Kir Żałobny

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału: Roman Dymek

Centrala: 32 342 32 45

Zadania:

 • koordynowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta i ich wspomaganie,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • prowadzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym wykonywanie zadań Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • utrzymanie i wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
 • organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 • zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi służbami i podmiotami,
 • prowadzenie spraw związanych z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • koordynowanie funkcjonowania obrony cywilnej na terenie miasta, w tym formacji OC, budowli ochronnych i urządzeń specjalnych,
 • zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu,
 • przygotowywanie i prowadzenie ewakuacji ludności oraz zapewnienie warunków bytowych na wypadek powstania zagrożenia dla życia i zdrowia,
 • wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
 • zapewnienie funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta,
 • przygotowywanie podmiotów leczniczych miasta na potrzeby obronne państwa,
 • nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony,
 • realizowanie zadań Host Nation Suppport w zakresie pomocy udzielanej Siłom Zbrojnym przez państwo gospodarza,
 • realizacja zadań ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz podległy mu Pion Ochrony Informacji Niejawnych,
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych wykonywanych przez komórki organizacyjne, miejskie osoby prawne oraz miejskie jednostki organizacyjne,
 • organizowanie szkoleń i ćwiczeń zarządzania kryzysowego, obronnych, obrony cywilnej oraz treningów akcji kurierskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • prowadzenie spraw i wydawanie rozstrzygnięć w zakresie zgromadzeń,
 • udzielanie niezbędnej pomocy osobom korzystającym ze sprzętu medycznego w przypadkach przedłużającego się braku dostaw energii elektrycznej.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter