Header decorative image
Kir Żałobny

Pierwsza publiczna odsłona nowej strategii

Pierwsza publiczna odsłona nowej strategii

Ruda Śląska miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku - to jedno z najważniejszych założeń nowej strategii rozwoju miasta. Rudzianie mogą już zgłaszać uwagi i opinie do wstępnego projektu tego dokumentu. Końcowy projekt Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 - 2030 na początku przyszłego roku poddany zostanie jeszcze pod konsultacje społeczne.

Dokument udostępniony przez władze miasta jest końcowym efektem wrześniowych prac warsztatowych, w których udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawiciele rudzkich firm, instytucji, stowarzyszeń. – We wstępnym projekcie nowej strategii miasta przedstawiliśmy to, o czym podczas warsztatów dyskutowali ich uczestnicy, czyli mocne i słabe strony miasta, a także cele operacyjne i strategiczne dla Rudy Śląskiej wraz z zadaniami, które mają być realizowane przez najbliższych 17 lat – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Zgodnie z założeniami opublikowanego dokumentu Ruda Śląska ma być miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku, a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywności rudzian. Zdaniem uczestników wrześniowych warsztatów miasto powinno rozwijać się z wykorzystaniem własnych naturalnych zasobów oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego we wstępnym projekcie strategii ujęte zostały te zadania, które dotyczą zagospodarowania i rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. Ponadto kluczowym celem, który ma być realizowany do 2030 r., jest dobre skomunikowanie miasta wraz z dalszą budową trasy N-S, co stymulować ma rozwój gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca w projekcie strategii poświęcono poprawie miejskiej infrastruktury oraz sprawom związanym z edukacją, przedsiębiorczością czy budową społeczeństwa obywatelskiego utożsamiającego się z miastem.

Wszystkie cele i zadania ujęte we wstępnym projekcie strategii przyporządkowane zostały do trzech obszarów: społecznego, potencjałów i zasobów miasta oraz gospodarki i promocji miasta. Będą one realizowane od 2014 do 2030 r. - Nie bez znaczenia jest czas, kiedy nowa strategia rozwoju miasta będzie wchodzić w życie, bowiem 2014 rok to początek nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wyzwania, ale i szanse, jakie w związku z tym pojawiają się przed naszym miastem, są kluczowe dla jego przyszłości. Dlatego dobrze, że w okres ten wchodzić będziemy z nowo opracowanym dokumentem - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Swoje uwagi i opinie do wstępnego projektu strategii rudzianie będą mogli składać do 18 grudnia. – Mieszkańcy przesyłać je mogą na adres: fundusze@rudaslaska.pl lub w formie pisemnej dostarczać do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta. Ponadto uwagi można przekazywać za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego się na stronie www.rudaslaska.pl/strategia, na której można się również zapoznać ze wstępnym projektem strategii - wylicza Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Kolejnym etapem prac nad nową strategią rozwoju dla Rudy Śląskiej będą konsultacje społeczne końcowego projektu dokumentu. – Zamierzamy je przeprowadzić 12 lutego 2014 r. w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Mieszkańcy swoją opinię będą mogli wyrazić również dzięki wykorzystaniu platformy www.miasto3.com zapowiada Aleksandra Kruszewska. Na sam koniec zaś projekt dokumentu poddany zostanie pod obrady rady miasta.

Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej na lata 2014 - 2030 rozpoczęto wiosną tego roku. W czerwcu przeprowadzono natomiast badania ankietowe na temat jakości życia w mieście. Kolejnym krokiem do opracowania nowej strategii było opracowanie diagnozy społeczno - gospodarczej miasta oraz przeprowadzenie warsztatów z udziałem przedstawicieli wielu grup społecznych z Rudy Śląskiej.

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska prowadzone są w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013.

Wstępny projekt Strategii rozwoju miasta na lata 2014 – 2030

Formularz do przesyłania uwag

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter