Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Mirosława Gamba

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 3291, 3292

e-mail: zdrowie@ruda-sl.pl

Zadania:

 • wykonywanie czynności związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu założycielskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, żłobków i klubów dziecięcych,
 • opracowywanie i aktualizowanie rocznych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
 • kreowanie polityki inwestycyjnej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ocenianie przedkładanych przez te jednostki programów inwestycyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych przez Radę Miasta środków finansowych zakładom opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością NZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej,
 • analizowanie stanu zdrowia mieszkańców,
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 • potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • kierowanie pacjentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • organizowanie pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej prowadzącej badania poborowych,
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem przez Prezydenta Miasta nadzoru nad stowarzyszeniami rejestrowymi i stowarzyszeniami zwykłymi,
 • ogłaszanie konkursów ofert na zadania zlecone z zakresu ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki alkoholowej i spraw społecznych, oraz kontrola realizacji tych zadań,
 • wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem marginalizacji społecznej oraz aktywizacją starszych mieszkańców Rudy Śląskiej oraz aktywizowanie mniejszości narodowych z terenu Rudy Śląskiej,
 • integrowanie środowiska Rodzin Katyńskich z terenu Rudy Śląskiej.strategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa