Header decorative image
Kir Żałobny

Wydział Urbanistyki i Architektury

Naczelnik Wydziału: Daniel Nowok

Numerytelefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3200, 3201, 3202

Zadania:

 • opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • cykliczne dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych,
 • informowanie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym i studium,
 • opiniowanie i prowadzenie postępowań w sprawie zgodności inwestycji z ustaleniami planu miejscowego,
 • rozpatrywanie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalenia warunków zabudowy innych inwestycji,
 • opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
 • określanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
 • nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie właściwym administracji architektoniczno-budowlanej,
 • rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie projektów budowlanych,
 • rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na budowę, rozbiórkę oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowych,
 • rozpatrywanie zgłoszeń budowy, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • rozpatrywanie spraw dotyczących udzielenia odstępstwa od przepisów technicznobudowlanych,
 • udostępnianie stronom postępowań zarchiwizowanej dokumentacji projektowej z zakresu działania wydziału,
 • wydawanie informacji o lokalizacji nieruchomości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach zaświadczeń o samodzielności lokali.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter