Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Daniel Nowok

Numerytelefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3200, 3201, 3202

e-mail: architektura@ruda-sl.pl

Zadania:

 • opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i cykliczne ocenianie aktualności planów oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta,
 • opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium,
 • prowadzenie postępowań lokalizacyjnych,
 • wydawanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • opiniowanie wstępnych projektów podziału terenu,
 • opiniowanie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • kształtowanie plastyczne Miasta,
 • nadzorowanie i kontrolowanie nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
 • zatwierdzanie projektów budowlanych,
 • wydawanie zezwoleń na budowę, rozbiórkę, zmianę sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • przyjmowanie zgłoszeń budowy obiektów i robót budowlanych oraz rozbiórek obiektów niewymagających pozwolenia,
 • współdziałanie w wydawaniu zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego.strategia

Śląsko godka

 • karpyntel - potencjometr (regulator w radiu)
 1. web developer: Artur Kępa