Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Roman Dymek

Centrala: 32 342 32 45

e-mail: wzk@rudaslaska.pl

Zadania:

 • koordynowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta i ich wspomaganie,
 • realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia miejskiego planu zarządzania kryzysowego,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia i zachowania w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń,
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Miasta,
 • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • współdziałanie przy realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 • opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 • organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 • przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia,
 • planowanie i zapewnianie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 • zapewnianie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
 • zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienieodpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu,
 • kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników ochotniczych straży pożarnych do prowadzenia akcji ratowniczych,
 • prowadzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym współdziałania ze służbami, inspekcjami i centrami zarządzania kryzysowego innych miast i urzędu wojewódzkiego w trakcie prowadzonych działań ratowniczych,
 • przygotowywanie miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa,
 • organizowanie szkoleń i ćwiczeń obronnych oraz treningów akcji kurierskiej,
 • opracowywanie i aktualizacja „Planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa”,
 • nakładanie obowiązków świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony,
 • realizowanie zadań w zakresie cywilnej i wojskowej pomocy udzielanej przez państwo - gospodarza w czasie pokoju i wojny w ramach HNS.strategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa