Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Budżet obywatelski 2018

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania wraz z informacją o liczbie uzyskanych głosów


Budżet obywatelski 2017

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r. W Rudzie Śląskiej pierwszy raz budżet obywatelski realizowany był w 2014 r.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni propozycje inwestycji, które nastopnie wybierane są w ogólnomiejskim głosowaniu. Ostatnim etapem jest realizacja zwycięskich projektów.

Podział środków

W 2018 r. na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie 2 815 000 zł, w tym:

 - 1 000 000 zł na zadania ogólnomiejskie (zadania które mają służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy),

- 1 815 000 zł na zadania o charakterze lokalnym – po 165 000 zł dla każdej dzielnicy (Bielszowice, Bykowina, Chebzie, Czarny Las, Godula, Halemba, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów, Ruda, Wirek).

Harmonogram budżetu obywatelskiego

do 23 czerwca – składanie wniosków
do 31 lipca - weryfikacja złożonych wniosków
do 4 sierpnia – publikacja wykazu zadań będących przedmiotem głosowania
od 4 do 15 września -  głosowanie mieszkańców
do 27 września - weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych
do 29 września - ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów

Punkt informacyjno – doradczy

W czasie składania wniosków funkcjonować będzie punkt informacyjno – doradczy, zlokalizowany w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta, przy pl. Jana Pawła II 6.

Informacje o głównych założeniach budżetu obywatelskiego oraz o terminach wynikających z harmonogramu udzielane są również telefonicznie, tel.32 244-90-00 wew. 1370.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Jak zgłosić projekt?

Projekt może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Rudy Śląskiej.

Zgłoszenia zadania dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku, sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem.

Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę zadań, z zastrzeżeniem, że na jednym formularzu wniosku można zgłosić tylko jedno zadanie.

Wraz z wnioskiem składana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców Rudy Śląskiej.

Do wniosku można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji, np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje itp.

Wnioski (wraz z załącznikami) można:

 - przesyłać do Urzędu Miasta listownie, na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

 - złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Składane przez mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji bądź remontów, które mają być realizowane na terenach stanowiących zasoby miasta. Co ważne muszą spełniać warunek ogólnodostepności tj. muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców, przy czym korzystanie z nich nie może być biletowane ani płatne.

Weryfikacja wniosków

Jeżeli złożony wniosek zawiera braki formalne, osoba składająca wniosek jest o tym fakcie informowana, następnie ma 5 dni na uzupełnienie wniosku o potrzebne dane.

Podczas weryfikacji zostaną odrzucone wnioski, które:

 - zakładają realizację jedynie części zadania w tym sporządzenie wyłącznie projektu lub planu realizacji zadania,

 - naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

- zakładają realizację zakresu rzeczowego zaliczonego do wydatków na zakupy inwestycyjne lu do wydatków bieżących na wysposażenie,

 - pozostają w sprzeczności z obowiązującymi miejskimi planami, strategiami i programami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

 - wymagają nakładów finansowych przekraczających limity określone dla danego rodzaju zadania,

 - po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zgłoszonego zadania.

GŁOSOWANIE

Zasady głosowania

Głosowanie rozpocznie się nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych po dniu opublikowania wykazu.

Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Rudy Śląskiej.

Każdy pełnoletni mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko raz, wskazując nie więcej, niż 1 zadanie o charakterze ogólnomiejskim oraz 1 zadanie o charakterze lokalnym realizowane w dowolnej dzielnicy miasta.

Karta do głosowania

Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Wypełnioną kartę wrzuca się do urny znajdującej się w punkcie do głosowania, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.

Swój głos można oddać za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Rejestracja do serwisu odbywa się poprzez stronę www.sekap.pl. Karta do głosowania dostępna będzie w katalogu usług „Sprawy obywatelskie”.

Wyniki głosowania

Po zakończeniu głosowania przeprowadzona zostanie weryfikacja oddanych głosów. Za głosy nieważne uznane zostaną karty:

 - wypełnione nieczytelnie i niezawierające wymaganych danych, zgody na przetwarzanie danych osobowych lub podpisu,

 - zawierające więcej skreśleń, niż wymagane maksymalnie jedno skreślenie na projekt o charakterze ogólnomiejskim oraz na jedno zadanie o charakterze lokalnym,

 - zawierające nieprawdziwe dane,

 - wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania.

UWAGA! Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą osobę spowoduje, iż wszystkie złożone przez nią karty zostaną uznane za nieważne.

Wyniki głosowania opublikowane zostaną do 29 września 2017 r.

PROJEKTY DO REALIZACJI

Wybór projektów

Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30.

Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie.

Jeżeli w wyniku glosowania dwa lub więcej wybranych zadań będzie pozostawać ze sobą w sprzeczności lub będą się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największą liczbę głosów.

Niewykorzystane środki

Jeżeli po zakończonym głosowaniu na poszczególnych zadaniach pozostaną wolne środki, zostaną one w pierwszej kolejności wykorzystane w ramach danej dzielnicy – według liczby uzyskanych głosów (na zadanie, na które wystarczy środków).

Środki niewykorzystane w dzielnicach będą sumowane i przeznaczane na możliwe do zrealizowania zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w skali miasta.

 

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY I DRUKI


Budżet Obywatelski 2016

Budżet Obywatelski 2015

Budżet Obywatelski 2014
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa