Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Daniel Nowok

Numerytelefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3200, 3201, 3202

e-mail: architektura@ruda-sl.pl

Zadania:

Z zakresu polityki przestrzennej na poziomie gminy:

 

 • opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • informowanie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym i studium,
 • cykliczne dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych,
 • określanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
 • rozpatrywanie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalenia warunków zabudowy innych inwestycji,
 • opiniowanie i prowadzenie postępowań w sprawie zgodności inwestycji z ustaleniami planu miejscowego,
 • opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.

 

Z zakresu organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji:

 

 • rozpatrywanie spraw dotyczących udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na budowę, rozbiórkę oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowych,
 • rozpatrywanie zgłoszeń budowy, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie projektów budowlanych,
 • nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie właściwym administracji architektoniczno-budowlanej,
 • załatwianie spraw związanych z odszukaniem i udostępnieniem dokumentacji projektowej z archiwum Wydziału.

 

Inne zadania:

 • rozpatrywanie wniosków w sprawach zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • wydawanie informacji o lokalizacji nieruchomości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji.strategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa