów samochodowych / (t) mechanik / (t) usług fryzjerskich / (t) stylista;
 • ZS2 - (t) ekonomista / (t) reklamy / (t) hotelarstwa / (t) organizacji turystyki / (t) żywienia i usług gastronomicznych;
 • ZS3 - (t) informatyk, (t) elektryk, (t) spedytor;
 • ZS4 - (t) logistyk, (t) realizacji nagrań, (t) mechatronik, (t) lotniskowych służb operacyjnych, (t) eksploatacji portów i terminali;
 • ZS5 - (t) informatyk, (t) geodeta,  (t) architektury krajobrazu, (t) organizacji turystyki, (t) grafiki i poligrafii cyfrowej, (t) fotografii i multimediów;
 • ZS6 - (t) budownictwa, (t) robót wykończeniowych i budowlanych, (t) chłodnictwa i klimatyzacji, (t)  elektronik, (t) programista,  (t) informatyk, (t) urządzeń i systemów energetyki odnawialnych.

Staże odbywać się będą w lokalnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Wartość projektu: 576 225 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 489 791,25 zł
Wysokość wkładu z budżetu państwa: 28 811,25 zł

#FunduszeUE

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter