Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: art 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125), zwanego dalej w skrócie "DODO".

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 6 lutego 2019 roku przepisami DODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 61, 41-709 Ruda Śląska.

II. Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Pawła Ganczarka.

Z inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: straz@rudaslaska.pl,
 • telefonicznie pod numerem 32 342 30 60,
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Straż Miejska zgodnie z art.10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.),w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 • w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 • do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych.

  Dane kontaktowe Prezesa Urzędu oraz informacje dotyczące procedury składania skargi znajdują pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

  Adres pocztowy Prezesa Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.