Nieodpłatna pomoc prawna

6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działa od stycznia 2016 r. w Rudzie Śląskiej w oparciu o zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W trzech punktach pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, natomiast w pozostałych trzech – za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

HARMONOGRAM PRACY W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2018 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określony został harmonogram pracy w poszczególnych punktach:

Adres punktu pomocy prawnej

Dni i godziny otwarcia punktu

Prowadzący punkty

Centrum Inicjatyw Społecznych – Bykowina, ul. 11 Listopada

Poniedziałek: 11.00-15.00

Wtorek: 14.00–18.00

Środa: 11.00–15.00

Czwartek: 14.00–18.00

Piątek: 11.00–15.00

Dni i godziny odpracowywania dni ustawowo wolnych od pracy w 2018 roku:
08.01. 15.00-17.00
15.01. 15.00-17.00
09.04. 15.00-17.00
16.04. 15.00-17.00
08.05. 12.00-14.00
10.05. 12.00-14.00
15.05. 12.00-14.00
17.05. 11.00-14.00
22.08. 15.00-17.00
29.08. 15.00-17.00
08.11. 12.00-14.00
15.11. 12.00-14.00
11.12. 12.00-14.00
12.12. 15.00-17.00
18.12. 12.00-14.00
19.12. 15.00-17.00

ADWOKACI

 

Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B
- Nowy Bytom
ul. Piotra Niedurnego 46

ADWOKACI:

Poniedziałek: 8.00-12.00

Środa: 10.00-14.00

Czwartek: 14.00-16.00

RADCY  PRAWNI

Wtorek: 8.00-12.00

Czwartek: 16.00-18.00

Piątek: 8.00–12.00

Dni i godziny odpracowywania dni ustawowo wolnych od pracy w 2018 roku

ADWOKACI:
08.01. 12.00-16.00
09.04. 12.00-16.00
24.05. 10.00-14.00
22.08. 8.00-10.00
15.11. 12.00-14.00
19.12.8.00-10.00; 14.00-16.00

RADCY PRAWNI:
08.05. 12.00-16.00
10.05. 10.00-14.00
08.11. 12.00-14.00
18.12. 12.00-16.00

 

ADWOKACI I RADCY PRAWNI

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia nr 18 - Halemba, ul. 1-go Maja 32

Poniedziałek: 11.00-19.00

Wtorek: 14.00–18.00

Środa: 11.00–15.00

Czwartek: nieczynne

Piątek: 11.00–15.00

Dni i godziny odpracowywania dni ustawowo wolnych od pracy w 2018 roku

03.01. 15.00-19.00
05.01. 15.00-19.00
06.04. 15.00-19.00
12.04. 15.00-19.00
08.05. 12.00-14.00
22.08. 15.00-17.00
29.08. 15.00-17.00
11.12. 12.00-14.00
12.12. 15.00-17.00
18.12. 12.00-14.00
19.12. 15.00-17.00

RADCY PRAWNI

Centrum Inicjatyw Społecznych – Orzegów, ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek: 11.00–15.00

Wtorek: 14.00–18.00

Środa: 11.00–15.00

Czwartek: 14.00–18.00

Piątek: 11.00–15.00

Dni i godziny odpracowywania dni ustawowo wolnych od pracy w 2018 roku

13.01. 11.00-15.00
07.04. 11.00-15.00
05.05. 11.00-15.00
12.05. 11.00-15.00
26.05. 11.00-15.00
04.08. 11.00-15.00
03.11. 11.00-15.00
01.12. 11.00-15.00
08.12. 11.00-15.00

NGO

Powiatowy Urząd Pracy  – Ruda, ul. Ballestremów 16

Poniedziałek: 11.00–15.00

Wtorek: 11.30–15.30

Środa: 11.00–15.00

Czwartek: 13.00–17.00

Piątek: 10.00–14.00

Dni i godziny odpracowywania dni ustawowo wolnych od pracy w 2018 roku

03.01. 9.00-11.00
05.01. 8.00-10.00
04.04. 9.00-11.00
06.04. 8.00-10.00
02.05. 9.00-11.00
04.05. 8.00-10.00
09.05. 9.00-11.00
11.05. 8.00-10.00
23.05. 9.00-11.00
25.05. 8.00-10.00
08.08. 9.00-11.00
10.08. 8.00-10.00
02.11. 8.00-10.00
07.11. 9.00-11.00
05.12. 9.00-11.00
07.12. 8.00-10.00
12.12. 9.00-11.00
14.12. 8.00-10.00

NGO

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
Filia nr 15
Kochłowice, ul. Brzozowa 4

Poniedziałek: 11.00–15.00

Wtorek: 14.00–18.00

Środa: 14.00–18.00

Czwartek: 14.00–18.00

Piątek: 11.00–15.00

Dni i godziny odpracowywania dni ustawowo wolnych od pracy w 2018 roku

03.01. 12.00-14.00
10.01. 12.00-14.00
04.04. 12.00-14.00
11.04. 12.00-14.00
02.05. 12.00-14.00
09.05. 12.00-14.00
16.05. 12.00-14.00
23.05. 12.00-14.00
29.05. 12.00-14.00
30.05. 12.00-14.00
22.08. 12.00-14.00
29.08. 12.00-14.00
07.11. 12.00-14.00
14.11. 12.00-14.00
11.12. 12.00-14.00
12.12. 12.00-14.00
18.12. 12.00-14.00
19.12. 12.00-14.00

NGO

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym,

5) przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i wobec, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia, lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - po przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego przyznanie uprawnień kombatanckich, lub

4) która posiada ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa - po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, lub

5) która nie ukończyła 26 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

6) która ukończyła 65 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w trudnej sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

8) kobiecie w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma w 2017 roku dotację w wysokości 375 624 złotych.

WIĘCEJ NA:
http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl