Header decorative image
Kir Żałobny

Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 

podaje się do publicznej wiadomości informację, że

Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do opracowywania następujących dokumentów:
Projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska”,
Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska”.

Głównym celem niniejszego programu jest zaplanowanie działań naprawczych zmierzających do zmniejszenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na środowisko.

Z treścią Projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska” można zapoznać się:
- w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403) oraz III piętro (pokój 313), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz w piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00,
- na stronie internetowej miasta Ruda Śląska pod adresem: www.rudaslaska.pl,
- na stronie internetowej miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej, w Menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska – 2013”, pod adresem: www.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=2126&r=r

Uwagi i wnioski do Projektu Programu oraz Prognozy można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 7 maja 2013 r. do dnia 27 maja 2013 r.:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um_gkos@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września   2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 t.j.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,     poz. 1227 z późniejszymi zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter