Kir Żałobny

Informacja o działalności

Urząd Miasta Ruda Śląska

Urząd Miasta to miejsce, w którym pracuje Prezydent i urzędnicy. Prezydent kieruje pracą urzędu, współpracują z nim jego Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik oraz pozostali pracownicy. Siedzibą Urzędu jest miasto Ruda Śląska.

Urząd Miasta Ruda Śląska jest jednostką budżetową, przy pomocy której Prezydent Miasta realizuje zadania własne miasta określone ustawami, statutem miasta, uchwałami Rady Miasta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane na mocy ustaw.

Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta tworzą piony, wydziały, jednostki równorzędne o innej nazwie oraz samodzielne stanowiska pracy. Pionami kierują:

 • Prezydent Miasta,
  • Zastępcy Prezydenta Miasta,
  • Sekretarz Miasta,
  • Skarbnik Miasta.

Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się przy placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Budynek ma dwa wejścia – wejście główne od strony placu Jana Pawła II oraz wejście boczne od strony parkingu – to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku głównym znajdują się:

 • Wydział Administracyjny,
 • Wydział Budżetu Miasta,
 • Wydział Dróg i Mostów,
 • Wydział Finansowo-Księgowy,
 • Wydział Gospodarki Odpadami,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Informatyki,
 • Wydział Inwestycji,
 • Wydział Kadr,
 • Wydział Komunikacji,
 • Wydział Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta,
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego,
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Wydział Rozwoju Miasta,
 • Wydział Spraw Lokalowych,
 • Wydział Urbanistyki i Architektury,
 • Wydział Zamówień Publicznych,
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • Biuro Geodety Miasta,
 • Biuro Prawne,
 • Kancelaria Rady Miasta,
 • Kancelaria Urzędu Miasta,
 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W budynku przy ul. Piotra Niedurnego 46 znajdują się:

 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Kultury Fizycznej,
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

W budynku przy ul. Joanny Markowej 22 znajdują się:

 • Wydział Oświaty,
 • Wydział Audytu i Kontroli,
 • Wydział Egzekucji Administracyjnej.

W budynku przy ul. gen. Józefa Hallera 61 znajdują się:

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego,
 • Straż Miejska.

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty:

 • w poniedziałek, wtorek, środę od 8.00 do 16.00,
 • w czwartek od 10.00 do 18.00,
 • w piątek od 8.00 do 14.00.

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie możesz załatwić między innymi sprawy związane z:

 • zameldowaniem i wymeldowaniem,
 • wyrobieniem dowodu osobistego,
 • zgłoszeniem narodzin dziecka,
 • otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym,
 • uznaniem dziecka,
 • nadaniem dziecku nazwiska męża matki,
 • zmianą imienia lub nazwisk stosownie do obowiązujących przepisów,
 • podatkami, opłatami lokalnymi, w tym wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego oraz opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności,
 • gospodarowaniem odpadami komunalnymi i opłatami z tego tytułu,
 • działalnością gospodarczą,
 • potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,
 • uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Urząd wykonuje też inne zadania m.in.:

 • organizuje prace związane z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Miasta i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 • zajmuje się gospodarką komunalną, w tym utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego,
 • koordynuje działalność służb miejskich w sytuacji klęsk lub awarii technicznych,
 • nadzoruje utrzymanie czystości w gminie,
 • zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg i chodników,
 • zajmuje się sprawami bezdomnych zwierząt,
 • gospodaruje mieszkaniowym zasobem gminy,
 • realizuje inwestycje miejskie,
 • wyposaża grunty gminne w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,
 • opracowuje plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego i sporządza z niego wypisy i wyrysy,
 • zajmuje się ochroną zabytków na terenie miasta,
 • nadaje nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości,
 • prowadzi ewidencję ludności, która obejmuje Rejestr Mieszkańców, Rejestr Zamieszkania Cudzoziemców,
 • prowadzi spis dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu,
 • zajmuje się zielenią miejską,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi organizacjami pożytku publicznego.

Załatwianie spraw w Urzędzie

 • Można napisać pismo i wysłać na adres:
  Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
  Plac Jana Pawła II 6
  41-709 Ruda Śląska
 • Można napisać pismo i przynieść do Biura Obsługi Mieszkańców.
 • Można napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: urzad@ruda-sl.pl
 • Można napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl.
  Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to: /umrudasl/pisma
 • Można wysłać faks pod numer 32 248 73 48 lub 32 248 71 71
 • Można zadzwonić na numer 32 244 90 00
 • Można przyjść do Urzędu osobiście i spotkać się z pracownikiem.

Dojazd do Urzędu

Komunikacja miejska
Obok Urzędu znajdują się 2 przystanki autobusowe (Ruda Śląska Urząd Miasta), na których zatrzymują się autobusy o numerach 121, 147, 155, 255, 982 oraz tramwaj linii nr 9.

Samochód
Przy Urzędzie znajduje się bezpłatny, ogólnodostępny parking. Są wyznaczone dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością

Urząd Miasta zapewnia dostęp do usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej. Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie chęci skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Opis dostępności poszczególnych budynków znajduję się w deklaracji dostępności (/deklaracja-dostepnosci).

Wszystkie informacje o mieście można znaleźć na stronach internetowych: www.rudaslaska.pl, www.rudaslaska.bip.info.pl

Informację sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter