Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Miejski Konserwator Zabytków: Łukasz Urbańczyk

Numer telefonu: 32 244 90 00 do 10, wew. 6040

Zadania:

 • prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytków,
 • przyjmowanie zawiadomień o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin obiektu,
 • zapewnienie prawidłowego oznakowania zabytków nieruchomych,
 • wnioskowanie o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytków nieruchomych,
 • opracowywanie planów ochrony i konserwacji zabytków,
 • przeprowadzanie lustracji obiektów zabytkowych,
 • opiniowanie projektów adaptacji i modernizacji obiektów zabytkowych,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy wydawanych dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską,
 • uzgadnianie pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską,
 • uzgadnianie pod względem konserwatorskim projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • współdziałanie w wydawaniu zaświadczeń o samodzielności lokali dla obiektów zabytkowych,
 • współudział w kształtowaniu plastycznym Miasta,
 • uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanych,
 • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 • nadzór nad realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Ruda Śląska.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter