Header decorative image
Kir Żałobny

Biuro Geodety Miasta

Geodeta Powiatowy: Grzegorz Ogórek

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 5031, 5033, 5034, 5250, 5260, 5270, 5280, 5281, 5290, 5320

Zadania:

1. Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 • gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym, w tym:
  - prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków,
  - przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie zbioru map i tabel taksacyjnych,
  - prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  - prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci technicznego uzbrojenia terenu,
  - gromadzenie, dysponowanie i rozliczanie środków finansowych powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  - przyjmowanie, sporządzanie wytycznych i ewidencjonowanie zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych,
  - kontrola operatów technicznych przyjmowanych do zasobu pod względem ich jakości, zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi i warunkami technicznymi oraz kompletności,
  - udzielanie informacji o posiadanym zasobie i sposobach jego wykorzystania,
  - sporządzanie kopii mapy zasadniczej oraz innych dokumentów z zasobu w celu ich sprzedaży,
  - wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu,
 • zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych,
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 • zgłaszanie spraw związanych z deformacją osnowy sytuacyjno – wysokościowej spowodowanej negatywnym oddziaływaniem eksploatacji górniczej: współpraca w zakresie merytorycznym z Zespołem Górnictwa i Geologii w prowadzeniu całości spraw,
 • współudział w opiniowaniu planów ruchu i dodatków do planów ruchu,
 • współudział w przygotowaniu uzgodnień dotyczących planów ruchu i dodatków do planów ruchu likwidowanych zakładów górniczych.

2. Referat Geodezji

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczania nieruchomości, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzenie operatu numeracji budynków, nadawanie numerów porządkowych nowopowstałym budynkom, przygotowywanie decyzji w sprawie przenumerowania budynków,
 • prowadzenie operatu nazewnictwa ulic,
 • zatwierdzanie projektów scalania lub wymiany gruntów,
 • określanie warunków wyłączenia gruntów z produkcji rolnych i leśnych.

3. Referat Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej

 • inicjowanie oraz określanie zasad zawierania umów z podmiotami współpracującymi w zakresie budowy i funkcjonowania Systemu,
 • zgłaszanie projektów aktów prawnych dotyczących planów realizacji i wdrażania Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej (plany zadaniowe, plany budżetowe),
 • monitorowanie oczekiwanych wymagań stawianych Systemowi oraz określanie kierunków rozwoju Systemu,
 • inicjowanie, opiniowanie oraz współudział w określaniu procedur organizacji pracy Urzędu w zakresie związanym z ich realizacją i wspomaganiem technicznym ze strony Systemu,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rozwój Systemu,
 • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego do sprawnego działania Systemu,
 • pozyskiwanie oraz kontrola jakości operacyjnych danych przestrzennych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, innych baz danych oraz danych tematycznych,
 • przygotowywanie wstępnych projektów wdrażania, zaleceń, procedur, planów oraz prowadzenie prac projektowo – analitycznych w zakresie integracji i unifikacji danych,
 • administrowanie zasobem informacyjnym oraz modułami Systemu, w tym nadawanie oraz zarządzanie prawami dostępu do bazy danych,
 • świadczenie zaawansowanych usług analitycznych wspomagających procesy decyzyjne Prezydenta Miasta,
 • prowadzenie dystrybucji zewnętrznej danych,
 • szkolenie pracowników Urzędu w zakresie funkcjonowania Systemu,
 • bieżące administrowanie techniczne oraz utrzymanie sprawności operacyjnej Systemu,
 • prowadzenie ograniczonych prac w zakresie dostosowania i rozbudowy Systemu.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter