Pion Ochrony Informacji Niejawnych

• Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego: Michał Guzy tel. 32-244-90-00 wew. 7610;

• Kierownik Kancelarii Niejawnej oraz zastępowanie pełnomocnika: Dorota Juszkiewicz
tel. 32-244-90-00 wew. 7603;

• Administrator Systemów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego: Tomasz Graliński
tel. 32-244-90-00 wew. 1390

Poniższe zadania pełnomocnik ochrony informacji niejawnych realizuje przy pomocy Pionu Ochrony Informacji Niejawnych powiązanego organizacyjnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego:

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym zapewnienie zabezpieczeń i procedur ochrony bezpieczeństwa fizycznego kancelarii niejawnej.

2. Zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne.

3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka i zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z tego szacowania.

4. Kontrola ochrony informacji niejawnych i przestrzegania związanych z tym przepisów
w Urzędzie Miasta.

5. Opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzór nad jego realizacją.

6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

7. Prowadzenie wykazu osób posiadających dostęp do informacji niejawnych.

8. Prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec osób mających być dopuszczonymi lub posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i wydawanie dla nich poświadczeń bezpieczeństwa oraz upoważnień.

9. Przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

10. Prowadzenie Kancelarii Niejawnej realizującej zadania związane z obiegiem, udostępnianiem, przechowywaniem i archiwizacją dokumentów niejawnych.