Kir Żałobny

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

Od początku roku nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na nowych zasadach, wynikających z nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Świadczenie pomocy odbywa się teraz po wcześniejszym umówieniu terminu w Urzędzie Miasta i przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnych usług w tym zakresie.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta – telefonicznie pod numerem 32 248 68 00 lub osobiście w pokoju nr 313. – To jedyny sposób umówienia terminu, nie można już tego zrobić w punktach świadczenia pomocy – podkreśla Elżbieta Wierzbicka z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Należy też złożyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. - Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności – zaznacza Elżbieta Wierzbicka.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów skorzystać można w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 11 Listopada 15a oraz w Urzędzie Miasta przy ul. Piotra Niedurnego 46; udzielanej przez radców prawnych – w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 32 oraz w Urzędzie Miasta przy ul. Piotra Niedurnego 46; udzielanej przez organizacje pozarządowe – w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Ballestremów 16. Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez organizacje pozarządowe w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. kard. Augusta Hlonda 29 oraz w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Brzozowej 4. Lista punktów z godzinami pracy dostępna jest na stronie www.rudaslaska.pl/pomoc-prawna.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
3) sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
5) przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2) nieodpłatną mediację (w 2019 r. będą ją prowadzić wybrane punkty pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w zależności od bieżącego zapotrzebowania)

Osoby uprawnione mogą wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej urny, znajdującej się w punkcie udzielania pomocy.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma w 2019 roku dotację w wysokości 396 000 złotych.

W 2018 roku w Rudzie Śląskiej z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 1757 osób, w 2017 r. – 1772 osoby, a w 2016 r. – 1735 osób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter