Header decorative image
Kir Żałobny

Kancelaria Urzędu Miasta

Naczelnik Wydziału: Agnieszka Pytlok

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 1220, 1250, 1251, 1260, 1261

Zadania:

1. Kancelaria Prezydenta Miasta

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i ustrojem Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji,
 • koordynowanie opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych Prezydenta Miasta i Rady Miasta oraz prowadzenie spraw związanych z ich publikacją i przekazywaniem do właściwych organów nadzorczych,
 • organizowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania interpelacji i wniosków radnych Rady Miasta,
 • organizowanie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 • koordynowanie udostępniania informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • koordynacja wydawania upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru,
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem organów Miasta w organizacjach, związkach, stowarzyszeniach i fundacjach międzygminnych,
 • prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych oraz ewidencji protokołów kontroli i dokumentacji pokontrolnej,
 • koordynowanie przeprowadzania konsultacji społecznych oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
 • prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną,
 • koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi, w tym prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczelniom wyższym środków z budżetu Miasta,
 • prowadzenie sekretariatów Prezydenta Miasta, jego Zastępców, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta,
 • koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji,
 • prowadzenie spraw związanych z aktywnością podmiotów wykonujących działalność lobbingową w stosunku do pracowników Urzędu Miasta.

2. Biuro Obsługi Mieszkańców

 • udzielanie informacji na temat sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Miasta,
 • koordynowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, w tym prowadzenie punktu kancelaryjnego, obsługującego korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta i korespondencję wysyłaną na zewnątrz oraz korespondencję wewnętrzną,
 • wydawanie wzorów druków i wniosków,
 • prowadzenie spraw związanych z badaniami opinii publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem niekwalifikowanych podpisów elektronicznych.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter