Header decorative image
Kir Żałobny

Wnioski o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Każdy może złożyć wniosek w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, to niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z wnioskiem powiadamia się osobę wnioskującą o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Wnioski o zapewnienie dostępności dotyczące działalności Urzędu Miasta Ruda Śląska można składać w następujący sposób:

 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska
  pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
 • złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców,
 • przesłać za pośrednictwem ePUAP (adres skrytki na ePUAP: /umrudasl/pisma),
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres um_ko@ruda-sl.pl.

 

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter