Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działa od stycznia 2016 r. w Rudzie Śląskiej w oparciu o zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W trzech punktach pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, natomiast w pozostałych trzech – za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

HARMONOGRAM PRACY W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2017 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określony został harmonogram pracy w poszczególnych punktach:

udzielający pomocy prawnej

adres

godziny pracy

adwokaci

Centrum Inicjatyw Społecznych

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

Poniedziałek: 11ºº-15ºº

Wtorek:
14ºº-18ºº

Środa:
11ºº-15ºº

Czwartek:
14ºº-18ºº

Piątek:
11ºº-15ºº

Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 46

Poniedziałek:
8ºº-12ºº

Środa:
10ºº-14ºº

Czwartek: 14ºº-16ºº

radcowie prawnI

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

Poniedziałek:
11ºº-19ºº

Wtorek:
14ºº-18ºº

Środa:
11ºº-15ºº

Czwartek:
nieczynne

Piątek:
11ºº-15ºº

Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 46

Wtorek:
8ºº-12ºº

Czwartek:
16ºº-18ºº

Piątek:
8ºº-12ºº

za pośrednictwem

Organizacji pozarządowej

Rudzkie Konto Pomocy

Centrum Inicjatyw Społecznych

Orzegów
ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek:
11ºº-15ºº

Wtorek:
14ºº-18ºº

Środa:
11ºº-15ºº

Czwartek:
14ºº-18ºº

Piątek:
11ºº-15ºº

za pośrednictwem

Organizacji pozarządowej

Rudzkie Konto Pomocy

Powiatowy Urząd Pracy

Ruda
ul. Ballestremów 16

Poniedziałek:
11ºº-15ºº

Wtorek:
11
30-1530

Środa:
11ºº-15ºº

Czwartek:
13ºº-17ºº

Piątek:
10ºº-14ºº

za pośrednictwem

Organizacji pozarządowej

Stowarzyszenie
na rzecz Dzieci
i Młodzieży „Przystanek”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

Wirek
ul. Kałusa 3

Poniedziałek:
16ºº-20ºº

Wtorek:
16ºº-20ºº

Środa:
16ºº-20ºº

Czwartek:
16ºº-20ºº

Piątek:
16ºº-20ºº

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym,

5) przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i wobec, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia, lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - po przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego przyznanie uprawnień kombatanckich, lub

4) która posiada ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa - po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, lub

5) która nie ukończyła 26 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

6) która ukończyła 65 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w trudnej sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

8) kobiecie w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma w 2017 roku dotację w wysokości 375 624 złotych.

WIĘCEJ NA:
http://darmowapomocprawna.ms.gov.plstrategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa