Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Naczelnik Wydziału: Eugeniusz Malinowski

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 4060, 4061


Zadania:

Referat Ochrony Środowiska

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska dotyczących powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych
 • prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym prowadzenie postępowań z udziałem społeczeństwa,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym wycinka i przycinka drzew,
 • prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie edukacji ekologicznej oraz działań proekologicznych w zakresie ochrony powietrza, wody i przyrody,
 • prowadzenie spraw z zakresu emisji gazów cieplarnianych,
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa śródlądowego,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką w lasach, które nie stanowią własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • rejestrowanie zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • wydawanie pozwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,
 • nadzór nad utrzymaniem kanalizacji deszczowej i bieżącym utrzymaniem rowów odwadniających poza pasem drogowym,
 • prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych, w tym spraw związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Referat Gospodarki Komunalnej i Energetyki

 • wykonywanie zadań będących w kompetencji starosty jako organu administracji geologicznej,
 • opiniowanie planów ruchu i dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,
 • prowadzenie spraw dotyczących zapobiegania i usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych zgłoszonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne,
 • koordynowanie działań w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • prowadzenie nadzoru nad eksploatacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia w parkach, zieleńcach, ciągach pieszych i obiektach zabytkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z budową i remontami oświetlenia terenów publicznych,
 • utrzymywanie czystości i porządku na terenach miejskich, w tym utrzymanie koszy publicznych,
 • bieżące utrzymanie szaletów miejskich i toalet przenośnych,
 • nadzór nad utrzymaniem wiat przystankowych zlokalizowanych na terenach miejskich,
 • utrzymanie zieleni miejskiej – nadzór i koordynacja prac w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, w tym utrzymywanie zieleni przydrożnej, m.in. sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 • prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi oraz bieżącym utrzymaniem grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprowadzaniem zwłok osób zmarłych lub ich szczątków z zagranicy,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych związanych z wypadkami na terenach miejskich poza pasami drogowymi, z uwzględnieniem wypadków w pasach drogowych spowodowanych przez drzewa oraz pozyskiwanie odszkodowań za zniszczone mienie.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter