Header decorative image
Kir Żałobny

Wydział Kadr

Naczelnik Wydziału: Anna Boruta

Numerytelefonów: 244 90 00 do 10, wew. 1192, 1193, 1201

Zadania:

 • analizowanie struktury zatrudnienia w Urzędzie Miasta, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz kompetencji i predyspozycji pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów regulujących zasady porządku i organizacji pracy oraz zasady zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w Urzędzie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • organizowanie przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
 • aktualizowanie kart stanowisk pracy,
 • prowadzenie zadań z zakresu adaptacji społeczno - zawodowej nowoprzyjętych pracowników, stażystów i praktykantów,
 • identyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu, opracowywanie planów szkoleń oraz organizowanie szkoleń,
 • prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników i podnoszeniem przez nich kwalifikacji,
 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem, analizą i przechowywaniem oświadczeń majątkowych,
 • organizowanie w Urzędzie Miasta praktyk zawodowych i staży absolwenckich uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i kontrola dyscypliny pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób odpracowujących karę ograniczenia wolności na podstawie wyroku sądowego.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter