Kir Żałobny

Wydział Oświaty

Naczelnik Wydziału: Aleksandra Piecko

Numery telefonów: 32 244 90 00 wew. 8601,32 248 74 92, 32 344 06 20

Zadania:

 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym, oraz aneksów do nich;
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół oraz placówek oświatowych dla których Miasto jest organem prowadzącym, a także z siecią przedszkoli i szkół;
 • opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby prawne publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne; nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 • organizowanie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, w tym prowadzenie spraw związanych z zwrotem kosztów przejazdu dziecka lub ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub placówki oświatowej;
 • realizowanie zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • prowadzenie spraw w zakresie kontroli realizacji obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie miasta Ruda Śląska;
 • prowadzenie spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego w przypadkach niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • prowadzenie spraw związanych z profilaktyką zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych uczniów;
 • wykonywanie zadań związanych z finansowaniem przygotowania zawodowego młodocianych;
 • realizowanie porozumień zawartych z innymi gminami i organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego oraz nauczania religii;
 • prowadzenie spraw związanych z dotowaniem zadań oświatowo - wychowawczych realizowanych w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz spraw nauczycieli zastrzeżonych do kompetencji organu prowadzącego.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter