Kir Żałobny

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału: Iwona Frankowicz - Frank

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 2170, 2180, 2260

Zadania:

 1. Referat Regulacji Prawnych
  • przeprowadzenie lub opiniowanie postępowań uwłaszczeniowych oraz przeprowadzanie postępowań komunalizacyjnych,
  • sprzedaż nieruchomości lub ich oddawanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, ustanawianie trwałego zarządu oraz ograniczonych praw rzeczowych w tym użytkowania i służebności,
  • prowadzenie postępowań w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub zbywania użytkownikom wieczystym prawa własności do nieruchomości, uśrednianie terminów użytkowania wieczystego oraz rozwiązywanie umów wieczystego użytkowania za porozumieniem stron,
  • nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, Gminy, Powiatu, w tym pod pasy drogowe dróg publicznych za wyjątkiem dróg realizowanych w oparciu o zezwolenia na realizację inwestycji drogowych,
  • zamiany nieruchomości Skarbu Państwa oraz Miasta,
  • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, ustalanie odszkodowań oraz orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, a także podejmowanie czynności zastrzeżonych dla strony tych postępowań,
  • prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,
  • zbywanie nieruchomości niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 2. Referat Gospodarowania Nieruchomościami
  • podejmowanie działań zmierzających do zbycia nieruchomości,
  • zbywanie nieruchomości, w tym sprzedaż oraz oddawanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości bądź lokali mieszkalnych lub użytkowych w drodze przetargowej,
  • kontrolowanie zagospodarowania terenu w zakresie zgodności z zawartymi umowami, w szczególności umowami oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz podejmowanie czynności w razie stwierdzenia naruszeń postanowień umownych,
  • wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz Gminy,
  • oddawanie nieruchomości niezabudowanych w dzierżawę, najem lub użyczenie, w drodze przetargu lub bezprzetargowym (w tym dzierżawa targowisk miejskich oraz najem urządzeń reklamowych zlokalizowanych poza pasami drogowymi),
  • kontrolowanie zagospodarowania terenu w zakresie zgodności z zawartymi umowami oraz wydanymi zezwoleniami na zajęcie nieruchomości, a także podejmowanie czynności w razie stwierdzenia naruszeń postanowień umownych,
  • monitorowanie terminowości wpłat z tytułu odpłatnego udostępnienia nieruchomości dotyczącego zakresu działania referatu oraz podejmowanie, wynikających z umowy, czynności z tym związanych,
  • wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
  • prowadzenie i aktualizowanie w systemie informatycznym danych dotyczących zawartych umów dzierżaw, najmu, użyczenia, czasowego zajęcia terenu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem wysokości rent planistycznych i opłat adiacenckich.
 3. Referat Ewidencji i Windykacji
  • prowadzenie i aktualizowanie w systemie informatycznym danych dotyczących nieruchomości w użytkowaniu wieczystym oraz nieruchomości przekształconych w prawo własności, a także nieruchomości obciążonych użytkowaniem, służebnością, zarządem i trwałym zarządem,
  • aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty lub przesunięcie terminu zapłaty opłat rocznych z użytkowanie wieczyste,
  • prowadzenie ewidencji przypisów należności cywilnoprawnych wynikających z zawartych umów bądź bezumownego korzystania z gruntów Skarbu Państwa i Miasta,
  • prowadzenie ewidencji przypisów należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych m.in. w sprawie naliczenia opłat planistycznych, adiacenckich, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • kontrola terminowości wpłat oraz windykacja tych należności poprzez bieżące podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w tym wysyłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
  • prowadzenie spraw w zakresie udzielenia ulg dłużnikom w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz publicznoprawnym,
  • ewidencjonowanie i prowadzenie bazy zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Miasta, w tym czynności zmierzające do ustalenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i leśnym w zakresie gruntów gminy i Skarbu Państwa,
  • sporządzanie dokumentów obrotowych dokumentujących zmiany w środkach trwałych jakimi są grunty,
  • prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowanymi przez prezydenta miasta na prawach powiatu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter